Valitse prosessin vaihe

Tasavallan presidentti päättää eduskunnan hyväksymän lain vahvistamisesta. Tasavallan presidentin päätöksistä tiedotetaan valtioneuvoston verkkosivuilla.

 

 

Vahvistettu laki julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Laki tulee julkaisemisen jälkeen voimaan laissa mainittuna päivänä tai sen voimaantulosta säädetään myöhemmin asetuksella. Voimassa oleva lainsäädäntö on saatavilla Finlexissä.

6

Esittelijä

Valmistelutiimi

7.1 Eduskunnan vastauksen käsittely

7.1

Eduskunnan hyväksymä laki esitellään tasavallan presidentin vahvistettavaksi kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta vahvistettavaksi. Jos eduskunta on päättänyt lain voimaantulopäivän, laki vahvistetaan ja julkaistaan ennen voimaantulopäivää.

Valmistelutiimi huolehtii lakitekstin taittamisesta PTJ-asiakirjapohjalla. Valmistelutiimi  varmistaa valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyjen päivämäärät ja ministerin läsnäolon. Valmistelutiimi lähettää kopion eduskunnan vastauksesta oikeuskanslerinvirastoon.

Valmistelutiimi valmistelee ehdotuksen lain voimaantulopäivästä, jos eduskunta on jättänyt voimaantulopäivän lakitekstissä avoimeksi. Valmistelutiimi valmistelee myös esittelylistaan ehdotuksen eduskunnan lausumien kirjaamisesta valtioneuvoston pöytäkirjaan. Lisäksi valmistelutiimi selvittää eduskunnan vastauksen vaikutuksen lain nojalla annettaviin asetuksiin.

Jos etukäteen on tiedossa, että tasavallan presidentti ei vahvista eduskunnan hyväksymää lakia, valmistellaan ehdotus hallituksen kirjelmäksi lain vahvistamatta jättämisestä.

Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin] työstä koko toiminnon ajan.

Lopputulokset:

 • Taitettu laki
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

7.2 Esittelylistojen valmistelu

7.2

Valmistelutiimi laatii esittelylistat PTJ:llä valtioneuvoston yleisistuntoon ja tasavallan presidentin esittelyyn sekä tarvittaessa valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan istuntoon. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Luonnokset esittelylistoiksi
Sulje

Ministeri

7.3 Jakolupa

7.3

Ministeri antaa luvan jakaa esittelylistat nimettyinä päivinä pidettäviin istuntoihin. Jakolupaa edeltää ministeriön virkamiesjohdon puolto.

Lopputulokset:

 • Jakolupa
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

7.4 Esittelylistojen jakaminen

7.4

Valmistelutiimi jakaa esittelylistat PTJ:llä. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Jaetut esittelylistat
Sulje

Oikeuskanslerinvirasto

Ministeriöt

7.5 Esittelylistojen tarkastaminen

7.5

Oikeuskanslerinvirasto, valtioneuvoston istuntoyksikkö ja ministerien erityisavustajat tarkastavat esittelylistat. Esittelijä vastaa tarkastuksessa esille nouseviin kysymyksiin. Esittelylistojen tarkastus voi johtaa listojen korjaamiseen tai poistamiseen.

Lopputulokset:

 • Tarkastuksessa annettu huomautus
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

7.6 Korjauslistan tekeminen

7.6

Valmistelutiimi tekee esittelylistojen tarkastuksen, muuttuneiden tietojen tai havaitsemiensa virheiden edellyttämät muutokset esittelylistoihin ja jakaa korjauslistat PTJ:llä. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Korjauslista
Sulje

Valtioneuvosto

7.7 Valtioneuvoston yleisistunnon päätös

7.7

Valtioneuvoston ratkaisuesitys tasavallan presidentille käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa yleensä päätöslista-asiana. Oikeuskansleri valvoo päätöksenteon laillisuutta. Yleisistunto päättää esittää lain vahvistamista tasavallan presidentille.

Lopputulokset:

 • Valtioneuvoston esitys tasavallan presidentille
Sulje

Tasavallan presidentti

7.8 Tasavallan presidentin päätös

7.8

Tasavallan presidentti päättää vahvistaa lain ja allekirjoittaa sen. Jos presidentti ei vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Oikeuskansleri valvoo päätöksenteon laillisuutta tasavallan presidentin esittelyssä.

Lain vahvistamisesta tiedottaa yleensä ministeriö.

Lopputulokset:

 • Päätös lain vahvistamisesta
 • Tiedote
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]
Sulje

Viestintä

Valtioneuvoston kanslia

7.9 Pöytäkirjaus

7.9

Valtioneuvoston istuntoyksikkö laatii pöytäkirjat valtioneuvoston yleisistunnosta ja tasavallan presidentin esittelystä.

Lopputulokset:

 • Pöytäkirjat
Sulje

Esittelijä

Valmistelutiimi

7.10 Lain julkaiseminen

7.10

Valmistelutiimi lähettää PTJ:llä lain julkaistavaksi. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä. Jos lailla pannaan täytäntöön EU-säädöksiä, valmistelutiimi tekee komissiolle EU-säädöksissä edellytetyt ilmoitukset täytäntöönpanosta.

Lopputulokset:

 • Säädöskokoelmassa julkaistu laki
Sulje
···