Välj fasen av prosessen

2b Egentlig beredning – Beredningsorgan

Den egentliga beredningen genomförs antingen som tjänsteuppdrag eller i beredningsorgan. Ministeriet lämnar uppdraget till ett separat beredningsorgan, om beredningen genomförs av en större sammansättning tjänstemän än ett tjänsteuppdrag. Den egentliga beredningen är i allmänhet den fas i lagberedningsprocessen som kräver den största arbetsinsatsen. Fasen inleds med att ett uppdrag om lagberedningsprojekt lämnas och resulterar i ett utkast till regeringsproposition (RP). Egentlig beredning går ut på att utveckla och precisera den information som insamlats om den aktuella frågan och att närmare utreda frågor som anknyter till grundlagen och andra lagar samt andra juridiska frågor. Vid behov beställs undersökningar eller utredningar för den egentliga beredningen. Alternativa lösningar på frågor som ska avgöras under beredningen fastställs och deras konsekvenser bedöms. Intressentgrupper, som inte finns representerade i beredningsorganet hörs om den aktuella frågan. Uppgifterna som behövs under beredningen och konsekvensbedömningen preciseras i takt med att arbetet framskrider. Under den egentliga beredningen skriver beredningsteamet lagtexten med motiveringar i utkastet till regeringens proposition. Utkastets innehåll fastställs av beredningsorganet under ledning av ordföranden.

1

Resurser

Beredningsorgan

2.1 Organisering av beredningen

2.1

Tjänstemannaledningen fattar beslut om tillsättande av ett internt beredningsteam vid ministeriet till stöd för den beredare som fungerar som sekreterare för beredningsorganet, om beredarens och beredningsteamets arbetsinsats samt om anslagen för beredningsorganet.

Utifrån projektplanen förbereder beredningsteamet i samarbete med ordföranden för beredningsorganet en arbetsplan, som innefattar mer detaljerade projektarbetsfaser och tidsscheman för dessa. I arbetsplanen beaktas de olika faserna av processen fram till det att lagen träder i kraft, och därtill reserveras tillräckligt med tid för de faser som utförs av andra aktörer, såsom ett eventuellt remissförfarande i rådet för bedömning av lagstiftningen, en eventuell granskning som justitiekanslern utför samt laggranskning och översättning. Samtidigt utreder man vilken typ av stöd som behövs från det egna ministeriet och andra ministerier och kommer överens om hur samarbetet ska organiseras i praktiken.

Beredningsteamet planerar i samarbete med ordföranden för beredningsorganet och experter inom kommunikation och hörande hur informationen om projektet ska organiseras och hur intressentgrupperna ska höras i de olika faserna av beredningen. Som stöd i planeringen kan man utnyttja webbforumet Dinasikt.

Beredningsorganet beslutar om arbetsplanen. Beredningsorganet kan utnämna undergrupper och sektioner inom sig, om inte sådana har utnämnts redan i fas 1.7.

Resultaten

 • Särskild webbplats för projektet
 • Arbetsplan för projektet
 • Beslut om tillsättande av undergrupp/sektion
 • Plan för kommunikation och hörande
Stäng

Beredningsorgan

2.2 Sammanställning av kunskapsunderlag

2.2

Beredningsteamet kompletterar och fördjupar tillsammans med beredningsorganet den information som insamlats under förberedelsefasen. Information insamlas också i samarbete med Statrådets kanslis enheten för informationshantering, riksdagens bibliotek, andra ministerier, ämbetsverk, forskningsinstitut och intressentgrupper. Kunskapsunderlaget för lagberedningen omfattar till exempel

 • beskrivningar och analyser av nuläget
 • bedömningar av utvecklingen i framtiden
 • utredning av frågor i anslutning till grundlagen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, allmänna lagar, Ålands självstyrelse och EU-lagstiftningen
 • rättsjämförelse med de övriga nordiska länderna och andra centrala länder (lagstiftning och rättspraxis)
 • en lagspråksanalys för att förbättra språkdräkten, samt
 • resultaten från terminologi- och nomenklaturarbete.

Beredningsorganet bedömer behovet av externa utredningar och experthjälp och beredaren/beredningsteamet bereder vid behov en framställning för upphandling och finansiering av dessa. I framställningen beaktas tidsschemana för ämbetsverkens och institutionernas verksamhets- och finansieringsplanering.

Om externa utredningar beställs för konsekvensbedömning ska beredningsorganet bereda ett förslag med lösningsalternativ för huvudfrågorna som ska utredas.

Resultaten

 • Framställning om beställning av externa utredningar
 • Jämförelse med andra länder
 • Beslut om hörande av intressentgrupper
 • Utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
Stäng

Intressentgrupperna

2.3 Synpunkter

2.3

Beredningsorganet begär respons om kunskapsunderlaget från de intressentgrupper som inte finns representerade i beredningsorganet. Kommunikationen med intressentgrupperna och deras praktiska roll planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterad framställning om beställning av externa utredningar
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna
Stäng

Resurser

Tjänstemannaledningen

2.4 Beslut om upphandling av externa utredningar

2.4

Tjänstemannaledningen beslutar om upphandling av externa utredningar och experthjälp. Om upphandlingen finansieras ur ministeriets anslag fattas också beslut om finansieringen.

