Välj fasen av prosessen

Republikens president beslutar om stadfästandet av en lag som godkänts av riksdagen. Statsrådet informerar om republikens presidents beslut på sin webbplats (på finska).

Den stadfästa lagen publiceras i Finlands författningssamling. Efter att lagen publicerats träder den i kraft på en i lagen angiven dag. Alternativt kan ikraftträdandet fastställas senare genom förordning. Den gällande lagstiftningen finns tillgänglig i databasen Finlex.

6

Föredragande

Beredningsteamet

7.1 Behandling av riksdagens svar

7.1

Efter att lagen har antagits av riksdagen ska den föredras för republikens president för stadfästelse inom tre månader från det lagen tillställts presidenten för stadfästelse. Om riksdagen har fastställt en dag för lagens ikraftträdande ska lagen stiftas och publiceras före denna dag.

Beredningsteamet ansvarar för layouten av lagtexten på PTJ-dokumentmall. Beredningsteamet  säkerställer datumen för statsrådets allmänna sammanträde och föredragningen för republikens president samt ministerns närvaro. Beredningsteamet sänder en kopia av riksdagens svar till justitiekanslersämbetet.

Beredningsteamet bereder ett förslag till tidpunkt för lagens ikraftträdande, om inte riksdagen har fastställt en tidpunkt för ikraftträdandet eller beslutat om fastställandet av denna separat genom förordning. Beredningsteamet bereder också ett förslag till föredragningslistan om att riksdagens uttalanden ska införas i statsrådets protokoll. Därtill utreder beredningsteamet vilken inverkan riksdagens svar har på förordningar som utfärdas med stöd av lagen.

Om det på förhand står klart att republikens president inte kommer att stadfästa en lag som godkänts av riksdagen bereds ett förslag till skrivelse från regeringen om att lagen inte ska stadfästas.

Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete under hela processen.

Resultaten

 • Layoutad lag
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

7.2 Beredning av föredragningslistor

7.2

Beredningsteamet sammanställer föredragningslistor med hjälp av PTJ för statsrådets allmänna sammanträde och föredragningen för republikens president samt vid behov för statsrådets finansutskotts sammanträde. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Utkast till föredragningslistor
Stäng

Ministern

7.3 Utdelningstillstånd

7.3

Ministern ger tillstånd till utdelning av föredragningslistor för sammanträden som ska hållas på särskilt angivna dagar. Utdelningstillståndet ska föregås av ett förordande från ministeriets tjänstemannaledning .

Resultaten

 • Utdelningstillstånd
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

7.4 Utdelning av föredragningslistor

7.4

Beredningsteamet distribuerar föredragningslistorna med hjälp av PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Utdelade föredragningslistor
Stäng

Justitiekanslersämbetet

Ministerierna

7.5 Granskning av föredragningslistor

7.5

Justitiekanslersämbetet, statsrådets sessionsenhet och ministrarnas specialmedarbetare granskar föredragningslistorna. Eventuella frågor som uppkommer i samband med granskningen besvaras av den föredragande. Granskningen av föredragningslistorna kan leda till att listorna korrigeras eller dras tillbaka.

Resultaten

 • Anmärkning vid granskning
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

7.6 Sammanställning av korrigeringslista

7.6

Beredningsteamet gör de korrigeringar i föredragningslistorna som föranleds av granskningen av listorna, ändrade uppgifter eller fel som teamet upptäckt och distribuerar korrigeringslistor med hjälp av PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Korrigeringslista
Stäng

Statsrådet

7.7 Beslut i statsrådets allmänna sammanträde

7.7

Statsrådets beslutsförslag till republikens president behandlas i allmänhet som ärende på beslutslistan vid statsrådets allmänna sammanträde. Justitiekanslern övervakar lagligheten av de beslut som fattas. Statsrådets allmänna sammanträde beslutar att föreslå att republikens president ska stadfästa lagen.

Resultaten

 • Statsrådets förslag till republikens president
Stäng

Republikens president

7.8 Republikens presidents beslut

7.8

Republikens president beslutar att stadfästa lagen och undertecknar den. Om presidenten inte stadfäster lagen, återgår den till riksdagen för behandling. Justitiekanslern övervakar lagligheten av beslutsfattandet vid föredragningen för republikens president.

Informationen om stadfästelsen publiceras i allmänhet av ministeriet.

Resultaten

 • Beslut om stadfästande av lag
 • Pressmeddelande
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]
Stäng

Informering

Statrådets kansli

7.9 Protokollföring

7.9

Statsrådets sessionsenhet sammanställer protokoll över statsrådets allmänna sammanträde och föredragningen för republikens president.

Resultaten

 • Protokoll
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

7.10 Publicering av lagen

7.10

Beredningsteamet sänder lagen för publicering via PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete. Om lagen stadfästs för genomförande av EU-författningar ska beredningsteamet tillställa kommissionen de meddelanden om genomförande som förutsätts enligt EU-författningarna.

Resultaten

 • Lag som publicerats i författningssamlingen
Stäng
···