Välj fasen av prosessen

Lagstiftningsprocessen

Enligt Finlands grundlag utövas den lagstiftande makten av riksdagen. Lagarna bereds av det ministerium till vars verksamhetsområde ärendet hör. Principiellt viktigare lagstiftning bereds av kommittéer och kommissioner, i vilka ingår representanter för olika förvaltningsområden, partier och andra vilkas fördel lagstiftningen gäller. Olika intressegrupper får ge utlåtanden om lagförslag och säga sin åsikt vid särskilda tillfällen som ordnas för att intressegrupperna skall bli hörda.

Regeringens propositioner, som har beretts av ministerierna, behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde. Ministerierna ansvarar också för beredningen av förordningar. Republikens president, statsrådet eller ett ministerium kan utfärda förordningar med stöd av en lag som riksdagen har stiftat.

Regeringens propositioner överlämnas till riksdagen med besölutet som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Ett vanligt lagförslag behandlas av riksdagen vid två olika behandlingar i riksdagens plenum. Dessa två behandlingar i plenum föregås av utskottsbehandlingen, som är viktig för utformningen av lagen. Utskotten hör sakkunniga och myndigheter. Riksdagen kan godkänna en proposition, ändra den eller förkasta den. Beslutet fattas med enkel majoritet, dvs. den åsikt som samlar mera än hälften av rösterna segrar.

Ett godkänt förslag om stiftande eller ändring av grundlag lämnas vilande över nyval. Propositionen tas då upp till ny behandling av den riksdag som tillträder efter valet och måste då för att bli godkänd få två tredjedelar av de avgivna rösterna. Riksdagen kan påskynda behandlingen av en grundlag genom att förklara behandlingen brådskande med fem sjättedelar av de avgivna rösterna. Samma riksdag kan då godkänna ändringen av grundlagen med två tredjedelar av de avgivna rösterna.

När en lag har antagits av riksdagen stadfäster presidenten lagen och bestämmer när den skall träda i kraft, om inte riksdagen redan har fattat beslut om ikraftträdandet.

För att riksdagen i tillräckligt god tid skall kunna delta i beredningen av Europeiska gemenskapens författningar, informeras riksdagen redan i beredningsskedet om alla EU:s författningsförslag samt om den ståndpunkt som statsrådet föreslår att Finland skall omfatta i saken. EU-ärendena behandlas av riksdagens stora utskott.

Initiativ

Lagberedningsprocessen vid ett ministerium inleds utifrån ett initiativ till lagberedning, som kan bestå av till exempel följande

 • notering i regeringsprogrammet;
 • uttalande från riksdagen
 • medborgarsinitiativ
 • statens budgetförslag, då detta förutsätter lagändringar
 • inledningsfasen i beredningen av en EU-författning som förutsätter nationellt genomförande
 • avgörande av EU-domstolen eller tolkning av kommissionen
 • initiativ från en intressentgrupp eller en myndighet med verkställighetsansvar
 • ministerns eller ministeriets eget initiativ som baserar sig på till exempel insamlad information, undersökningar eller utredningar, eller påverkställighet av lagstiftning eller konsekvensbedömning.

1 Förberedelse

Förberedelse är den första fasen i lagberedningsprocessen. Denna fas går ut på att sammanställa information och uppfattningar om det mål eller problem som angetts i initiativet till lagberedning, bedöma behovet av ett lagberedningsprojekt och planera målen och uppdraget för det kommande projektet samt dess genomförande. Vilka förfaringssätt som väljs och hur grundliga förberedelser som krävs beror på frågans omfattning. Förberedelsefasen kan genomföras som tjänsteuppdrag. Alternativt kan ett beredningsorgan tillsättas. Undersökningar eller utredningar kan beställas för insamlingen av information och bedömningen av ändringsbehov. Förberedelsefasen avslutas med att ett lagberedningsprojekt inleds eller också bestäms det att ingen lagberedning behövs.

Regeringen

Ministern

Tjänstemannaledningen

1.1 Definition av mål eller problem

Regeringen, ministern eller tjänstemannaledningen beslutar att ge ett uppdrag om behandling av ett initiativ till lagberedning. Av uppdraget ska i tillämpliga delar framgå:

 • den aktuella problemställningen
 • målbilden och vilka mål som leder till denna, samt
 • huruvida det helt klart är fråga om ett lagstiftningsärende eller om detta måste övervägas separat.

I fråga om EU-författningar ges uppdraget omedelbart efter att man fått kännedom om att ett förslag som förutsätter nationellt genomförande kan träda i kraft.

Resultaten

 • Uppdrag om utarbetande av preliminär kartläggning

Beredaren

Beredningsteamet

1.2 Preliminär kartläggning

På basis av initiativet till lagberedning utreder beredaren/beredningsteamet beredaren/beredningsteamet följande:

 • vilken kunskap som finns på området
 • hur den aktuella frågan har behandlats tidigare
 • vilka förslag eller riktlinjer som lagts fram i frågan
 • vilka diskussioner som förs kring frågan i offentligheten och i medierna, inkl. sociala medier
 • vilken gällande lagstiftning som finns på området, samt
 • vilka tilläggsutredningar som behövs.

Beredaren/beredningsteamet utreder olika alternativa sätt att lösa problemet eller uppnå målet. I samband med utredningen identifieras olika styrmetoder, också sådana som inte hör till lagstiftningen eller den offentliga förvaltningens kompetensområde. Om det är en lagstiftningsfråga identifieras också styrmetoder som kompletterar lagstiftningen.

Resultaten

 • Promemoria, bedömningspromemoria e.d. bakgrundsutredning
 • Beslut om hörande av intressentgrupper

Intressentgrupperna

1.3 Synpunkter

Beredaren/beredningsteamet identifierar relevanta myndigheter, experter och andra intressentgrupper, skaffar information från dessa och klarlägger deras synpunkter på behovet av ny reglering. Engagemanget av och kommunikationen med intressentgrupperna planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt.

