Tietoa palvelusta

Lainvalmistelun prosessiopas on kuvaus lainvalmistelun työvaiheista. Opas on laadittu erityisesti ministeriöiden käyttöön lainvalmisteluhankkeiden suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia varten. Opas on tarkoitettu myös lainvalmistelutyöhön perehdyttämisen välineeksi.

Mikä on lainvalmistelun prosessiopas?

Prosessiopas perustuu lainvalmistelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä hyvien käytäntöjen mukaisiin menettelytapoihin. Oppaan tarkoituksena on auttaa hahmottamaan lainvalmistelun etenemistä ja vaiheita sekä valitsemaan kunkin lainvalmisteluhankkeen kannalta tarkoituksenmukaiset menettelytavat. Opas on tarkoitettu valtioneuvoston yhteiseen käyttöön, joten siinä ei ole otettu huomioon ministeriöiden erilaisia organisaatioita ja sisäisiä menettelytapoja.

Prosessiopas koskee kansallisten lakien valmistelua ministeriöiden työnä. Lakien käsittelyä eduskunnassa kuvataan ministeriölle kuuluvien tehtävien kannalta. Oppaassa käsitellään EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisessa lainvalmistelussa, mutta ei EU-säädösten valmistelua. Oppaassa ei myöskään ole otettu huomioon kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi tehtävän kansallisen lainvalmistelun erityispiirteitä.

Prosessiopas perustuu oikeusministeriön Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeessa vuosina 2010-2011 valmisteltuun lainvalmistelun prosessimalliin. Prosessimallista on pyydetty lausunnot ministeriöiltä ja sidosryhmiltä. Prosessimalli on lausuntopalautteen pohjalta muokattu prosessioppaan muotoon virkatyönä oikeusministeriössä.

Miten prosessiopasta luetaan?

Prosessioppaassa lainvalmistelun eteneminen kuvataan työnkulkukaavioina ja niihin liitettyinä teksteinä. Kaavioissa voi liikkua prosessin yleisestä kuvauksesta tarkemmalle tasolle sekä prosessissa eteen- ja taaksepäin. Tekstin saa esiin viemällä hiiren kaavion osan päälle tai klikkaamalla sitä. Oppaan voi myös tulostaa tekstiversiona.

Palaute

Onko sinulla kysyttävää prosessioppaasta? Haluat­ko kommentoida tai ehdottaa muutoksia? Yhteydenotot parempisaantely.om@gov.fi