Välj fasen av prosessen

5 Statsrådets beslutsfattande

Regeringen beslutar vid statsrådets allmänna sammanträde att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen. Före det allmänna sammanträdet behandlas propositionen i statsrådets finansutskott, om de ekonomiska konsekvenserna av propositionen är betydande. En tjänsteman från ministeriet fungerar som föredragande vid det allmänna sammanträdet. Statsrådet informerar om sina beslut på sin webbplats.

4

Justitiekanslersämbetet

Ministerierna

5.1 Granskning av föredragningslistor

5.1

Justitiekanslersämbetet, statsrådets sessionsenhet och finansministeriet samt ministrarnas specialmedarbetare granskar föredragningslistorna. Eventuella frågor som uppkommer besvaras av denföredragande. Granskningen kan leda till en teknisk korrigering i föredragningslistan eller till att innehållet ändras eller listan dras tillbaka. Också ministern kan ge den föredragande i uppdrag att ändra innehållet eller dra tillbaka listan.

Resultaten

 • Listan dras tillbaka
 • Anmärkning vid granskning
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

5.2 Ändring av föredragningslistor

5.2

Beredningsteamet gör de korrigeringar i föredragningslistorna som föranleds av granskningen av listorna, ändrade uppgifter eller fel som teamet upptäckt och delar ut korrigeringslistor med hjälp av PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Korrigeringslista
 • Ändrad RP
Stäng

Finansutskottet

5.3 Behandling i finansutskottet

5.3

Finansutskottet behandlar regeringspropositioner som är betydande i ekonomiskt eller något annat avseende före statsrådets allmänna sammanträde. Utskottet kan besluta att

 • förorda propositionen
 • förorda propositionen i ändrad form, eller
 • bordlägga ärendet.

Den minister till vars ansvarsområde regeringspropositionen hör kan bestämma att föredragningslistan ska dras tillbaka.

Finansministeriet sammanställer ett protokoll över finansutskottets behandling.

Resultaten

 • Protokoll
 • Finansutskottets förordande
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

5.4 Ändring av föredragningslistan

5.4

Beredningsteamet gör de ändringar i föredragningslistans innehåll som föranleds av granskningen av föredragningslistorna och behandlingen i finansutskottet. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete. Om finansutskottets behandling infaller omedelbart före statsrådets allmänna sammanträde ändrar den föredragande föredragningslistan muntligt under sammanträdet.

Resultaten

 • Korrigeringslista
 • Ändrad RP
Stäng

Ministern

5.5 Godkännande av ändringar i föredragningslistan

5.5

Ministern godkänner de ändringar i föredragningslistans innehåll som föranleds av granskningen av föredragningslistorna och behandlingen i finansutskottet.

Resultaten

 • Godkänd föredragningslista
Stäng

Statsrådet

5.6 Beslut i statsrådets allmänna sammanträde

5.6

Regeringsproposition (RP) behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde som ett ärende på beslutslistan eller, i föredragandens närvaro, genom s.k. föredragningsförfarande. Justitiekanslern övervakar lagligheten av de beslut som fattas. Det allmänna sammanträdet kan besluta att

 • överlämna RP till riksdagen i enlighet med föredragningslistan eller i ändrad form
 • skjuta fram behandlingen av ärendet, om någon minister ber att få dokumenten, eller
 • bordlägga ärendet.

Den minister till vars ansvarsområde regeringspropositionen hör kan bestämma att föredragningslistan ska dras tillbaka.

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sammanträde om publiceringen av lagen på samiska efter att lagen har stadfästs.

Då statsrådets allmänna sammanträde har beslutat att överlämna regeringspropositionen levererar beredningsteamet propositionen i beslutsenlig form för underteckning. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Beslut om överlämnande av regeringsproposition
Stäng

Statrådets kansli

5.7 Pressmeddelanden

5.7

Statsrådets kommunikationsenhet informerar om de beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Även ministeriet kan informera om besluten. Den föredragande/beredningsteamet deltar i beredningen av informationen.

Statsrådets sessionsenhet sammanställer ett protokoll över statsrådets allmänna sammanträde.

Resultaten

 • Pressmeddelande
 • Ministeriets pressmeddelande
 • Protokoll
 • Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE
Stäng

Informering

Statrådets kansli

5.8 Överlämnande av RP till riksdagen

5.8

Statsrådets sessionsenhet överlämnar den undertecknade regeringspropositionen (RP) till riksdagen.

Resultaten

 • Undertecknad RP
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

5.9 Överlämnande av RP till riksdagen

5.9

Till regeringspropositionen fogas riksdagens ärendenummer  (RP-nummer) i den avslutande anteckningen  i stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ).

Resultaten

 • Tryckt RP
Stäng

Föredragande

Beredningsteamet

5.10 Förberedning för remissdebatt

5.10

Den föredragande/beredningsteamet skriver på ministerns begäran ett tal för honom eller henne för riksdagens remissdebatt. Remissdebatten förs vanligtvis några dagar efter att regeringspropositionen har överlämnats.

Resultaten

 • Utkast till tal
Stäng
6