Valitse prosessin vaihe

Lausuntomenettelyssä saadun palautteen perusteella päätetään hallituksen esityksen luonnoksen sisällöstä. Luonnokseen tehdään tämän perusteella tarpeelliset muutokset. Sen jälkeen esitys käännetään ruotsiksi. Suomen- ja ruotsinkieliset esitysluonnokset tarkastetaan oikeusministeriön laintarkastuksessa. Tarkastuksessa tutkitaan, onko luonnokset kirjoitettu lainvalmistelusta annettujen ohjeiden mukaisesti ja onko suomen- ja ruotsinkielinen teksti sisällöltään samanlainen. Sen jälkeen tekstit korjataan tarkastuksessa esitettyjen huomautusten mukaisesti.

3

Virkamiesjohto

Valmistelutiimi

4.1 Palautteen anto lausujille / neuvottelu

4.1

Sidosryhmille kerrotaan esim. kirjallisesti tai keskustelutilaisuudessa, miten saadut kannanotot on käsitelty ja miten ne ovat vaikuttaneet hankkeeseen. Yksittäisten sidosryhmien kanssa voidaan myös neuvotella.

Valmistelutiimi vastaa palautteen antamisen sekä keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksien järjestelyistä. Virkamiesjohto toimii tilaisuuksien puheenjohtajana. Ministeriä informoidaan.

Lopputulokset:

 • Kutsu kuulemistilaisuuteen tai neuvotteluun
 • Päivitetty muistio muutosehdotuksista
Sulje

Sidosryhmät

4.2 Palautteen vastaanotto / osallistuminen neuvotteluun

4.2

Sidosryhmät ottavat tiedoksi kannanottojensa käsittelyn ja osallistuvat keskustelu- tai neuvottelutilaisuuteen. Valmistelutiimi kirjaa tilaisuuksien tulokset.

Lopputulokset:

 • Päivitetty muistio muutosehdotuksista
Sulje

Poliittinen päätöksenteko

Hallitus, Ministeri

Virkamiesjohto

4.3 Päätös HE:n sisällöstä

4.3

Ministeriä informoidaan palautteesta ja neuvotteluista, ja hän päättää esityksen muuttamisen käsittelystä. Ministeri voi päättää asiasta itse, viedä sen käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Esityksen käsittelyn tuloksena:

 • päätetään esityksen lopullisesta sisällöstä;
 • palataan vaiheeseen 2A tai 2B.; tai
 • valmistelua ei jatketa.

Päätöksenteon yhteydessä varmistetaan, että esityksen muutoksiin varaudutaan valtiotalouden kehyksissä ja talousarviossa. Lisäksi varmistetaan, että kuntien palveluihin liittyvät muutokset on otettu huomioon peruspalveluohjelmassa ja peruspalvelubudjetissa. Kuntia koskevat hallituksen esitykset käsitellään päätöksenteon yhteydessä Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.

Lopputulokset:

 • Päätös hallituksen esityksen sisällöstä
Sulje

Resurssit

Valmistelutiimi

4.4 Jatkovalmistelun suunnittelu

4.4

Valmistelutiimi suunnittelee valmistelun loppuun saattamisen työvaiheet ja aikataulun sekä päivittää hankkeen työsuunnitelman. Aikataulusta informoidaan

 • VNHY:n ruotsin kielen yksikköä;
 • oikeusministeriön laintarkastusyksikköä; sekä
 • eduskunnan valiokuntia, joka tulevat käsittelemään hallituksen esityksen (HE:n).

Lopputulokset:

 • Päivitetty hankkeen työsuunnitelma
Sulje

Talousarvio, kehyspäätös

Valmistelutiimi

4.5 HE:n muokkaaminen

4.5

Valmistelutiimi toteuttaa vaiheessa 4.3. päätetyt muutokset hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos). Lisäksi HE:n perusteluihin kirjoitetaan yhteenveto valmistelun aikana toteutetusta kuulemisesta, saadusta palautteesta ja sen vaikutuksista esitykseen.

Lain täytäntöönpanon resursointia tarkennetaan lausuntopalautteen pohjalta ja varmistetaan resursoinnin sisältyminen talousarvioon ja kehyspäätökseen.

Jos lainsäädännön arviointineuvosto ottaa hallituksen esityksen käsiteltäväkseen, siitä ilmoitetaan viipymättä asianomaiselle valmistelijalle. Hallituksen esityksen valmistelusta vastaava ministeriö lähettää arvioitavaksi valitun hallituksen esitysluonnoksen valtioneuvoston kanslian kirjaamoon ja neuvoston sihteeristölle. Arvioitavaksi toimitettavan esitysluonnoksen tulee olla mahdollisimman valmis versio, johon on tehty lausuntokierroksen myötä tarvittavat muokkaukset. Arviointineuvosto julkaisee lausunnon, kun se on hyväksytty. Käsittelyyn arviointineuvostossa on varattava neljä viikkoa.