Resultaten

 • Promemoria om respons från intressentgrupperna
 • Uppdaterad promemoria, bedömningspromemoria e.d. bakgrundsutredning

Tjänstemannaledningen

1.4 Beslut om inledande av förberedelse

 • Tjänstemannaledningen fattar beslut om inledande av förberedelse, sammanställer ett beredningsteam och informerar ministern. Om det handlar om en principiellt eller ekonomiskt betydande fråga som faller utanför regeringsprogrammet fattas beslutet emellertid av ministern. Beslutsalternativ:
 • ett lagstiftningsprojekt börjar beredas
 • faserna 1.2–1.3 upprepas
 • förberedelsen för ett lagstiftningsprojekt avbryts, eller
 • beredning av andra styrmetoder än lagstiftning inleds

I fråga om EU-författningar inleds förberedelse för nationell lagstiftning omedelbart efter att ett förslag till EU-författning som förutsätter nationellt genomförande har framlagts.

Information om att förberedelse inletts förs in i statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem (VAHVA) och de offentliga handlingarna överförs från VAHVA till statsrådets projektportal  (Projektportalen). I Projektportalen antecknas också andra uppgifter om projektet än de som överförs från VAHVA. Därefter publiceras projektet på statsrådets webbplats (www.valtioneuvosto.fi/sv/projekt). När projektinformationen offentliggörs på webben kan medborgarna och andra intresserade ta del av den. Det är också möjligt att separat informera om inledande förberedelse.

 

Resultaten

 • Uppgifterna om projektet införs i ärendehanteringssystemet och projektregistret
 • Ministeriets webbplats, lagstiftningsplanen, personalplanen och undersökningsplanen uppdateras
 • Pressmeddelande

Beredaren

Beredningsteamet

1.5 Genomförande av förberedelse

Beredningsteamet planerar förberedelsen. Målet är att sammanställa ett kunskapsunderlag för att utifrån detta kunna besluta om ett författningsprojekt behövs och om ett uppdrag om lagberedning ska ges. För förberedelsen kan vid behov tillsättas ett beredningsorgan. Vidare kan externa utredningar beställas eller experthjälp anlitas, t.ex. genom diskussioner med forskare.

Beredningsteamet samlar information om och bedömer följande:

 • tidigare ställningstaganden och förslag som lagts fram i frågan
 • nuläge och förändringsbehov
 • erfarenheter från andra länder
 • undersökningar och utredningar
 • rättspraxis
 • litteratur
 • annat tillgängligt kunskapsunderlag, samt
 • behovet av att förtydliga lagspråket samt planera termer och nomenklatur

Beredningsteamet fastställer huvudfrågorna i ärendet som ska beredas, kartlägger olika lösningsalternativ för dessa och identifierar lösningarnas viktigaste konsekvenser. I kartläggningen beaktas också möjligheten att utnyttja anda styrmetoder än lagstiftning. Huvudfrågorna, lösningsalternativen och en preliminär konsekvensbedömning antecknas.

I slutskedet av förberedelsen utarbetas en projektplan där lagberedningsprojektets mål, innehåll och omfattning fastställs, så att ett klart uppdrag kan ges om beredningen. I projektplanen behandlas i tillämpliga delar:

 • bakgrund, problem och mål
 • förhållandet till rättssystemet
 • preliminära lösningsalternativ
 • preliminär konsekvensbedömning
 • plan för anskaffningen av kunskapsunderlag och konsekvensbedömningen
 • plan för upphandling av externa utredningar och experthjälp
 • åtgärder för att säkerställa lagens språkliga kvalitet, samt
 • finansiering av beredningen och verkställigheten

Resultaten

 • Projektplan
 • Beslut om hörande av intressentgrupper
 • Beredningsorganets rapport, bedömningspromemoria, preliminär konsekvensbedömning eller annan utredning

Intressentgrupperna

1.6 Synpunkter

Resultaten av förberedelsen, t.ex. bedömningspromemoria eller beredningsorganets rapport, publiceras och intressentgrupperna hörs om dessa. Delaktigheten av och kommunikationen med intressentgrupperna planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. All respons som inkommit under förberedelsen sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterad promemoria eller annan utredning
 • Uppdaterad projektplan
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna

Tjänstemannaledningen

1.7 Beslut om tillsättande av projekt

Ministern eller tjänstemannaledningen beslutar att inleda ett lagstiftningsprojekt. Vid behov förhandlar man med de övriga ministerierna om beslutet, i synnerhet om ärendet inte ingår i regeringsprogrammet. Beslutsalternativ:

 • ett lagstiftningsprojekt inleds
 • faserna 1.5–1.6 upprepas, eller
 • beredningen avbryts

I fråga om EU-författningar tillsätts ett projekt för beredning av nationell lagstiftning omedelbart efter att en EU-författning som förutsätter nationellt genomförande har godkänts.

Beslutet om tillsättande av projekt innehåller:

 • mål beträffande samhället och rättsordningen
 • mål beträffande lagberedningens kvalitet, t.ex. hörande av medborgarna, lagspråkets begriplighet eller särskilt bedömningen av vissa konsekvenser, såsom konsekvenserna i relation till de språkliga rättigheterna
 • definition och avgränsning av uppdraget
 • tidsfrist
 • personerna som deltar i projektet och deras roll: beredningsorganets sammansättning eller, i fråga om tjänsteuppdrag, beredningsteamet
 • finansiering av projektet och verkställigheten av lagen, samt
 • uppföljning och rapportering av projektet.

Beredningsorganet tillsätts av ministern eller tjänstemannaledningen. Statsrådets allmänna sammanträde kan tillsätta en kommitté för beredningen av ett samhällspolitiskt betydande ärende.

Därtill säkerställs att ramarna för statsfinanserna och statsbudgeten innehåller en förbindelse till beredningen och verkställigheten av projektet. Om ingen sådan förbindelse ännu har fastställts ska en rättidig behandling av frågan säkerställas. I vissa fall behandlas tillsättandet av beredningsorgan i statsrådets finansutskott.

Ministeriet informerar om inledandet av projektet på sin webbplats och vid behov också på andra sätt. Uppgifterna i statsrådets gemensamma ärendehanteringssystemet(VAHVA) och i statsrådets projektportal (Projektportalen) uppdateras.

