Välj fasen av prosessen

Lagstiftningsprocessen

Enligt Finlands grundlag utövas den lagstiftande makten av riksdagen. Lagarna bereds av det ministerium till vars verksamhetsområde ärendet hör. Principiellt viktigare lagstiftning bereds av kommittéer och kommissioner, i vilka ingår representanter för olika förvaltningsområden, partier och andra vilkas fördel lagstiftningen gäller. Olika intressegrupper får ge utlåtanden om lagförslag och säga sin åsikt vid särskilda tillfällen som ordnas för att intressegrupperna skall bli hörda.

Regeringens propositioner, som har beretts av ministerierna, behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde. Ministerierna ansvarar också för beredningen av förordningar. Republikens president, statsrådet eller ett ministerium kan utfärda förordningar med stöd av en lag som riksdagen har stiftat.

Regeringens propositioner överlämnas till riksdagen med besölutet som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Ett vanligt lagförslag behandlas av riksdagen vid två olika behandlingar i riksdagens plenum. Dessa två behandlingar i plenum föregås av utskottsbehandlingen, som är viktig för utformningen av lagen. Utskotten hör sakkunniga och myndigheter. Riksdagen kan godkänna en proposition, ändra den eller förkasta den. Beslutet fattas med enkel majoritet, dvs. den åsikt som samlar mera än hälften av rösterna segrar.

Ett godkänt förslag om stiftande eller ändring av grundlag lämnas vilande över nyval. Propositionen tas då upp till ny behandling av den riksdag som tillträder efter valet och måste då för att bli godkänd få två tredjedelar av de avgivna rösterna. Riksdagen kan påskynda behandlingen av en grundlag genom att förklara behandlingen brådskande med fem sjättedelar av de avgivna rösterna. Samma riksdag kan då godkänna ändringen av grundlagen med två tredjedelar av de avgivna rösterna.

När en lag har antagits av riksdagen stadfäster presidenten lagen och bestämmer när den skall träda i kraft, om inte riksdagen redan har fattat beslut om ikraftträdandet.

För att riksdagen i tillräckligt god tid skall kunna delta i beredningen av Europeiska gemenskapens författningar, informeras riksdagen redan i beredningsskedet om alla EU:s författningsförslag samt om den ståndpunkt som statsrådet föreslår att Finland skall omfatta i saken. EU-ärendena behandlas av riksdagens stora utskott.