Myös oikeuskansleri voi pyytää hallituksen esityksen etukäteen tarkastettavaksi ennen kuin sitä koskeva esittelylista jaetaan käsiteltäväksi valtioneuvoston yleisistunnossa. Oikeuskansleri valitsee tarkastettaviksi esityksiä, jotka ennalta arvioituina ovat merkittäviä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen, perustuslain tulkinnan, yhteiskunnallisten vaikutusten, oikeusvaltion toimivuuden tai hyvän hallinnon kannalta. Ministeriö voi myös omasta aloitteestaan lähettää hallituksen esityksen etukäteen tarkastettavaksi oikeuskanslerinvirastoon. Molemmissa tapauksissa tarkastuksen keskeisenä kohteena on se, onko esityksessä tunnistettu perustuslakia koskevat kysymykset, onko kysymykset käsitelty riittävän laajasti ja tarkasti sekä onko kysymyksiin esitetyt ratkaisut asianmukaisesti perusteltu. Tarpeen mukaan kiinnitetään huomiota myös lainsäädännön kokonaisuuden ristiriidattomuuteen, esitysten johdonmukaisuuteen ja virheettömyyteen, eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen sekä lainvalmisteluohjeiden noudattamiseen. Tarkastukseen on aihetta varata viikosta kahteen.

Lopputulokset:

 • Päivitetty hallituksen esityksen luonnos
Sulje

Sidosryhmät

4.6 Näkemyksen esittäminen

4.6

Jos esitykseen tehdään merkittäviä muutoksia, sidosryhmiä kuullaan muutosten toteuttamisesta.

Lopputulokset:

 • Viimeistelty HE-luonnos
Sulje

Kääntäjä/käännöstoimisto

4.7 HE:n kääntäminen

4.7

Valtioneuvoston hallintoyksikkö kääntää viimeistellyn hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) ruotsiksi. VNHY:n kielipalveluiden tukiyksikkö huolehtii siitä, että ehdotus laiksi käännetään saamen kielelle.

Lopputulokset:

 • HE-luonnoksen käännös
Sulje

Valmistelutiimi

4.8 Käännöksen tarkastaminen

4.8

Valmistelutiimi vertaa käännöksen ja suomenkielisen tekstin, käsittelee kääntäjän esittämät reunahuomautukset ja kysymykset sekä neuvottelee kääntäjän kanssa, jos käännöstä on tarpeen korjata.

Lopputulokset:

 • HE-luonnoksen viimeistelty käännös
Sulje

Oikeusministeriö

4.9 Laintarkastus

4.9

Oikeusministeriön laintarkastus tarkastaa hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) ja sen ruotsinkielisen käännöksen. Laintarkastus tarkastaa säädöstekstin kirjoittamista ja hallituksen esityksen laatimista koskevien ohjeiden noudattamisen sekä suomen- ja ruotsinkielisen säädöstekstin vastaavuuden. Laintarkastus voi palauttaa puutteellisen HE-luonnoksen takaisin valmistelijalle.

Sulje

Valmistelutiimi

4.10 Laintarkastuksen muutosten tekeminen

4.10

Valmistelutiimi käy läpi laintarkastuksessa tehdyt korjausehdotukset ja tekee niiden edellyttämät muutokset suomen- ja ruotsinkielisen hallituksen esityksen tekstiin.

Lopputulokset:

 • Korjattu HE-luonnokset
Sulje

Valmistelutiimi

4.11 Esityksen tekninen viimeistely

4.11

Valmistelutiimi huolehtii hallituksen esityksen (HE:n) tekstien taittamisesta RakAs-asiakirjapohjalla. Valmistelutiimi varmistaa valtioneuvoston yleisistunnon päivämäärän sekä ministerin läsnäolon.

Lopputulokset:

 • Taitetut HE-luonnokset
Sulje

Virkamiesjohto

4.12 Esityksen hyväksyminen

4.12

Virkamiesjohto hyväksyy hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) viemisen esittelyyn.

Lopputulokset:

 • Lopulliset HE-luonnokset (suomi ja ruotsi)
Sulje

Ministeriöt

4.13 Esittelylupa

4.13

Valmistelutiimi huolehtii toisen ministeriön luvan pyytämisestä esittelyyn, jos hallituksen esityksessä (HE) on toisen ministeriön toimialaan kuuluva asia. Esittelyluvan allekirjoittaa yleensä ministeri.

Lopputulokset:

 • Esittelylupa
Sulje

Valmistelutiimi

4.14 Esittelylistojen tekeminen

4.14

Valmistelutiimi laatii esittelylistat PTJ:llä valtioneuvoston yleisistuntoon tarvittaessa valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan istuntoon. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Luonnokset esittelylistoiksi
Sulje

Oikeuskanslerinvirasto

Valtioneuvoston kanslia

Valtiovarainministeriö

4.15 Neuvonta: laillisuus, esittelymenettely, raha-asiat

4.15

Oikeuskanslerinvirasto, valtioneuvoston istuntoyksikkö ja valtiovarainministeriö neuvovat tarvittaessa esittelylistoja ja esittelymenettelyä koskevissa yksityiskohdissa.

Lopputulokset:

 • Päivitetyt luonnokset esittelylistoiksi
Sulje

Ministeri

4.16 Jakolupa

4.16

Ministeri antaa luvan jakaa esittelylistat nimettyinä päivinä pidettäviin istuntoihin. Ministeri voi myös palauttaa asian takaisin aikaisempiin vaiheisiin.

Lopputulokset:

 • Jakolupa
Sulje

Valmistelutiimi

4.17 Esittelylistojen jakaminen

4.17

Valmistelutiimi jakaa esittelylistat PTJ:llä. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Jaetut esittelylistat
Sulje
5