Resultaten

 • Beslut om tillsättande av projekt
 • Godkänd projektplan
 • Ministeriets resultatavtal
 • Pressmeddelande
 • VAHVAn ja Hankeikkunan päivitys
 • [:fi]Hankeikkunan päivitys[:sv]Projektregistret uppdateras[:en]Hankerekisterin päivitys[:]

2a Egentlig beredning - Tjänsteuppdrag

Den egentliga beredningen genomförs antingen som tjänsteuppdrag eller i beredningsorgan. Ministeriet lämnar uppdraget till ett beredningsteam, om den egentliga beredningen genomförs som tjänsteuppdrag. Den egentliga beredningen är i allmänhet den fas i lagberedningsprocessen som kräver den största arbetsinsatsen. Fasen inleds med att ett uppdrag om lagberedningsprojekt lämnas och resulterar i ett utkast till regeringsproposition. Egentlig beredning går ut på att utveckla och precisera den information som insamlats om den aktuella frågan och att närmare utreda frågor som anknyter till grundlagen och andra lagar samt andra juridiska frågor. Vid behov beställs undersökningar eller utredningar för den egentliga beredningen. Alternativa lösningar på frågor som ska avgöras under beredningen fastställs och deras konsekvenser bedöms. Intressentgrupper hörs om den aktuella frågan. Uppgifterna som behövs under beredningen och konsekvensbedömningen preciseras i takt med att arbetet framskrider. Under den egentliga beredningen skriver beredningsteamet lagtexten med motiveringar i utkastet till regeringens proposition. Utkastets innehåll fastställs beroende på den aktuella frågans betydelse av regeringen, ministern eller tjänstemannaledningen.

2.1 Organisering av beredningen

Utifrån projektplanen sammanställer beredningsteamet en arbetsplan, som innefattar mer detaljerade arbetsfaser och tidsscheman för dessa. I arbetsplanen beaktas de olika faserna av processen fram till det att lagen träder i kraft, och därtill reserveras tillräckligt med tid för de faser som utförs av andra aktörer, såsom ett eventuellt remissförfarande i rådet för bedömning av lagstiftningen, en eventuell granskning som justitiekanslern utför samt laggranskning och översättning. Samtidigt utreder man vilken typ av stöd som behövs från det egna ministeriet och andra ministerier och kommer överens om hur samarbetet ska organiseras i praktiken.

Beredningsteamet planerar i samarbete med experter inom kommunikation och hörande hur informationen om projektet ska organiseras och hur intressentgrupperna ska höras i de olika faserna av beredningen. Som stöd i planeringen kan man utnyttja webbforumet Dinasikt

Tjänstemannaledningen godkänner arbetsplanen för projektet och bestämmer hur stor arbetsinsats och vilka anslag beredningen kräver. Dessutom beslutar tjänstemannaledningen vilka personer som ska ingå i beredningsteamet, såvida inte hela beredningsteamet har utnämnts redan i punkt 1.7. Ministern informeras om arbetsplanen så att han eller hon vid behov kan ta ställning till den.

Resultaten

 • Särskild webbplats för projektet
 • Arbetsplan för projektet
 • Plan för kommunikation och hörande

2.2 Sammanställning av kunskapsunderlag

Beredningsteamet kompletterar och fördjupar den information som insamlats under förberedelsefasen. Informationen insamlas i samarbete med informationstjänsten vid statdådets kanslis enheten för informationshantering, riksdagens bibliotek, andra ministerier, ämbetsverk, forskningsinstitut och intressentgrupper. Kunskapsunderlaget för lagberedningen omfattar till exempel:

 • beskrivningar och analyser av nuläget
 • bedömningar av utvecklingen i framtiden
 • utredningar av frågor i anslutning till grundlagen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, allmänna lagar, Ålands självstyrelse och EU-lagstiftningen
 • en rättsjämförelse med de övriga nordiska länderna och andra centrala länder (lagstiftning och rättspraxis)
 • en lagspråksanalys för att förbättra språkdräkten, samt
 • resultaten från terminologi- och nomenklaturarbete

Beredningsteamet bedömer behovet av externa utredningar och experthjälp och bereder vid behov en framställning för beställning och finansiering av dessa. I framställningen beaktas tidsschemana för ämbetsverkens och institutionernas verksamhets- och finansieringsplanering. Om externa utredningar beställs för konsekvensbedömning ska beredningsteamet bereda ett förslag med lösningsalternativ för huvudfrågorna som ska utredas.

Resultaten

 • Framställning om beställning av externa utredningar
 • Jämförelse med andra länder
 • Beslut om hörande av intressentgrupper
 • Utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden

2.3 Synpunkter

Experter och andra intressentgrupper hörs om kunskapsunderlaget. Kommunikationen med intressentgrupperna och deras praktiska roll planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterad framställning om beställning av externa utredningar
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna

2.4 Beslut om upphandling av externa utredningar

Tjänstemannaledningen beslutar om upphandling av externa utredningar och experthjälp. Om upphandlingen finansieras ur ministeriets anslag fattas också beslut om finansieringen.

Resultaten

 • Upphandlingsavtal
 • Resultatavtal med ett ämbetsverk eller en institution som lyder under ministeriet
 • Externa utredningar

2.5 Lösningsalternativ och bedömning av deras konsekvenser

Beredningsteamet kompletterar och fördjupar den preliminära konsekvensbedömning som gjorts under förberedelsefasen. De alternativa lösningar på huvudfrågorna som lagts fram i beredningsfasen preciseras och deras konsekvenser bedöms med hjälp av det sammanställda kunskapsunderlaget och de beställda utredningarna. Ministern informeras först om lösningsalternativen och därefter om den konsekvensbedömning som färdigställts. Konsekvensbedömningen upprättas som ett separat dokument. Den kan också publiceras eller sammanfattas till ett pressmeddelande.

Resultaten

 • Beslut om hörande av intressentgrupper
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Pressmeddelande
 • Konsekvensbedömning
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]

2.6 Synpunkter

Intressentgrupperna hörs om lösningsalternativen och bedömningen av deras konsekvenser. Det praktiska engagemanget av och kommunikationen med intressentgrupperna planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Ett utlåtande enligt 9 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) begärs av finansministeriet, om den tilltänkta förändringen bedöms få betydande ekonomiska eller funktionella konsekvenser för informationshanteringen eller verksamheten eller då det är fråga om väsentliga förändringar i strukturella gränssnitt för gemensamma informationslager inom den offentliga förvaltningen.

