Valitse prosessin vaihe

5 Valtioneuvoston päätöksenteko

Hallitus päättää valtioneuvoston yleisistunnossa hallituksen esityksen antamisesta eduskunnalle. Ennen yleisistuntoa esitys käsitellään valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa, jos esityksen taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Yleisistunnossa esittelijänä toimii ministeriön virkamies.
Valtioneuvoston päätöksistä tiedotetaan valtioneuvoston verkkosivuilla.

4

Oikeuskanslerinvirasto

Ministeriöt

5.1 Esittelylistojen tarkastaminen

5.1

Oikeuskanslerinvirasto, valtioneuvoston istuntoyksikkö ja valtiovarainministeriö sekä ministerien erityisavustajat käyvät läpi esittelylistat. Esittelijä vastaa esille nouseviin kysymyksiin. Tarkastus voi johtaa esittelylistan tekniseen korjaamiseen, sisällön muuttamiseen tai listan poistamiseen. Myös ministeri voi antaa esittelijälle toimeksiannon listan sisällön muuttamiseen tai listan poistamiseen.

Lopputulokset:

 • Listan poistaminen
 • Tarkastuksessa annettu huomautus
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

5.2 Esittelylistan muuttaminen

5.2

Valmistelutiimi tekee esittelylistojen tarkastuksen, muuttuneiden tietojen tai havaitsemiensa virheiden edellyttämät muutokset esittelylistoihin ja jakaa korjauslistat PTJ:llä. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Korjauslista
 • Muutettu HE
Sulje

Raha-asiainvaliokunta

5.3 Raha-asiainvaliokunnan käsittely

5.3

Raha-asiainvaliokunta käsittelee taloudellisesti tai muuten merkittävät hallituksen esitykset ennen valtioneuvoston yleisistuntoa. Valiokunta voi päättää:

 • puoltaa esitystä;
 • puoltaa esitystä muutettuna; tai
 • jättää asian pöydälle.

Ministeri, jonka toimialaan hallituksen esitys kuuluu, voi poistaa esittelylistan käsittelystä.

Valtiovarainministeriö laatii pöytäkirjan raha-asiainvaliokunnan käsittelystä.

Lopputulokset:

 • Pöytäkirja
 • Raha-asiainvaliokunnan puolto
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

5.4 Esittelylistan muuttaminen

5.4

Valmistelutiimi tekee esityslistan sisältöön esityslistojen tarkastuksen ja raha-asianvaliokunnan käsittelyn edellyttämät muutokset. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä. Jos raha-asiainvaliokunnan käsittely on välittömästi ennen valtioneuvoston yleisistuntoa, esittelijä muuttaa esittelylistaa suullisesti istunnossa.

Lopputulokset:

 • Korjauslista
 • Muutettu HE
Sulje

Ministeri

5.5 Esittelylistan muutosten hyväksyminen

5.5

Ministeri hyväksyy esityslistan sisältöön esityslistojen tarkastuksen ja raha-asianvaliokunnan käsittelyn perusteella tehtävät muutokset.

Lopputulokset:

 • Hyväksytty esityslista
Sulje

Valtioneuvosto

5.6 Valtioneuvoston yleisistunnon päätös

5.6

Hallituksen esitys (HE) käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa päätöslista-asiana tai esittelijän läsnä ollessa nk. esittelymenettelyssä. Oikeuskansleri valvoo päätöksenteon laillisuutta. Yleisistunto voi päättää:

 • antaa HE:n eduskunnalle esittelylistan mukaisesti tai muutettuna;
 • lykätä asian käsittelyä, jos joku ministeri pyytää asiakirjat itselleen; tai
 • jättää asian pöydälle.

Ministeri, jonka toimialaan hallituksen esitys kuuluu, voi poistaa esittelylistan käsittelystä.

Valtioneuvoston yleisistunto päättää lain julkaisemisesta saamen kielellä sen vahvistamisen jälkeen.

Kun valtioneuvoston yleisistunto on päättänyt antaa hallituksen esityksen, valmistelutiimi toimittaa päätöksen mukaisen esityksen allekirjoitettavaksi. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Päätös hallituksen esityksen antamisesta
Sulje

Valtioneuvoston kanslia

5.7 Listatiedotteen tekeminen ja pöytäkirjaus

5.7

Valtioneuvoston viestintäyksikkö tiedottaa valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä. Myös ministeriö voi tiedottaa päätöksistä. Esittelijä/valmistelutiimi osallistuu tiedottamisen valmisteluun.

Valtioneuvoston istuntoyksikkö laatii pöytäkirjan valtioneuvoston yleisistunnosta.

Lopputulokset:

 • Listatiedote
 • Ministeriön tiedote
 • Pöytäkirja
 • Verkkosivujen ja hankerekisterin päivitys
Sulje

Viestintä

Valtioneuvoston kanslia

5.8 HE:n lähettäminen eduskuntaan

5.8

Valtioneuvoston istuntoyksikkö toimittaa allekirjoitetun hallituksen esityksen (HE) eduskunnalle.

Lopputulokset:

 • Allekirjoitettu HE
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

5.9 HE:n toimittaminen eduskunnalle

5.9

Hallituksen esitykseen lisätään PTJ:n päätöskirjauksessa eduskuntatunnus (HE-numero).

Lopputulokset:

 • Painettu HE
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

5.10 Lähetekeskusteluun valmistautuminen

5.10

Esittelijä/valmistelutiimi laatii ministerin pyynnöstä hänelle puheen eduskunnan lähetekeskustelua varten. Lähetekeskustelu pidetään tavallisesti muutaman päivän kuluttua hallituksen esityksen antamisesta.

Lopputulokset:

 • Luonnos puheeksi
Sulje
6