Välj fasen av prosessen

Förberedelse är den första fasen i lagberedningsprocessen. Denna fas går ut på att sammanställa information och uppfattningar om det mål eller problem som angetts i initiativet till lagberedning, bedöma behovet av ett lagberedningsprojekt och planera målen och uppdraget för det kommande projektet samt dess genomförande. Vilka förfaringssätt som väljs och hur grundliga förberedelser som krävs beror på frågans omfattning. Förberedelsefasen kan genomföras som tjänsteuppdrag. Alternativt kan ett beredningsorgan tillsättas. Undersökningar eller utredningar kan beställas för insamlingen av information och bedömningen av ändringsbehov. Förberedelsefasen avslutas med att ett lagberedningsprojekt inleds eller också bestäms det att ingen lagberedning behövs.

Initiativ

Regeringen

Ministern

Tjänstemannaledningen

1.1 Definition av mål eller problem

1.1

Regeringen, ministern eller tjänstemannaledningen beslutar att ge ett uppdrag om behandling av ett initiativ till lagberedning. Av uppdraget ska i tillämpliga delar framgå:

 • den aktuella problemställningen
 • målbilden och vilka mål som leder till denna, samt
 • huruvida det helt klart är fråga om ett lagstiftningsärende eller om detta måste övervägas separat.

I fråga om EU-författningar ges uppdraget omedelbart efter att man fått kännedom om att ett förslag som förutsätter nationellt genomförande kan träda i kraft.

Resultaten

 • Uppdrag om utarbetande av preliminär kartläggning
Stäng

Resurser

Beredaren

Beredningsteamet

1.2 Preliminär kartläggning

1.2

På basis av initiativet till lagberedning utreder beredaren/beredningsteamet beredaren/beredningsteamet följande:

 • vilken kunskap som finns på området
 • hur den aktuella frågan har behandlats tidigare
 • vilka förslag eller riktlinjer som lagts fram i frågan
 • vilka diskussioner som förs kring frågan i offentligheten och i medierna, inkl. sociala medier
 • vilken gällande lagstiftning som finns på området, samt
 • vilka tilläggsutredningar som behövs.

Beredaren/beredningsteamet utreder olika alternativa sätt att lösa problemet eller uppnå målet. I samband med utredningen identifieras olika styrmetoder, också sådana som inte hör till lagstiftningen eller den offentliga förvaltningens kompetensområde. Om det är en lagstiftningsfråga identifieras också styrmetoder som kompletterar lagstiftningen.

Resultaten

 • Promemoria, bedömningspromemoria e.d. bakgrundsutredning
 • Beslut om hörande av intressentgrupper
Stäng

Intressentgrupperna

1.3 Synpunkter

1.3

Beredaren/beredningsteamet identifierar relevanta myndigheter, experter och andra intressentgrupper, skaffar information från dessa och klarlägger deras synpunkter på behovet av ny reglering. Engagemanget av och kommunikationen med intressentgrupperna planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt.

Resultaten

 • Promemoria om respons från intressentgrupperna
 • Uppdaterad promemoria, bedömningspromemoria e.d. bakgrundsutredning
Stäng

Politiska besluten

Ministern

Tjänstemannaledningen

1.4 Beslut om inledande av förberedelse

1.4
 • Tjänstemannaledningen fattar beslut om inledande av förberedelse, sammanställer ett beredningsteam och informerar ministern. Om det handlar om en principiellt eller ekonomiskt betydande fråga som faller utanför regeringsprogrammet fattas beslutet emellertid av ministern. Beslutsalternativ:
 • ett lagstiftningsprojekt börjar beredas
 • faserna 1.2–1.3 upprepas
 • förberedelsen för ett lagstiftningsprojekt avbryts, eller
 • beredning av andra styrmetoder än lagstiftning inleds

I fråga om EU-författningar inleds förberedelse för nationell lagstiftning omedelbart efter att ett förslag till EU-författning som förutsätter nationellt genomförande har framlagts.

Information om att förberedelse inletts förs in i statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem (VAHVA) och de offentliga handlingarna överförs från VAHVA till statsrådets projektportal  (Projektportalen). I Projektportalen antecknas också andra uppgifter om projektet än de som överförs från VAHVA. Därefter publiceras projektet på statsrådets webbplats (www.valtioneuvosto.fi/sv/projekt). När projektinformationen offentliggörs på webben kan medborgarna och andra intresserade ta del av den. Det är också möjligt att separat informera om inledande förberedelse.

 

Resultaten

 • Uppgifterna om projektet införs i ärendehanteringssystemet och projektregistret
 • Ministeriets webbplats, lagstiftningsplanen, personalplanen och undersökningsplanen uppdateras
 • Pressmeddelande
Stäng

Informering

Beredaren

Beredningsteamet

1.5 Genomförande av förberedelse

1.5

Beredningsteamet planerar förberedelsen. Målet är att sammanställa ett kunskapsunderlag för att utifrån detta kunna besluta om ett författningsprojekt behövs och om ett uppdrag om lagberedning ska ges. För förberedelsen kan vid behov tillsättas ett beredningsorgan. Vidare kan externa utredningar beställas eller experthjälp anlitas, t.ex. genom diskussioner med forskare.