Resultaten

 • Uppdaterad konsekvensbedömning
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna

2.7 Bedömning av kunskapsunderlagets tillräcklighet

Beredningsteamet bedömer det tillgängliga kunskapsunderlagets tillräcklighet. Tjänstemannaledningen beslutar huruvida beredningen kan fortskrida till innehållsmässiga avgöranden. Ministern informeras vid behov. Beslutsalternativ:

 • förslag till innehållsmässiga riktlinjer för utkastet till RP bereds
 • faserna 2.2–2.5 upprepas, eller
 • beredningen avbryts (inte möjligt om det på politisk nivå har avtalats om att projektet ska fortsätta)

Resultaten

 • Förslag till innehållsmässiga riktlinjer för utkastet till RP

2.8 Innehållsmässiga riktlinjer för utkastet till RP

Ministern informeras och han eller hon beslutar hur de innehållsmässiga riktlinjerna ska behandlas. Ministern kan besluta om riktlinjerna själv, ta upp ärendet till behandling i regeringen eller delegera ärendet till tjänstemannaledningen. Efter att riktlinjerna har behandlats:

 • bestäms hur behandlingen av huvudfrågorna i utkastet till RP ska fortskrida
 • upprepas faserna 2.1–2.7, eller
 • avbryts beredningen

Allokeringen av resurser för verkställigheten av lagen planeras och åtgärder vidtas för att säkerställa att denna beaktas i budgeten och rambeslutet.

Resultaten

 • Utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Innehållsmässiga riktlinjer

2.9 Sammanställning av utkast till RP

Beredningsteamet skriver ett lagförslag med motivering i form av en regeringsproposition (RP). Beredningen kan fortskrida enligt olika tidsscheman i fråga om olika punkter eller frågor i faserna 2.2–2.8. Konsekvensbedömningen kompletteras i enlighet med att lösningarna preciseras på detaljnivå och en sammanfattning av bedömningen införs i motiveringen i utkastet till RP. Vidare sammanställs utkast till förordningar som ska utfärdas med stöd av den föreslagna lagen.

En förteckning över termer och namn med förklaringar sänds vid behov till översättarna (svenska, samiska), som får kommentera deras funktion ur översättningssynvinkel.

Resultaten

 • Utkast till förordningar
 • Utkast till RP
 • Beslut om hörande av intressentgrupper

2.10 Synpunkter

Intressentgrupperna hörs om utkasten till författningar samt om verkställigheten av dessa och uppföljningen av deras konsekvenser. Samtidigt ges en uppskattning av tidsschemat för remissförfarandet. Det praktiska engagemanget av och kommunikationen med intressentgrupperna planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till RP
 • Uppdaterat utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Uppdaterade utkast till förordningar
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna

2.11 Godkännande av utkast till RP

Ministern informeras om utkastet till regeringsproposition (RP) och han eller hon beslutar om behandlingen av utkastet. Ministern kan fatta beslutet själv, ta upp ärendet till behandling i regeringen eller delegera det till tjänstemannaledningen. Efter att utkastet har behandlats:

 • bestäms hur beredningen av propositionen ska fortskrida
 • upprepas faserna 2.1–2.9, eller
 • avbryts beredningen

Resultaten

 • Godkänt utkast till förordning
 • Godkänt utkast till RP
 • Verkställighets- och uppföljningsplan

2b Egentlig beredning - Beredningsorgan

Den egentliga beredningen genomförs antingen som tjänsteuppdrag eller i beredningsorgan. Ministeriet lämnar uppdraget till ett separat beredningsorgan, om beredningen genomförs av en större sammansättning tjänstemän än ett tjänsteuppdrag. Den egentliga beredningen är i allmänhet den fas i lagberedningsprocessen som kräver den största arbetsinsatsen. Fasen inleds med att ett uppdrag om lagberedningsprojekt lämnas och resulterar i ett utkast till regeringsproposition (RP). Egentlig beredning går ut på att utveckla och precisera den information som insamlats om den aktuella frågan och att närmare utreda frågor som anknyter till grundlagen och andra lagar samt andra juridiska frågor. Vid behov beställs undersökningar eller utredningar för den egentliga beredningen. Alternativa lösningar på frågor som ska avgöras under beredningen fastställs och deras konsekvenser bedöms. Intressentgrupper, som inte finns representerade i beredningsorganet hörs om den aktuella frågan. Uppgifterna som behövs under beredningen och konsekvensbedömningen preciseras i takt med att arbetet framskrider. Under den egentliga beredningen skriver beredningsteamet lagtexten med motiveringar i utkastet till regeringens proposition. Utkastets innehåll fastställs av beredningsorganet under ledning av ordföranden.

2.1 Organisering av beredningen

Tjänstemannaledningen fattar beslut om tillsättande av ett internt beredningsteam vid ministeriet till stöd för den beredare som fungerar som sekreterare för beredningsorganet, om beredarens och beredningsteamets arbetsinsats samt om anslagen för beredningsorganet.

Utifrån projektplanen förbereder beredningsteamet i samarbete med ordföranden för beredningsorganet en arbetsplan, som innefattar mer detaljerade projektarbetsfaser och tidsscheman för dessa. I arbetsplanen beaktas de olika faserna av processen fram till det att lagen träder i kraft, och därtill reserveras tillräckligt med tid för de faser som utförs av andra aktörer, såsom ett eventuellt remissförfarande i rådet för bedömning av lagstiftningen, en eventuell granskning som justitiekanslern utför samt laggranskning och översättning. Samtidigt utreder man vilken typ av stöd som behövs från det egna ministeriet och andra ministerier och kommer överens om hur samarbetet ska organiseras i praktiken.

Beredningsteamet planerar i samarbete med ordföranden för beredningsorganet och experter inom kommunikation och hörande hur informationen om projektet ska organiseras och hur intressentgrupperna ska höras i de olika faserna av beredningen. Som stöd i planeringen kan man utnyttja webbforumet Dinasikt.

Beredningsorganet beslutar om arbetsplanen. Beredningsorganet kan utnämna undergrupper och sektioner inom sig, om inte sådana har utnämnts redan i fas 1.7.

Resultaten

 • Särskild webbplats för projektet
 • Arbetsplan för projektet
 • Beslut om tillsättande av undergrupp/sektion
 • Plan för kommunikation och hörande

2.2 Sammanställning av kunskapsunderlag

Beredningsteamet kompletterar och fördjupar tillsammans med beredningsorganet den information som insamlats under förberedelsefasen. Information insamlas också i samarbete med Statrådets kanslis enheten för informationshantering, riksdagens bibliotek, andra ministerier, ämbetsverk, forskningsinstitut och intressentgrupper. Kunskapsunderlaget för lagberedningen omfattar till exempel

 • beskrivningar och analyser av nuläget
 • bedömningar av utvecklingen i framtiden
 • utredning av frågor i anslutning till grundlagen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, allmänna lagar, Ålands självstyrelse och EU-lagstiftningen
 • rättsjämförelse med de övriga nordiska länderna och andra centrala länder (lagstiftning och rättspraxis)
 • en lagspråksanalys för att förbättra språkdräkten, samt
 • resultaten från terminologi- och nomenklaturarbete.

