Välj fasen av prosessen

2a Egentlig beredning – Tjänsteuppdrag

Den egentliga beredningen genomförs antingen som tjänsteuppdrag eller i beredningsorgan. Ministeriet lämnar uppdraget till ett beredningsteam, om den egentliga beredningen genomförs som tjänsteuppdrag. Den egentliga beredningen är i allmänhet den fas i lagberedningsprocessen som kräver den största arbetsinsatsen. Fasen inleds med att ett uppdrag om lagberedningsprojekt lämnas och resulterar i ett utkast till regeringsproposition. Egentlig beredning går ut på att utveckla och precisera den information som insamlats om den aktuella frågan och att närmare utreda frågor som anknyter till grundlagen och andra lagar samt andra juridiska frågor. Vid behov beställs undersökningar eller utredningar för den egentliga beredningen. Alternativa lösningar på frågor som ska avgöras under beredningen fastställs och deras konsekvenser bedöms. Intressentgrupper hörs om den aktuella frågan. Uppgifterna som behövs under beredningen och konsekvensbedömningen preciseras i takt med att arbetet framskrider. Under den egentliga beredningen skriver beredningsteamet lagtexten med motiveringar i utkastet till regeringens proposition. Utkastets innehåll fastställs beroende på den aktuella frågans betydelse av regeringen, ministern eller tjänstemannaledningen.

1

Resurser

Tjänstemannaledningen

2.1 Organisering av beredningen

2.1

Utifrån projektplanen sammanställer beredningsteamet en arbetsplan, som innefattar mer detaljerade arbetsfaser och tidsscheman för dessa. I arbetsplanen beaktas de olika faserna av processen fram till det att lagen träder i kraft, och därtill reserveras tillräckligt med tid för de faser som utförs av andra aktörer, såsom ett eventuellt remissförfarande i rådet för bedömning av lagstiftningen, en eventuell granskning som justitiekanslern utför samt laggranskning och översättning. Samtidigt utreder man vilken typ av stöd som behövs från det egna ministeriet och andra ministerier och kommer överens om hur samarbetet ska organiseras i praktiken.

Beredningsteamet planerar i samarbete med experter inom kommunikation och hörande hur informationen om projektet ska organiseras och hur intressentgrupperna ska höras i de olika faserna av beredningen. Som stöd i planeringen kan man utnyttja webbforumet Dinasikt

Tjänstemannaledningen godkänner arbetsplanen för projektet och bestämmer hur stor arbetsinsats och vilka anslag beredningen kräver. Dessutom beslutar tjänstemannaledningen vilka personer som ska ingå i beredningsteamet, såvida inte hela beredningsteamet har utnämnts redan i punkt 1.7. Ministern informeras om arbetsplanen så att han eller hon vid behov kan ta ställning till den.

Resultaten

 • Särskild webbplats för projektet
 • Arbetsplan för projektet
 • Plan för kommunikation och hörande
Stäng

Beredningsteamet

2.2 Sammanställning av kunskapsunderlag

2.2

Beredningsteamet kompletterar och fördjupar den information som insamlats under förberedelsefasen. Informationen insamlas i samarbete med informationstjänsten vid statdådets kanslis enheten för informationshantering, riksdagens bibliotek, andra ministerier, ämbetsverk, forskningsinstitut och intressentgrupper. Kunskapsunderlaget för lagberedningen omfattar till exempel:

 • beskrivningar och analyser av nuläget
 • bedömningar av utvecklingen i framtiden
 • utredningar av frågor i anslutning till grundlagen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, allmänna lagar, Ålands självstyrelse och EU-lagstiftningen
 • en rättsjämförelse med de övriga nordiska länderna och andra centrala länder (lagstiftning och rättspraxis)
 • en lagspråksanalys för att förbättra språkdräkten, samt
 • resultaten från terminologi- och nomenklaturarbete

Beredningsteamet bedömer behovet av externa utredningar och experthjälp och bereder vid behov en framställning för beställning och finansiering av dessa. I framställningen beaktas tidsschemana för ämbetsverkens och institutionernas verksamhets- och finansieringsplanering. Om externa utredningar beställs för konsekvensbedömning ska beredningsteamet bereda ett förslag med lösningsalternativ för huvudfrågorna som ska utredas.

Resultaten

 • Framställning om beställning av externa utredningar
 • Jämförelse med andra länder
 • Beslut om hörande av intressentgrupper
 • Utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
Stäng

Intressentgrupperna

2.3 Synpunkter

2.3

Experter och andra intressentgrupper hörs om kunskapsunderlaget. Kommunikationen med intressentgrupperna och deras praktiska roll planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterad framställning om beställning av externa utredningar
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna
Stäng

Resurser

Tjänstemannaledningen

2.4 Beslut om upphandling av externa utredningar

2.4

Tjänstemannaledningen beslutar om upphandling av externa utredningar och experthjälp. Om upphandlingen finansieras ur ministeriets anslag fattas också beslut om finansieringen.

