Välj fasen av prosessen

Under riksdagens behandling av regeringens proposition hör riksdagens utskott tjänstemän från det ministerium som berett propositionen och andra sakkunniga. Ministeriets tjänstemän lämnar vid behov närmare information om det ärende som behandlas. Riksdagsbehandlingen kan följas på riksdagens webbplats.

5

Riksdagen

6.1 Mottagning av RP

6.1

Behandlingen av regeringens proposition inleds i riksdagen när riksdagen har fått den i pdf- och xml-format från stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ). Riksdagen kopierar riksdagsledamöternas exemplar av regeringspropositionen utifrån den pdf-fil som finns i PTJ.

 

 

 

Resultaten

 • Meddelande i plenum
 • Remissdebatt
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

6.2 Analysering av remissdebatten

6.2

Beredningsteamet följer vilka yttranden som har getts i remissdebatten och i vilka utskott riksdagen har beslutat att regeringsproposition (RP) ska behandlas. Den föredragande/beredningsteamet kontaktar vid behov utskottens sekreterare för att diskutera organiseringen av eller tidsschemat för riksdagsbehandlingen.

Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

6.3 Sammanställning av föredragandens promemoria och överlämnande av bakgrundsutredningar till utskottet

6.3

Den föredragande/beredningsteamet sammanställer promemorior om bakgrunden till och huvudfrågorna i regerinsproposition (RP) som stöd för hörande för de utskott som behandlar ärendet. Som stöd för behandlingen av ärendet överlämnar beredningsteamet till utskotten allt nödvändigt material som tagits fram under beredningen, såsom konsekvensbedömningar, utkast till förordningar och sammanfattningar av utlåtanden.

Resultaten

 • Utkast till föredragandens promemoria
Stäng

Tjänstemannaledningen

6.4 Godkännande av föredragandens promemoria

6.4

Tjänstemannaledningen godkänner föredragandens promemoria. Ministern informeras.

 

 

Resultaten

 • Föredragandens promemoria godkänd
Stäng

Ministern

Tjänstemannaledningen

Föredragande

Beredningsteamet

6.5 Hörande av utskotten

6.5

Den föredragande redogör för regerinsproposition (RP) vid de aktuella utskottens möten. Ministern och tjänstemannaledningen kan vid behov delta i dessa möten.

Resultaten

 • Utskottets begäran om tilläggsutredningar
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

6.6 Överlämnande av tilläggsutredningar till utskottet

6.6

Beredningsteamet tillställer på begäran utskottet tilläggsutredningar och tilläggsuppgifter under hela behandlingen.

Resultaten

 • Tilläggsutredning om RP
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

6.7 Sammanställning av bemötande om utlåtanden

6.7

Den föredragande/beredningsteamet sammanställer på utskottets begäran ett utkast till bemötande, som innehåller ministeriets ställningstaganden till de utlåtanden som experter gett vid utskottsbehandlingen

Resultaten

 • Utkast till bemötande
Stäng

Ministerierna

6.8 Deltagande i förhandling om bemötande

6.8

Om regeringspropositionen behandlar frågor som hör till andra ministeriers ansvarsområde förhandlar den föredragande och vid behov tjänstemannaledningen om bemötandet med dessa ministerier. Förhandlingar om bemötandet förs vid behov också med ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till bemötande
Stäng

Ministern

Tjänstemannaledningen

6.9 Godkännande av bemötanden

6.9

Om ett förslag till innehållsmässiga ändringar i regeringspropositionen bifalls i ett bemötande är det ministern som beslutar om godkännandet av bemötandet. I övriga fall beslutar tjänstemannaledningen om godkännandet av bemötanden.

Resultaten

 • Godkänt bemötande
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

6.10 Överlämnande av bemötande till utskottet

6.10

Den föredragande redogör för huvudpunkterna i bemötandet för utskottet.

 

Resultaten

 • Utskottsbegäran om beredning av ändringar
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

6.11 Beredning av ändringsförslag

6.11

Beredningsteamet bistår utskottet i beredningen av ändringar i lagtexten och motiveringen till dessa.

Resultaten

 • Utskottsbetänkande
 • Utlåtanden från utskotten
Stäng

Ministern

Tjänstemannaledningen

6.12 Kommentering av ändringsförslag

6.12

Den föredragande informerar ministern och tjänstemannaledningen om de ändringar som beretts av utskottet. Ministern och tjänstemannaledningen tar ställning till ärendet efter eget övervägande.

Resultaten

 • Utskottsbetänkande
 • Utlåtanden från utskotten
Stäng

Ministerierna

6.13 Deltagande i förhandling om ändringsförslag

6.13

Om de ändringar som beretts av utskottet gäller frågor som hör till andra ministeriers kompetensområde förhandlar den föredragande och vid behov tjänstemannaledningen om ändringarna med dessa ministerier. Förhandlingar om ändringarna förs vid behov också med ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde.

Resultaten

 • Utskottsbetänkande
 • Utlåtanden från utskotten
Stäng

Riksdagen

6.14 Riksdagens beslut

6.14

Riksdagen beslutar att regeringspropositionen ska godkännas eller förkastas. Riksdagen kan till sitt beslut bifoga uttalanden om t.ex. verkställigheten och uppföljningen av lagen eller om beredningen av ny lagstiftning.

Resultaten

 • Riksdagens svar
Stäng
7