Beredningsorganet bedömer behovet av externa utredningar och experthjälp och beredaren/beredningsteamet bereder vid behov en framställning för upphandling och finansiering av dessa. I framställningen beaktas tidsschemana för ämbetsverkens och institutionernas verksamhets- och finansieringsplanering.

Om externa utredningar beställs för konsekvensbedömning ska beredningsorganet bereda ett förslag med lösningsalternativ för huvudfrågorna som ska utredas.

Resultaten

 • Framställning om beställning av externa utredningar
 • Jämförelse med andra länder
 • Beslut om hörande av intressentgrupper
 • Utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden

2.3 Synpunkter

Beredningsorganet begär respons om kunskapsunderlaget från de intressentgrupper som inte finns representerade i beredningsorganet. Kommunikationen med intressentgrupperna och deras praktiska roll planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterad framställning om beställning av externa utredningar
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna

2.4 Beslut om upphandling av externa utredningar

Tjänstemannaledningen beslutar om upphandling av externa utredningar och experthjälp. Om upphandlingen finansieras ur ministeriets anslag fattas också beslut om finansieringen.

Resultaten

 • Upphandlingsavtal
 • Resultatavtal med ett ämbetsverk eller en institution som lyder under ministeriet
 • Externa utredningar

2.5 Lösningsalternativ och bedömning av deras konsekvenser

Beredningsorganet kompletterar och fördjupar den preliminära konsekvensbedömning som gjorts under förberedelsefasen. De alternativa lösningar på huvudfrågorna som lagts fram i beredningsfasen preciseras och deras konsekvenser bedöms med hjälp av det sammanställda kunskapsunderlaget och de beställda utredningarna. Ordföranden för beredningsorganet informerar ministern först om lösningsalternativen och därefter om de konsekvensbedömningar som färdigställts. Ministern tar ställning till dessa efter eget övervägande. Konsekvensbedömningen inkluderas i beredningsorganets slutrapport. Alternativt kan bedömningen publiceras separat eller sammanfattas till ett pressmeddelande.

Resultaten

 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Pressmeddelande
 • Konsekvensbedömning
 • Beredningsorganets mellanrapport
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]

2.6 Synpunkter

Beredningsorganet begär respons om lösningsalternativen och bedömningen av deras konsekvenser från de intressentgrupper som inte finns representerade i beredningsorganet. Kommunikationen med intressentgrupperna och deras praktiska roll planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Ett utlåtande enligt 9 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) begärs av finansministeriet, om den tilltänkta förändringen bedöms få betydande ekonomiska eller funktionella konsekvenser för informationshanteringen eller verksamheten eller då det är fråga om väsentliga förändringar i strukturella gränssnitt för gemensamma informationslager inom den offentliga förvaltningen.

Resultaten

 • Uppdaterad konsekvensbedömning
 • Uppdaterade utredningar av nuläget och utvecklingen i framtiden
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna

2.7 Bedömning av kunskapsunderlagets tillräcklighet

Beredningsteamet bedömer det tillgängliga kunskapsunderlagets tillräcklighet. Beredningsorganet beslutar huruvida beredningen kan fortskrida till innehållsmässiga avgöranden. Beslutsalternativ:

 • förslag till innehållsmässiga riktlinjer bereds, eller
 • faserna 2.2–2.6 upprepas

Resultaten

 • Förslag till innehållsmässiga riktlinjer

2.8 Sammanställning av utkast till RP

Beredningsorganet behandlar de innehållsmässiga riktlinjerna. Efter att riktlinjerna har behandlats:

 • bestäms hur behandlingen av huvudfrågorna i utkastet till RP ska fortskrida, eller
 • upprepas faserna 2.1–2.6.

På basis av de innehållsmässiga riktlinjerna skriver beredningsteamet ett lagförslag med motivering i form av en regeringspreposition (RP). Beredningen kan fortskrida enligt olika tidsscheman i fråga om olika punkter eller frågor i faserna 2.2–2.8. Konsekvensbedömningen kompletteras i enlighet med att lösningarna preciseras på detaljnivå och en sammanfattning av bedömningen införs i motiveringen i utkastet till RP. Vidare sammanställs utkast till förordningar som ska utfärdas med stöd av den föreslagna lagen och en plan för verkställigheten och uppföljningen. RP- och förordningsutkasten samt verkställighets- och uppföljningsplanerna behandlas av beredningsorganet.

En förteckning över termer och namn som förekommer i lagtexten jämte förklaringar sänds vid behov till översättarna (svenska, samiska), som får kommentera deras funktion ur översättningssynvinkel.

Resultaten

 • Utkast till förordningar
 • Utkast till RP
 • Utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Beslut om hörande av intressentgrupper

2.9 Synpunkter

Beredningsorganet hör de intressentgrupper som inte finns representerade i beredningsorganet om utkasten till författningar samt om verkställigheten av dessa och uppföljningen av deras konsekvenser. Kommunikationen med intressentgrupperna och deras praktiska roll planeras vid behov med kommunikationsexperter. Som stöd i genomförandet kan man utnyttja webbforumet Dinasikt. Responsen från intressentgrupperna sammanställs.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till RP
 • Uppdaterat utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Uppdaterade utkast till förordningar
 • Sammandrag av responsen från intressentgrupperna

2.10 Godkännande av utkastet till RP i beredningsorganet

Beredningsorganet beslutar på framställning av ordföranden om regeringsproposition (RP)- och förordningsutkasten samt om andra förslag som ingår i beredningsorganets slutrapport. Medlemmarna i beredningsorganet kan bifoga ett uttalande eller en avvikande åsikt till slutrapporten.

Resultaten

 • Beredningsorganets slutrapport

2.11 Översättning

Slutrapporten skrivs i regel på finska. Författningsförslagen och sammanfattningen översätts till svenska. Slutrapporten och författningsförslagen eller sammanfattningarna av dessa översätts vid behov också till samiska.