Resultaten

 • Upphandlingsavtal
 • Resultatavtal med ett ämbetsverk eller en institution som lyder under ministeriet
 • Externa utredningar
Stäng

Politiska besluten

Ministern

Beredningsteamet

2.5 Lösningsalternativ och bedömning av deras konsekvenser

2.5

Beredningsteamet kompletterar och fördjupar den preliminära konsekvensbedömning som gjorts under förberedelsefasen. De alternativa lösningar på huvudfrågorna som lagts fram i beredningsfasen preciseras och deras konsekvenser bedöms med hjälp av det sammanställda kunskapsunderlaget och de beställda utredningarna. Ministern informeras först om lösningsalternativen och därefter om den konsekvensbedömning som färdigställts. Konsekvensbedömningen upprättas som ett separat dokument. Den kan också publiceras eller sammanfattas till ett pressmeddelande.

Resultaten

 • Beslut om hörande av intressentgrupper
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Pressmeddelande
 • Konsekvensbedömning
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]
Stäng

Informering

Intressentgrupperna

2.6 Synpunkter

2.6

Intressentgrupperna hörs om lösningsalternativen och bedömningen av deras konsekvenser. Det praktiska engagemanget av och kommunikationen med intressentgrupperna planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Ett utlåtande enligt 9 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) begärs av finansministeriet, om den tilltänkta förändringen bedöms få betydande ekonomiska eller funktionella konsekvenser för informationshanteringen eller verksamheten eller då det är fråga om väsentliga förändringar i strukturella gränssnitt för gemensamma informationslager inom den offentliga förvaltningen.

Resultaten

 • Uppdaterad konsekvensbedömning
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna
Stäng

Tjänstemannaledningen

2.7 Bedömning av kunskapsunderlagets tillräcklighet

2.7

Beredningsteamet bedömer det tillgängliga kunskapsunderlagets tillräcklighet. Tjänstemannaledningen beslutar huruvida beredningen kan fortskrida till innehållsmässiga avgöranden. Ministern informeras vid behov. Beslutsalternativ:

 • förslag till innehållsmässiga riktlinjer för utkastet till RP bereds
 • faserna 2.2–2.5 upprepas, eller
 • beredningen avbryts (inte möjligt om det på politisk nivå har avtalats om att projektet ska fortsätta)

Resultaten

 • Förslag till innehållsmässiga riktlinjer för utkastet till RP
Stäng

Statsbudgeten, ramarna för statsfinanser

Politiska besluten

Regeringen, Ministern

Tjänstemannaledningen

2.8 Innehållsmässiga riktlinjer för utkastet till RP

2.8

Ministern informeras och han eller hon beslutar hur de innehållsmässiga riktlinjerna ska behandlas. Ministern kan besluta om riktlinjerna själv, ta upp ärendet till behandling i regeringen eller delegera ärendet till tjänstemannaledningen. Efter att riktlinjerna har behandlats:

 • bestäms hur behandlingen av huvudfrågorna i utkastet till RP ska fortskrida
 • upprepas faserna 2.1–2.7, eller
 • avbryts beredningen

Allokeringen av resurser för verkställigheten av lagen planeras och åtgärder vidtas för att säkerställa att denna beaktas i budgeten och rambeslutet.

Resultaten

 • Utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Innehållsmässiga riktlinjer
Stäng

Beredningsteamet

2.9 Sammanställning av utkast till RP

2.9

Beredningsteamet skriver ett lagförslag med motivering i form av en regeringsproposition (RP). Beredningen kan fortskrida enligt olika tidsscheman i fråga om olika punkter eller frågor i faserna 2.2–2.8. Konsekvensbedömningen kompletteras i enlighet med att lösningarna preciseras på detaljnivå och en sammanfattning av bedömningen införs i motiveringen i utkastet till RP. Vidare sammanställs utkast till förordningar som ska utfärdas med stöd av den föreslagna lagen.

En förteckning över termer och namn med förklaringar sänds vid behov till översättarna (svenska, samiska), som får kommentera deras funktion ur översättningssynvinkel.

Resultaten

 • Utkast till förordningar
 • Utkast till RP
 • Beslut om hörande av intressentgrupper
Stäng

Intressentgrupperna

2.10 Synpunkter

2.10

Intressentgrupperna hörs om utkasten till författningar samt om verkställigheten av dessa och uppföljningen av deras konsekvenser. Samtidigt ges en uppskattning av tidsschemat för remissförfarandet. Det praktiska engagemanget av och kommunikationen med intressentgrupperna planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till RP
 • Uppdaterat utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Uppdaterade utkast till förordningar
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna
Stäng

Politiska besluten

Regeringen, Ministern

Tjänstemannaledningen

2.11 Godkännande av utkast till RP

2.11

Ministern informeras om utkastet till regeringsproposition (RP) och han eller hon beslutar om behandlingen av utkastet. Ministern kan fatta beslutet själv, ta upp ärendet till behandling i regeringen eller delegera det till tjänstemannaledningen. Efter att utkastet har behandlats:

 • bestäms hur beredningen av propositionen ska fortskrida
 • upprepas faserna 2.1–2.9, eller
 • avbryts beredningen

Resultaten

 • Godkänt utkast till förordning
 • Godkänt utkast till RP
 • Verkställighets- och uppföljningsplan
Stäng
3