Valitse prosessin vaihe

Täytäntöönpano

Lain täytäntöönpanolla tarkoitetaan julkisen hallinnon toimenpiteitä, joilla lakia sovelletaan ja käytännössä toteutetaan. Lain valmistelusta vastaava ministeriö suunnittelee täytäntöönpanon yleensä perusvalmistelun aikana yhteistyössä täytäntöönpanotehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Täytäntöönpano voi kuulua esim. ministeriöiden alaisille virastoille, aluehallinnolle, kunnille tai tuomioistuimille.

Lain täytäntöönpanon onnistumista edistäviä tekijöitä ovat täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten näkökulmasta mm. seuraavat:

 • riittävä henkilöstö, osaaminen, työvälineet ja muut tarvittavat resurssit;
 • toimiva ja tehokas yhteistyö muiden samoja tehtäviä suorittavien viranomaisten kanssa;
 • ylempien viranomaisten tuki ja ohjaus, jolla ei kuitenkaan liikaa puututa yksityiskohtiin tai alempien viranomaisten toimivaltaan kuuluviin asioihin; sekä
 • lain vaikutusten piiriin kuuluvien sidosryhmien kuuleminen lain valmisteluvaiheessa.

Lain valmistelusta vastaava ministeriö voi tukea täytäntöönpanoa esim. seuraavin keinoin:

 • asetukset ja määräykset;
 • ohjeet ja suositukset;
 • tiedottaminen ja median hyödyntäminen;
 • koulutus ja neuvonta; sekä
 • kannustaminen esim. tunnustukset tai palkinnot hyvistä suorituksista.

Seuranta

Lain täytäntöönpanoa ja vaikutusten toteutumista seurataan lain voimaantulosta alkaen. Seurannan tarkoituksena on arvioida lain toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Seurannassa kerättäviä tietoja tarvitaan pitemmällä aikavälillä myös tulevien lainsäädännön uudistamishankkeiden pohjaksi.

Seurannan toteuttamisesta vastaa lain valmistellut ministeriö. Seuranta suunnitellaan lain valmistelun aikana ja kuvataan lyhyesti hallituksen esityksen perusteluissa. Suunnittelussa päätetään seurannan painopisteet ja varaudutaan tarvittavien resurssien hankkimiseen. Suunnittelu auttaa myös arvioimaan sitä, miten lain vaikutukset voidaan käytännössä havaita.

Seurannan keinoja menetelmiä ovat esim. seuraavat:

 • tutkimukset ja selvitykset;
 • tilastot;
 • tuomioistuinten ratkaisut;
 • hallintoviranomaisten päätökset ja käytännöt;
 • kuulemis- ja keskustelutilaisuudet; sekä
 • kyselyt ja muu palautteen kerääminen.

Lain täytäntöönpanon ja vaikutusten seurantaa voidaan pitää riittävänä, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

 • järjestelmällisyys, oikea-aikaisuus ja riittävä kattavuus;
 • tulosten vertaaminen lain tavoitteisiin ja valmistelussa arvioituihin vaikutuksiin; sekä
 • keinojen, menetelmien ja tulosten kirjaaminen myöhemmin helposti todennettavalla tavalla.