Resultaten

 • Översättning av författningsförslaget och sammanfattningen

2.12 Publicering av beredningsorganets slutrapport

Beredningsteamet finslipar beredningsorganets förslag och formar det till en slutrapport. Beredningsorganet överlåter slutrapporten till ministeriet. Ministeriet publicerar slutrapporten och ett pressmeddelande om denna.

Resultaten

 • Pressmeddelande
 • Beredningsorganets publicerade slutrapport
 • [:fi]VAHVAn, verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av ärendehanteringssystemet, webbsidorna och projektregistret[:en]Asianhallinnan, verkkosivujen ja hankerekisterin päivitys[:]

3 Remissförfarande

Efter den egentliga beredningen begärs skriftliga utlåtanden om utkastet till regeringsproposition från intressentgrupperna. Detta görs i allmänhet också i sådana fall där intressentgrupperna har hörts på olika sätt redan under förberedelsefasen och den egentliga beredningen. Begäran om utlåtande sänds till alla centrala, kända intressentgrupper. Begäran publiceras också så att alla intresserade ska ha möjlighet att ge ett utlåtande. All respons som fås i form av utlåtanden sammanställs och publiceras.

Regeringens propositioner sänds på finska till statsrådets kansli i samband med att propositionen sänds på remiss.

3.1 Beslut om remissförfarande

Tjänstemannaledningen beslutar om begäran av skriftliga utlåtanden från intressentgrupperna samt om tidsschemat för och omfattningen av remissförfarandet. Ministern informeras.

Resultaten

 • Beslut om remissförfarande

3.2 Beredning av begäran om utlåtande

Beredningsteametsammanställer en begäran om utlåtanden till intressentgrupperna gällande utkastet till regeringsproposition (RP) eller beredningsorganets slutrapport, i vilken utkastet till RP ingår. Parallelltexter utarbetas till lagförslagen i utkastet till RP, såvida sådana ännu inte har skrivits. Kommunikationen i anslutning till remissförfarandet och eventuella kompletterande åtgärder för hörande, t.ex. diskussionsmöten, planeras i samarbete med kommunikationsexperter.

Regeringens propositioner sänds på finska till statsrådets kansli (Rådet för bedömning av lagstiftningen)  i samband med att propositionen sänds på remiss.

 

Resultaten

 • Inbjudan till diskussionsmöte
 • Begäran om utlåtande

3.3 Översättning

Svenska språkenheten vid statsradets förvaltningsenhet översätter begäran om utlåtande till svenska. Svenska språkenheten översättare översätter utkastet till regeringsproposition (RP) till svenska, om det inte redan har översatts för [tag name="valmisteluelin"]beredningsorganets slutrapport (Egentlig beredning 2B, fas 2.10) eller någon annan publikation. Vid behov översätts begäran om utlåtande och utkastet till RP också till samiska. Stödenheten för språktjänster vid statrådets förvaltningsenhet ombesörjer översättningen till samiska språket. Beredningsteamet jämför översättningarna med de finskspråkiga texterna.

Resultaten

 • Översättning av utkastet till RP
 • Översättning av begäran om utlåtande

3.4 Sändning av begäran om utlåtande

Beredningsteametsänder den av tjänstemannaledningen undertecknade begäran om utlåtande och inbjudan till ett eventuellt diskussionsmöte till de centrala intressentgrupperna. Begäran om utlåtande sparas i VAHVA och publiceras på ministeriets webbplats och i statsrådets projektportal. Informationen om remissförfarandet kan också spridas via andra kanaler. Beredningsteamet arrangerar diskussionsmötena.

Resultaten

 • Pressmeddelande
 • Uppdatering av webbsidorna, projektregistret och ärendehanteringssystemet

3.5 Avgivande av utlåtande

Intressentgrupperna avger sina utlåtanden till ministeriet.

Tjänstemannaledningen fungerar som ordförande för diskussionsmötet. På diskussionsmötet får intressentgrupperna information om den lag som är under beredning. Dessutom får de fritt framföra sina åsikter och diskutera med representanter för ministeriet och andra intressentgrupper.

Resultaten

 • Respons om diskussionsmötet
 • Utlåtanden

3.6 Genomgång av utlåtanden och utarbetande av sammanfattning

Beredningsteamet utarbetar en sammanfattning av utlåtandena och ett sammandrag som innehåller utlåtandena som sådana. Därtill sammanställer beredningsteamet en promemoria om beaktandet av de förslag som lagts fram i utlåtandena och på diskussionsmötet.

Resultaten

 • Sammandrag av utlåtanden
 • Sammanfattning av utlåtanden
 • Promemoria om ändringsförslag

3.7 Publicering av remissvar

En sammanställning av remissvaren, ett referat av dem eller bägge sparas i Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem (VAHVA) och publiceras i Statsrådets projektportal (Projektportalen). Handlingarna eller information om att de har offentliggjorts sänds för kännedom till remissinstanserna. Informationen om offentliggörandet kan också ges på annat sätt.

Resultaten

 • Pressmeddelande
 • Uppdatering av webbsidorna, projektregistret och ärendehanteringssystemet

3.8 Beslut om fortsatt beredning

Ministern informeras om remissvaren och beslutar på vilket sätt den fortsatta beredningen ska behandlas. Ministern kan fatta beslutet själv, ta upp ärendet till behandling i regeringen eller delegera det till tjänstemannaledningen. Efter att ärendet har behandlats:

 • bestäms hur beredningen ska fortskrida
 • upprepas fasen 2A eller 2B, eller
 • avbryts beredningen.

I samband med beslutet avgörs också hur verkställigheten av lagen ska beaktas i ramarna för statsfinanserna och i statsbudgeten, om inte detta har avgjorts redan tidigare. Dessutom säkerställs att en proposition som gäller kommunala tjänster har beaktats i basserviceprogrammet och basservicebudgeten.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till verkställighets- och uppföljningsplan
 • Uppdaterad promemoria om ändringsförslag

4 Fortsatt beredning

Utifrån den respons som fås i samband med remissförfarandet fastställs innehållet i utkastet till regeringens proposition, och i enlighet med detta görs eventuella nödvändiga ändringar i utkastet. Därefter översätts propositionen till svenska. De finsk- och svenskspråkiga utkasten till regeringsproposition granskas vid justitieministeriets laggranskningsenhet. I samband med granskningen kontrolleras att utkasten är skrivna i enlighet med anvisningarna om lagberedning och att den finskspråkiga och den svenskspråkiga versionen är innehållsmässigt identiska. Därefter korrigeras texterna enligt de anmärkningar som granskarna framfört.