Resultaten

 • Upphandlingsavtal
 • Resultatavtal med ett ämbetsverk eller en institution som lyder under ministeriet
 • Externa utredningar
Stäng

Politiska ställningstaganden

Ministern

Beredningsorgan

2.5 Lösningsalternativ och bedömning av deras konsekvenser

2.5

Beredningsorganet kompletterar och fördjupar den preliminära konsekvensbedömning som gjorts under förberedelsefasen. De alternativa lösningar på huvudfrågorna som lagts fram i beredningsfasen preciseras och deras konsekvenser bedöms med hjälp av det sammanställda kunskapsunderlaget och de beställda utredningarna. Ordföranden för beredningsorganet informerar ministern först om lösningsalternativen och därefter om de konsekvensbedömningar som färdigställts. Ministern tar ställning till dessa efter eget övervägande. Konsekvensbedömningen inkluderas i beredningsorganets slutrapport. Alternativt kan bedömningen publiceras separat eller sammanfattas till ett pressmeddelande.

Resultaten

 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Pressmeddelande
 • Konsekvensbedömning
 • Beredningsorganets mellanrapport
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]
Stäng

Informering

Intressentgrupperna

2.6 Synpunkter

2.6

Beredningsorganet begär respons om lösningsalternativen och bedömningen av deras konsekvenser från de intressentgrupper som inte finns representerade i beredningsorganet. Kommunikationen med intressentgrupperna och deras praktiska roll planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Ett utlåtande enligt 9 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) begärs av finansministeriet, om den tilltänkta förändringen bedöms få betydande ekonomiska eller funktionella konsekvenser för informationshanteringen eller verksamheten eller då det är fråga om väsentliga förändringar i strukturella gränssnitt för gemensamma informationslager inom den offentliga förvaltningen.

Resultaten

 • Uppdaterad konsekvensbedömning
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna
Stäng

Beredningsorgan

2.7 Bedömning av kunskapsunderlagets tillräcklighet

2.7

Beredningsteamet bedömer det tillgängliga kunskapsunderlagets tillräcklighet. Beredningsorganet beslutar huruvida beredningen kan fortskrida till innehållsmässiga avgöranden. Beslutsalternativ:

 • förslag till innehållsmässiga riktlinjer bereds, eller
 • faserna 2.2–2.6 upprepas

Resultaten

 • Förslag till innehållsmässiga riktlinjer
Stäng

Beredningsorgan

2.8 Sammanställning av utkast till RP

2.8

Beredningsorganet behandlar de innehållsmässiga riktlinjerna. Efter att riktlinjerna har behandlats:

 • bestäms hur behandlingen av huvudfrågorna i utkastet till RP ska fortskrida, eller
 • upprepas faserna 2.1–2.6.

På basis av de innehållsmässiga riktlinjerna skriver beredningsteamet ett lagförslag med motivering i form av en regeringspreposition (RP). Beredningen kan fortskrida enligt olika tidsscheman i fråga om olika punkter eller frågor i faserna 2.2–2.8. Konsekvensbedömningen kompletteras i enlighet med att lösningarna preciseras på detaljnivå och en sammanfattning av bedömningen införs i motiveringen i utkastet till RP. Vidare sammanställs utkast till förordningar som ska utfärdas med stöd av den föreslagna lagen och en plan för verkställigheten och uppföljningen. RP- och förordningsutkasten samt verkställighets- och uppföljningsplanerna behandlas av beredningsorganet.

En förteckning över termer och namn som förekommer i lagtexten jämte förklaringar sänds vid behov till översättarna (svenska, samiska), som får kommentera deras funktion ur översättningssynvinkel.

Resultaten

 • Utkast till förordningar
 • Utkast till RP
 • Utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Beslut om hörande av intressentgrupper
Stäng

Intressentgrupperna

2.9 Synpunkter

2.9

Beredningsorganet hör de intressentgrupper som inte finns representerade i beredningsorganet om utkasten till författningar samt om verkställigheten av dessa och uppföljningen av deras konsekvenser. Kommunikationen med intressentgrupperna och deras praktiska roll planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till RP
 • Uppdaterat utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Uppdaterade utkast till förordningar
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna
Stäng

Beredningsorgan

2.10 Godkännande av utkastet till RP i beredningsorganet

2.10

Beredningsorganet beslutar på framställning av ordföranden om regeringsproposition (RP)- och förordningsutkasten samt om andra förslag som ingår i beredningsorganets slutrapport. Medlemmarna i beredningsorganet kan bifoga ett uttalande eller en avvikande åsikt till slutrapporten.

Resultaten

 • Beredningsorganets slutrapport
Stäng

Translatorn / Translatorsbyrån

2.11 Översättning

2.11

Slutrapporten skrivs i regel på finska. Författningsförslagen och sammanfattningen översätts till svenska. Slutrapporten och författningsförslagen eller sammanfattningarna av dessa översätts vid behov också till samiska.

Resultaten

 • Översättning av författningsförslaget och sammanfattningen
Stäng

Beredningsteamet

2.12 Publicering av beredningsorganets slutrapport

2.12

Beredningsteamet finslipar beredningsorganets förslag och formar det till en slutrapport. Beredningsorganet överlåter slutrapporten till ministeriet. Ministeriet publicerar slutrapporten och ett pressmeddelande om denna.

Resultaten

 • Pressmeddelande
 • Beredningsorganets publicerade slutrapport
 • [:fi]VAHVAn, verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av ärendehanteringssystemet, webbsidorna och projektregistret[:en]Asianhallinnan, verkkosivujen ja hankerekisterin päivitys[:]
Stäng

Informering

3