Valitse prosessin vaihe

Eduskunnan käsitellessä hallituksen esitystä eduskunnan valiokunnat kuulevat esityksen valmistelleen ministeriön virkamiehiä ja muita asiantuntijoita. Ministeriön virkamiehet toimittavat tarvittaessa lisää tietoa käsiteltävästä asiasta. Eduskunnan käsittelyä voi seurata eduskunnan sivuilta.

5

Eduskunta

6.1 HE:n vastaanotto

6.1

Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa käynnistyy, kun eduskunta on saanut PTJ:ltä esityksen pdf- ja xml-asiakirjan. Eduskunta monistaa kansanedustajien kappaleet PTJ:n pdf-asiakirjasta.

Lopputulokset:

 • Ilmoitus täysistunnossa
 • Lähetekeskustelu
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

6.2 Lähetekeskustelun analysointi

6.2

Valmistelutiimi seuraa, millaisia puheenvuoroja lähetekeskustelussa on pidetty ja missä valiokunnissa hallituksen esitys (HE) on päätetty käsitellä. Esittelijä/valmistelutiimi ottaa yhteyttä valiokuntien sihteereihin, jos on tarpeen keskustella eduskuntakäsittelyn järjestämisestä tai aikatauluista.

Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

6.3 Esittelijän muistion laatiminen ja taustaselvitysten toimittaminen valiokunnalle

6.3

Esittelijä/valmistelutiimi laatii asiaa käsittelevien valiokuntien kuulemisia varten muistiot, joissa selostetaan hallituksen esityksen (HE) taustaa ja pääkysymyksiä. Valmistelutiimi] toimittaa valiokunnille asian käsittelyä varten tarpeellisen, valmistelun aikana syntyneen aineiston kuten vaikutusten arvioinnit, asetusluonnokset ja lausuntotiivistelmät.

Lopputulokset:

 • Luonnos esittelijän muistioksi
Sulje

Virkamiesjohto

6.4 Esittelijän muistion hyväksyminen

6.4

Virkamiesjohto hyväksyy esittelijän muistion. Ministeriä informoidaan.

 

Lopputulokset:

 • Hyväksytty esittelijän muistio
Sulje

Ministeri

Virkamiesjohto

Esittelijä

Valmistelutiimi

6.5 Valiokuntien kuulemiset

6.5

Esittelijä esittelee hallituksen esityksen sitä käsittelevien valiokuntien kokouksissa. Ministeri ja virkamiesjohto voivat tarvittaessa osallistua kuulemisiin.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan pyyntö lisäselvityksistä
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

6.6 Lisäselvitysten toimittaminen valiokunnalle

6.6

Valmistelutiimi toimittaa valiokunnan pyynnöstä lisäselvityksiä ja -tietoja koko käsittelyn ajan.

Lopputulokset:

 • Lisäselvitys HE:sta
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

6.7 Vastineen laatiminen lausunnoista

6.7

Esittelijä/valmistelutiimi laatii valiokunnan pyynnöstä luonnoksen vastineeksi, joka sisältää ministeriön kannanotot valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esitettyihin lausuntoihin.

Lopputulokset:

 • Luonnos vastineeksi
Sulje

Ministeriöt

6.8 Osallistuminen vastinetta koskevaan neuvotteluun

6.8

Jos hallituksen esitys sisältää muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvia asioita, esittelijä ja tarvittaessa virkamiesjohto neuvottelevat vastineesta muiden ministeriöiden kanssa. Vastineesta neuvotellaan tarpeen mukaan myös ministeriön hallinnonalan virastojen kanssa.

Lopputulokset:

 • Päivitetty luonnos vastineeksi
Sulje

Ministeri

Virkamiesjohto

6.9 Vastineiden hyväksyminen

6.9

Jos vastineessa puolletaan sisällöllisiä muutoksia hallituksen esitykseen, ministeri päättää vastineen hyväksymisestä. Muissa tapauksissa virkamiesjohto päättää vastineen hyväksymisestä.

Lopputulokset:

 • Hyväksytty vastine
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

6.10 Vastineen antaminen valiokunnalle

6.10

Esittelijä esittelee valiokunnalle vastineen pääkohdat.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan pyyntö muutosten valmistelemiseksi
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

6.11 Muutosehdotuksen valmistelu

6.11

Valmistelutiimi avustaa valiokuntaa lakitekstin muutosten ja niiden perustelujen valmistelussa.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan mietintö
 • Valiokuntien lausunnot
Sulje

Ministeri

Virkamiesjohto

6.12 Muutosehdotuksen kommentointi

6.12

Esittelijä informoi ministeriä ja virkamiesjohtoa valiokunnan valmistelemista muutoksista. Ministeri ja virkamiesjohto ottavat kantaa asiaan harkintansa mukaan.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan mietintö
 • Valiokuntien lausunnot
Sulje

Ministeriöt

6.13 Osallistuminen muutosehdotusta koskevaan neuvotteluun

6.13

Jos valiokunnan valmistelemat muutokset koskevat muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvia asioita, esittelijä ja tarvittaessa virkamiesjohto neuvottelevat muutoksista muiden ministeriöiden kanssa. Muutoksista neuvotellaan tarpeen mukaan myös ministeriön hallinnonalan virastojen kanssa.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan mietintö
 • Valiokuntien lausunnot
Sulje

Eduskunta

6.14 Eduskunnan päätös

6.14

Eduskuntaa päättää hallituksen esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Eduskunta voi liittää päätöksensä lausumia esim. lain täytäntöönpanosta ja seurannasta tai uuden lainsäädännön valmistelusta.

Lopputulokset:

 • Eduskunnan vastaus
Sulje
7