4.1 Respons till remissinstanserna / förhandling

Intressentgrupperna informeras till exempel skriftligen eller i samband med ett diskussionsmöte om hur de erhållna ställningstagandena har behandlats och hur de har inverkat på projektet. Dessutom kan förhandlingar föras med enskilda intressentgrupper.

Beredningsteamet ansvarar för arrangemangen kring responsen, diskussionsmöten och förhandlingarna. Tjänstemannaledningen fungerar som ordförande för dessa möten. Ministern informeras.

Resultaten

 • Inbjudan till diskussionsmöte eller förhandling
 • Uppdaterad promemoria om ändringsförslag

4.2 Mottagning av respons / deltagande i förhandling

Intressentgrupperna underrättas om att deras ställningstaganden har behandlats och deltar i ett diskussions- eller förhandlingsmöte. Beredningsteamet registrerar resultaten av dessa möten.

Resultaten

 • Uppdaterad promemoria om ändringsförslag

4.3 Beslut om RP:s innehåll

Ministern informeras om responsen och förhandlingarna, och han eller hon beslutar om behandlingen av de föreslagna ändringarna i propositionen. Ministern kan fatta beslutet själv, ta upp ärendet till behandling i regeringen eller delegera det till tjänstemannaledningen. Efter att ärendet har behandlats:

 • fastställs propositionens slutliga innehåll
 • upprepas fasen 2A eller 2B, eller
 • avbryts beredningen.

I samband med beslutet säkerställs att ändringarna i propositionen beaktas i ramarna för statsfinanserna och i statsbudgeten. Dessutom säkerställs att ändringar som gäller kommunala tjänster har beaktats i basserviceprogrammet och basservicebudgeten. Regeringspropositioner som gäller kommunerna behandlas i samband med beslutsfattandet av delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning.

Resultaten

 • Beslut om regerinspropositions innehåll

4.4 Planering av den fortsatta beredningen

Beredningsteamet planerar arbetsfaserna och tidsschemat för slutförandet av beredningen och uppdaterar arbetsplanen för projektet. Information om tidsschemat sänds till

 • svenska språkenheten vid statrådets förvaltningsenhet
 • justitieministeriets laggranskningsenhet, samt
 • de riksdagsutskott som kommer att behandla regeringsproposition (RP).

Resultaten

 • Uppdaterad arbetsplan för projektet

4.5 Bearbetning av RP

Beredningsteamet inför de ändringar som fastställts i fas 4.3 i utkastet till regeringsproposition (RP). I motiveringstexten i RP införs ett sammandrag av det hörande som genomförts under beredningen och remissvaren samt en beskrivning av hur dessa har inverkat på propositionen.

Allokeringen av resurser för verkställigheten av lagen preciseras utifrån remissvaren och åtgärder vidtas för att säkerställa att dessa beaktas i budgeten och rambeslutet.

Om rådet för bedömning av lagstiftningen tar upp en proposition till behandling informerar det omedelbart det ansvariga ministeriet, som ombeds sända en så slutgiltig version av propositionen som möjligt till rådet. Den proposition som ska utvärderas, de remissutlåtanden som kommit in och ett sammandrag av utlåtandena ska sändas till statsrådets kanslis registratorskontor. Utlåtandet offentliggörs när det har godkänts och undertecknats. För behandling i rådet för bedömning av lagstiftningen ska reserveras fyra veckor.

Också justitiekanslern kan begära att en regeringsproposition granskas på förhand innan föredragningslistan för den delas ut för behandling vid statsrådets allmänna sammanträde. Justitiekanslern väljer för granskning sådana propositioner som enligt en förhandsbedömning anses vara betydande med tanke på tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, tolkningen av grundlagen, de samhälleliga konsekvenserna, en fungerande rättsstat eller god förvaltning. Ministeriet kan också på eget initiativ sända en regeringsproposition för förhandsgranskning till justitiekanslersämbetet. I bägge fallen är det centrala syftet med granskningen att klargöra om de frågeställningar som gäller grundlagen har identifierats i propositionen, om frågorna har behandlats tillräckligt utförligt och noggrant och om de lösningar som lagts fram har motiverats på behörigt sätt. Vid behov fästs också uppmärksamhet vid att lagstiftningen som helhet inte är motstridig, att propositionerna är konsekventa och felfria, att riksdagens rätt till information tillgodoses och att anvisningarna för lagberedning iakttas. Det är bra att reservera en vecka eller två för granskningen.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till RP

4.6 Synpunkter

Om betydande ändringar görs i propositionen ska intressentgrupperna höras om dessa.

Resultaten

 • Finslipat utkast till RP

4.7 Översättning av RP

Svenska språkenheten vid statsrådets förvalningsenhet översätter det finslipade utkastet till regeringsproposition (RP) till svenska. Stödenheten för språktjänster vid statsrådets förvaltningsenhet ombesörjer en översättning till samiska.

Resultaten

 • Översättning av utkastet till RP

4.8 Granskning av översättningen

Beredningsteamet jämför översättningen med den finskspråkiga texten, behandlar översättarens frågor och kommentarer i marginalen samt förhandlar med översättaren om översättningen behöver korrigeras.

Resultaten

 • Finslipad översättning av utkastet till RP

4.9 Laggranskning

Justitieministeriets laggranskning granskar utkastet till regeringsproposition (RP) och den svenska översättningen. Laggranskningen kontrollerar att anvisningarna om hur författningar ska skrivas och regeringspropositioner utarbetas har iakttagits och att den finskspråkiga och den svenskspråkiga lagtexten motsvarar varandra. Laggranskningen kan återsända ett bristfälligt RP-utkast till beredaren.

4.10 Ändringar som föranletts av laggranskningen

Beredningsteamet går igenom de korrigeringsförslag som gjorts i samband med laggranskningen och gör de ändringar som dessa föranleder i den finskspråkiga och den svenskspråkiga regerinsproposition (RP)-texten.

Resultaten

 • Korrigerade utkast till RP

4.11 Teknisk finslipning av propositionen

Beredningsteamet ansvarar för layouten av regerinsproposition (RP) -texterna på RakAs-dokumentmallar. Beredningsteamet säkerställer datumet för statsrådets allmänna sammanträde och ministerns närvaro.

