Välj fasen av prosessen

Utifrån den respons som fås i samband med remissförfarandet fastställs innehållet i utkastet till regeringens proposition, och i enlighet med detta görs eventuella nödvändiga ändringar i utkastet. Därefter översätts propositionen till svenska. De finsk- och svenskspråkiga utkasten till regeringsproposition granskas vid justitieministeriets laggranskningsenhet. I samband med granskningen kontrolleras att utkasten är skrivna i enlighet med anvisningarna om lagberedning och att den finskspråkiga och den svenskspråkiga versionen är innehållsmässigt identiska. Därefter korrigeras texterna enligt de anmärkningar som granskarna framfört.

3

Tjänstemannaledningen

Beredningsteamet

4.1 Respons till remissinstanserna / förhandling

4.1

Intressentgrupperna informeras till exempel skriftligen eller i samband med ett diskussionsmöte om hur de erhållna ställningstagandena har behandlats och hur de har inverkat på projektet. Dessutom kan förhandlingar föras med enskilda intressentgrupper.

Beredningsteamet ansvarar för arrangemangen kring responsen, diskussionsmöten och förhandlingarna. Tjänstemannaledningen fungerar som ordförande för dessa möten. Ministern informeras.

Resultaten

 • Inbjudan till diskussionsmöte eller förhandling
 • Uppdaterad promemoria om ändringsförslag
Stäng

Intressentgrupperna

4.2 Mottagning av respons / deltagande i förhandling

4.2

Intressentgrupperna underrättas om att deras ställningstaganden har behandlats och deltar i ett diskussions- eller förhandlingsmöte. Beredningsteamet registrerar resultaten av dessa möten.

Resultaten

 • Uppdaterad promemoria om ändringsförslag
Stäng

Politiska besluten

Regeringen, Ministern

Tjänstemannaledningen

4.3 Beslut om RP:s innehåll

4.3

Ministern informeras om responsen och förhandlingarna, och han eller hon beslutar om behandlingen av de föreslagna ändringarna i propositionen. Ministern kan fatta beslutet själv, ta upp ärendet till behandling i regeringen eller delegera det till tjänstemannaledningen. Efter att ärendet har behandlats:

 • fastställs propositionens slutliga innehåll
 • upprepas fasen 2A eller 2B, eller
 • avbryts beredningen.

I samband med beslutet säkerställs att ändringarna i propositionen beaktas i ramarna för statsfinanserna och i statsbudgeten. Dessutom säkerställs att ändringar som gäller kommunala tjänster har beaktats i basserviceprogrammet och basservicebudgeten. Regeringspropositioner som gäller kommunerna behandlas i samband med beslutsfattandet av delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning.

Resultaten

 • Beslut om regerinspropositions innehåll
Stäng

Resurser

Beredningsteamet

4.4 Planering av den fortsatta beredningen

4.4

Beredningsteamet planerar arbetsfaserna och tidsschemat för slutförandet av beredningen och uppdaterar arbetsplanen för projektet. Information om tidsschemat sänds till

 • svenska språkenheten vid statrådets förvaltningsenhet
 • justitieministeriets laggranskningsenhet, samt
 • de riksdagsutskott som kommer att behandla regeringsproposition (RP).

Resultaten

 • Uppdaterad arbetsplan för projektet
Stäng

Statsbudgeten, ramarna för statsfinanser

Beredningsteamet

4.5 Bearbetning av RP

4.5

Beredningsteamet inför de ändringar som fastställts i fas 4.3 i utkastet till regeringsproposition (RP). I motiveringstexten i RP införs ett sammandrag av det hörande som genomförts under beredningen och remissvaren samt en beskrivning av hur dessa har inverkat på propositionen.

Allokeringen av resurser för verkställigheten av lagen preciseras utifrån remissvaren och åtgärder vidtas för att säkerställa att dessa beaktas i budgeten och rambeslutet.

Om rådet för bedömning av lagstiftningen tar upp en proposition till behandling informerar det omedelbart det ansvariga ministeriet, som ombeds sända en så slutgiltig version av propositionen som möjligt till rådet. Den proposition som ska utvärderas, de remissutlåtanden som kommit in och ett sammandrag av utlåtandena ska sändas till statsrådets kanslis registratorskontor. Utlåtandet offentliggörs när det har godkänts och undertecknats. För behandling i rådet för bedömning av lagstiftningen ska reserveras fyra veckor.