Beredningsteamet samlar information om och bedömer följande:

 • tidigare ställningstaganden och förslag som lagts fram i frågan
 • nuläge och förändringsbehov
 • erfarenheter från andra länder
 • undersökningar och utredningar
 • rättspraxis
 • litteratur
 • annat tillgängligt kunskapsunderlag, samt
 • behovet av att förtydliga lagspråket samt planera termer och nomenklatur

Beredningsteamet fastställer huvudfrågorna i ärendet som ska beredas, kartlägger olika lösningsalternativ för dessa och identifierar lösningarnas viktigaste konsekvenser. I kartläggningen beaktas också möjligheten att utnyttja anda styrmetoder än lagstiftning. Huvudfrågorna, lösningsalternativen och en preliminär konsekvensbedömning antecknas.

I slutskedet av förberedelsen utarbetas en projektplan där lagberedningsprojektets mål, innehåll och omfattning fastställs, så att ett klart uppdrag kan ges om beredningen. I projektplanen behandlas i tillämpliga delar:

 • bakgrund, problem och mål
 • förhållandet till rättssystemet
 • preliminära lösningsalternativ
 • preliminär konsekvensbedömning
 • plan för anskaffningen av kunskapsunderlag och konsekvensbedömningen
 • plan för upphandling av externa utredningar och experthjälp
 • åtgärder för att säkerställa lagens språkliga kvalitet, samt
 • finansiering av beredningen och verkställigheten

Resultaten

 • Projektplan
 • Beslut om hörande av intressentgrupper
 • Beredningsorganets rapport, bedömningspromemoria, preliminär konsekvensbedömning eller annan utredning
Stäng

Intressentgrupperna

1.6 Synpunkter

1.6

Resultaten av förberedelsen, t.ex. bedömningspromemoria eller beredningsorganets rapport, publiceras och intressentgrupperna hörs om dessa. Delaktigheten av och kommunikationen med intressentgrupperna planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. All respons som inkommit under förberedelsen sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterad promemoria eller annan utredning
 • Uppdaterad projektplan
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna
Stäng

Resurser

Statsbudgeten, ramarna för statsfinanser

Politiska besluten

Ministern

Tjänstemannaledningen

1.7 Beslut om tillsättande av projekt

1.7

Ministern eller tjänstemannaledningen beslutar att inleda ett lagstiftningsprojekt. Vid behov förhandlar man med de övriga ministerierna om beslutet, i synnerhet om ärendet inte ingår i regeringsprogrammet. Beslutsalternativ:

 • ett lagstiftningsprojekt inleds
 • faserna 1.5–1.6 upprepas, eller
 • beredningen avbryts

I fråga om EU-författningar tillsätts ett projekt för beredning av nationell lagstiftning omedelbart efter att en EU-författning som förutsätter nationellt genomförande har godkänts.

Beslutet om tillsättande av projekt innehåller:

 • mål beträffande samhället och rättsordningen
 • mål beträffande lagberedningens kvalitet, t.ex. hörande av medborgarna, lagspråkets begriplighet eller särskilt bedömningen av vissa konsekvenser, såsom konsekvenserna i relation till de språkliga rättigheterna
 • definition och avgränsning av uppdraget
 • tidsfrist
 • personerna som deltar i projektet och deras roll: beredningsorganets sammansättning eller, i fråga om tjänsteuppdrag, beredningsteamet
 • finansiering av projektet och verkställigheten av lagen, samt
 • uppföljning och rapportering av projektet.

Beredningsorganet tillsätts av ministern eller tjänstemannaledningen. Statsrådets allmänna sammanträde kan tillsätta en kommitté för beredningen av ett samhällspolitiskt betydande ärende.

Därtill säkerställs att ramarna för statsfinanserna och statsbudgeten innehåller en förbindelse till beredningen och verkställigheten av projektet. Om ingen sådan förbindelse ännu har fastställts ska en rättidig behandling av frågan säkerställas. I vissa fall behandlas tillsättandet av beredningsorgan i statsrådets finansutskott.

Ministeriet informerar om inledandet av projektet på sin webbplats och vid behov också på andra sätt. Uppgifterna i statsrådets gemensamma ärendehanteringssystemet(VAHVA) och i statsrådets projektportal (Projektportalen) uppdateras.

Resultaten

 • Beslut om tillsättande av projekt
 • Godkänd projektplan
 • Ministeriets resultatavtal
 • Pressmeddelande
 • VAHVAn ja Hankeikkunan päivitys
 • [:fi]Hankeikkunan päivitys[:sv]Projektregistret uppdateras[:en]Hankerekisterin päivitys[:]
Stäng

Informering