Välj fasen av prosessen

Efter den egentliga beredningen begärs skriftliga utlåtanden om utkastet till regeringsproposition från intressentgrupperna. Detta görs i allmänhet också i sådana fall där intressentgrupperna har hörts på olika sätt redan under förberedelsefasen och den egentliga beredningen. Begäran om utlåtande sänds till alla centrala, kända intressentgrupper. Begäran publiceras också så att alla intresserade ska ha möjlighet att ge ett utlåtande. All respons som fås i form av utlåtanden sammanställs och publiceras.

Regeringens propositioner sänds på finska till statsrådets kansli i samband med att propositionen sänds på remiss.

Tjänstemannaledningen

3.1 Beslut om remissförfarande

3.1

Tjänstemannaledningen beslutar om begäran av skriftliga utlåtanden från intressentgrupperna samt om tidsschemat för och omfattningen av remissförfarandet. Ministern informeras.

Resultaten

 • Beslut om remissförfarande
Stäng

Beredningsteamet

3.2 Beredning av begäran om utlåtande

3.2

Beredningsteametsammanställer en begäran om utlåtanden till intressentgrupperna gällande utkastet till regeringsproposition (RP) eller beredningsorganets slutrapport, i vilken utkastet till RP ingår. Parallelltexter utarbetas till lagförslagen i utkastet till RP, såvida sådana ännu inte har skrivits. Kommunikationen i anslutning till remissförfarandet och eventuella kompletterande åtgärder för hörande, t.ex. diskussionsmöten, planeras i samarbete med kommunikationsexperter.

Regeringens propositioner sänds på finska till statsrådets kansli (Rådet för bedömning av lagstiftningen)  i samband med att propositionen sänds på remiss.

 

Resultaten

 • Inbjudan till diskussionsmöte
 • Begäran om utlåtande
Stäng

Translatorn / Translatorsbyrån

3.3 Översättning

3.3

Svenska språkenheten vid statsradets förvaltningsenhet översätter begäran om utlåtande till svenska. Svenska språkenheten översättare översätter utkastet till regeringsproposition (RP) till svenska, om det inte redan har översatts för [tag name="valmisteluelin"]beredningsorganets slutrapport (Egentlig beredning 2B, fas 2.10) eller någon annan publikation. Vid behov översätts begäran om utlåtande och utkastet till RP också till samiska. Stödenheten för språktjänster vid statrådets förvaltningsenhet ombesörjer översättningen till samiska språket. Beredningsteamet jämför översättningarna med de finskspråkiga texterna.

Resultaten

 • Översättning av utkastet till RP
 • Översättning av begäran om utlåtande
Stäng

Beredningsteamet

3.4 Sändning av begäran om utlåtande

3.4

Beredningsteametsänder den av tjänstemannaledningen undertecknade begäran om utlåtande och inbjudan till ett eventuellt diskussionsmöte till de centrala intressentgrupperna. Begäran om utlåtande sparas i VAHVA och publiceras på ministeriets webbplats och i statsrådets projektportal. Informationen om remissförfarandet kan också spridas via andra kanaler. Beredningsteamet arrangerar diskussionsmötena.

Resultaten

 • Pressmeddelande
 • Uppdatering av webbsidorna, projektregistret och ärendehanteringssystemet
Stäng

Informering

Intressentgrupperna

3.5 Avgivande av utlåtande

3.5

Intressentgrupperna avger sina utlåtanden till ministeriet.

Tjänstemannaledningen fungerar som ordförande för diskussionsmötet. På diskussionsmötet får intressentgrupperna information om den lag som är under beredning. Dessutom får de fritt framföra sina åsikter och diskutera med representanter för ministeriet och andra intressentgrupper.

Resultaten

 • Respons om diskussionsmötet
 • Utlåtanden
Stäng

Beredningsteamet

3.6 Genomgång av utlåtanden och utarbetande av sammanfattning

3.6

Beredningsteamet utarbetar en sammanfattning av utlåtandena och ett sammandrag som innehåller utlåtandena som sådana. Därtill sammanställer beredningsteamet en promemoria om beaktandet av de förslag som lagts fram i utlåtandena och på diskussionsmötet.

Resultaten

 • Sammandrag av utlåtanden
 • Sammanfattning av utlåtanden
 • Promemoria om ändringsförslag
Stäng

Beredningsteamet

3.7 Publicering av remissvar

3.7

En sammanställning av remissvaren, ett referat av dem eller bägge sparas i Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem (VAHVA) och publiceras i Statsrådets projektportal (Projektportalen). Handlingarna eller information om att de har offentliggjorts sänds för kännedom till remissinstanserna. Informationen om offentliggörandet kan också ges på annat sätt.

Resultaten

 • Pressmeddelande
 • Uppdatering av webbsidorna, projektregistret och ärendehanteringssystemet
Stäng

Informering

Politiska besluten

Regeringen, Ministern

Tjänstemannaledningen

3.8 Beslut om fortsatt beredning

3.8

Ministern informeras om remissvaren och beslutar på vilket sätt den fortsatta beredningen ska behandlas. Ministern kan fatta beslutet själv, ta upp ärendet till behandling i regeringen eller delegera det till tjänstemannaledningen. Efter att ärendet har behandlats:

 • bestäms hur beredningen ska fortskrida
 • upprepas fasen 2A eller 2B, eller
 • avbryts beredningen.

I samband med beslutet avgörs också hur verkställigheten av lagen ska beaktas i ramarna för statsfinanserna och i statsbudgeten, om inte detta har avgjorts redan tidigare. Dessutom säkerställs att en proposition som gäller kommunala tjänster har beaktats i basserviceprogrammet och basservicebudgeten.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Uppdaterad promemoria om ändringsförslag
Stäng
4