Också justitiekanslern kan begära att en regeringsproposition granskas på förhand innan föredragningslistan för den delas ut för behandling vid statsrådets allmänna sammanträde. Justitiekanslern väljer för granskning sådana propositioner som enligt en förhandsbedömning anses vara betydande med tanke på tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, tolkningen av grundlagen, de samhälleliga konsekvenserna, en fungerande rättsstat eller god förvaltning. Ministeriet kan också på eget initiativ sända en regeringsproposition för förhandsgranskning till justitiekanslersämbetet. I bägge fallen är det centrala syftet med granskningen att klargöra om de frågeställningar som gäller grundlagen har identifierats i propositionen, om frågorna har behandlats tillräckligt utförligt och noggrant och om de lösningar som lagts fram har motiverats på behörigt sätt. Vid behov fästs också uppmärksamhet vid att lagstiftningen som helhet inte är motstridig, att propositionerna är konsekventa och felfria, att riksdagens rätt till information tillgodoses och att anvisningarna för lagberedning iakttas. Det är bra att reservera en vecka eller två för granskningen.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till RP
Stäng

Intressentgrupperna

4.6 Synpunkter

4.6

Om betydande ändringar görs i propositionen ska intressentgrupperna höras om dessa.

Resultaten

 • Finslipat utkast till RP
Stäng

Translatorn / Translatorsbyrån

4.7 Översättning av RP

4.7

Svenska språkenheten vid statsrådets förvalningsenhet översätter det finslipade utkastet till regeringsproposition (RP) till svenska. Stödenheten för språktjänster vid statsrådets förvaltningsenhet ombesörjer en översättning till samiska.

Resultaten

 • Översättning av utkastet till RP
Stäng

Beredningsteamet

4.8 Granskning av översättningen

4.8

Beredningsteamet jämför översättningen med den finskspråkiga texten, behandlar översättarens frågor och kommentarer i marginalen samt förhandlar med översättaren om översättningen behöver korrigeras.

Resultaten

 • Finslipad översättning av utkastet till RP
Stäng

Justitieministeriet

4.9 Laggranskning

4.9

Justitieministeriets laggranskning granskar utkastet till regeringsproposition (RP) och den svenska översättningen. Laggranskningen kontrollerar att anvisningarna om hur författningar ska skrivas och regeringspropositioner utarbetas har iakttagits och att den finskspråkiga och den svenskspråkiga lagtexten motsvarar varandra. Laggranskningen kan återsända ett bristfälligt RP-utkast till beredaren.

Stäng

Beredningsteamet

4.10 Ändringar som föranletts av laggranskningen

4.10

Beredningsteamet går igenom de korrigeringsförslag som gjorts i samband med laggranskningen och gör de ändringar som dessa föranleder i den finskspråkiga och den svenskspråkiga regerinsproposition (RP)-texten.

Resultaten

 • Korrigerade utkast till RP
Stäng

Beredningsteamet

4.11 Teknisk finslipning av propositionen

4.11

Beredningsteamet ansvarar för layouten av regerinsproposition (RP) -texterna på RakAs-dokumentmallar. Beredningsteamet säkerställer datumet för statsrådets allmänna sammanträde och ministerns närvaro.

Resultaten

 • Layoutade utkast till RP
Stäng

Tjänstemannaledningen

4.12 Godkännande av propositionen

4.12

Tjänstemannaledningen godkänner utkastet till regerinsproposition (RP) för föredragning.

Resultaten

 • De slutliga utkasten till RP (finska och svenska)
Stäng

Ministerierna

4.13 Föredragningstillstånd

4.13

Beredningsteamet ansvarar för anhållan om föredragningstillstånd av ett annat ministerium, om ett ärende som faller innanför ett annat ministeriums ansvarsområde behandlas i regerinsproposition (RP). Föredragningstillståndet undertecknas i allmänhet av ministern.

Resultaten

 • Föredragningstillstånd
Stäng

Beredningsteamet

4.14 Sammanställning av föredragningslistor

4.14

Beredningsteamet sammanställer föredragningslistor med hjälp av PTJ för statsrådets allmänna sammanträde och vid behov för statsrådets finansutskotts sammanträde. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Utkast till föredragningslistor
Stäng

Justitiekanslersämbetet

Statrådets kansli

Finansministeriet

4.15 Rådgivning: laglighet, föredragningsförfarande, finansfrågor

4.15

Justitiekanslersämbetet, statsrådets sessionsenhet och finansministeriet ger vid behov råd i detaljfrågor om föredragningslistorna och föredragningsförfarandet.

Resultaten

 • Uppdaterade utkast till föredragningslistor
Stäng

Ministern

4.16 Utdelningstillstånd

4.16

Ministern ger tillstånd till utdelning av föredragningslistor för sessioner som ska hållas på särskilt fastställda dagar. Ministern kan också bestämma att ärendet ska gås igenom på nytt i en tidigare beredningsfas.

Resultaten

 • Utdelningstillstånd
Stäng

Beredningsteamet

4.17 Utdelning av föredragningslistor

4.17

Beredningsteamet delar ut föredragningslistorna med hjälp av PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Utdelade föredragningslistor
Stäng
5