Resultaten

 • Layoutade utkast till RP

4.12 Godkännande av propositionen

Tjänstemannaledningen godkänner utkastet till regerinsproposition (RP) för föredragning.

Resultaten

 • De slutliga utkasten till RP (finska och svenska)

4.13 Föredragningstillstånd

Beredningsteamet ansvarar för anhållan om föredragningstillstånd av ett annat ministerium, om ett ärende som faller innanför ett annat ministeriums ansvarsområde behandlas i regerinsproposition (RP). Föredragningstillståndet undertecknas i allmänhet av ministern.

Resultaten

 • Föredragningstillstånd

4.14 Sammanställning av föredragningslistor

Beredningsteamet sammanställer föredragningslistor med hjälp av PTJ för statsrådets allmänna sammanträde och vid behov för statsrådets finansutskotts sammanträde. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Utkast till föredragningslistor

4.15 Rådgivning: laglighet, föredragningsförfarande, finansfrågor

Justitiekanslersämbetet, statsrådets sessionsenhet och finansministeriet ger vid behov råd i detaljfrågor om föredragningslistorna och föredragningsförfarandet.

Resultaten

 • Uppdaterade utkast till föredragningslistor

4.16 Utdelningstillstånd

Ministern ger tillstånd till utdelning av föredragningslistor för sessioner som ska hållas på särskilt fastställda dagar. Ministern kan också bestämma att ärendet ska gås igenom på nytt i en tidigare beredningsfas.

Resultaten

 • Utdelningstillstånd

4.17 Utdelning av föredragningslistor

Beredningsteamet delar ut föredragningslistorna med hjälp av PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Utdelade föredragningslistor

5 Statsrådets beslutsfattande

Regeringen beslutar vid statsrådets allmänna sammanträde att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen. Före det allmänna sammanträdet behandlas propositionen i statsrådets finansutskott, om de ekonomiska konsekvenserna av propositionen är betydande. En tjänsteman från ministeriet fungerar som föredragande vid det allmänna sammanträdet. Statsrådet informerar om sina beslut på sin webbplats.

5.1 Granskning av föredragningslistor

Justitiekanslersämbetet, statsrådets sessionsenhet och finansministeriet samt ministrarnas specialmedarbetare granskar föredragningslistorna. Eventuella frågor som uppkommer besvaras av denföredragande. Granskningen kan leda till en teknisk korrigering i föredragningslistan eller till att innehållet ändras eller listan dras tillbaka. Också ministern kan ge den föredragande i uppdrag att ändra innehållet eller dra tillbaka listan.

Resultaten

 • Listan dras tillbaka
 • Anmärkning vid granskning

5.2 Ändring av föredragningslistor

Beredningsteamet gör de korrigeringar i föredragningslistorna som föranleds av granskningen av listorna, ändrade uppgifter eller fel som teamet upptäckt och delar ut korrigeringslistor med hjälp av PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Korrigeringslista
 • Ändrad RP

5.3 Behandling i finansutskottet

Finansutskottet behandlar regeringspropositioner som är betydande i ekonomiskt eller något annat avseende före statsrådets allmänna sammanträde. Utskottet kan besluta att

 • förorda propositionen
 • förorda propositionen i ändrad form, eller
 • bordlägga ärendet.

Den minister till vars ansvarsområde regeringspropositionen hör kan bestämma att föredragningslistan ska dras tillbaka.

Finansministeriet sammanställer ett protokoll över finansutskottets behandling.

Resultaten

 • Protokoll
 • Finansutskottets förordande

5.4 Ändring av föredragningslistan

Beredningsteamet gör de ändringar i föredragningslistans innehåll som föranleds av granskningen av föredragningslistorna och behandlingen i finansutskottet. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete. Om finansutskottets behandling infaller omedelbart före statsrådets allmänna sammanträde ändrar den föredragande föredragningslistan muntligt under sammanträdet.

Resultaten

 • Korrigeringslista
 • Ändrad RP

5.5 Godkännande av ändringar i föredragningslistan

Ministern godkänner de ändringar i föredragningslistans innehåll som föranleds av granskningen av föredragningslistorna och behandlingen i finansutskottet.

Resultaten

 • Godkänd föredragningslista

5.6 Beslut i statsrådets allmänna sammanträde

Regeringsproposition (RP) behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde som ett ärende på beslutslistan eller, i föredragandens närvaro, genom s.k. föredragningsförfarande. Justitiekanslern övervakar lagligheten av de beslut som fattas. Det allmänna sammanträdet kan besluta att

 • överlämna RP till riksdagen i enlighet med föredragningslistan eller i ändrad form
 • skjuta fram behandlingen av ärendet, om någon minister ber att få dokumenten, eller
 • bordlägga ärendet.

Den minister till vars ansvarsområde regeringspropositionen hör kan bestämma att föredragningslistan ska dras tillbaka.

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sammanträde om publiceringen av lagen på samiska efter att lagen har stadfästs.

Då statsrådets allmänna sammanträde har beslutat att överlämna regeringspropositionen levererar beredningsteamet propositionen i beslutsenlig form för underteckning. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Beslut om överlämnande av regeringsproposition

5.7 Pressmeddelanden

Statsrådets kommunikationsenhet informerar om de beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde. Även ministeriet kan informera om besluten. Den föredragande/beredningsteamet deltar i beredningen av informationen.

Statsrådets sessionsenhet sammanställer ett protokoll över statsrådets allmänna sammanträde.

Resultaten

 • Pressmeddelande
 • Ministeriets pressmeddelande
 • Protokoll
 • Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE

5.8 Överlämnande av RP till riksdagen

Statsrådets sessionsenhet överlämnar den undertecknade regeringspropositionen (RP) till riksdagen.

Resultaten

 • Undertecknad RP

5.9 Överlämnande av RP till riksdagen

Till regeringspropositionen fogas riksdagens ärendenummer  (RP-nummer) i den avslutande anteckningen  i stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ).

Resultaten

 • Tryckt RP

5.10 Förberedning för remissdebatt

Den föredragande/beredningsteamet skriver på ministerns begäran ett tal för honom eller henne för riksdagens remissdebatt. Remissdebatten förs vanligtvis några dagar efter att regeringspropositionen har överlämnats.

Resultaten

 • Utkast till tal

6 Riksdagsbehandling

Under riksdagens behandling av regeringens proposition hör riksdagens utskott tjänstemän från det ministerium som berett propositionen och andra sakkunniga. Ministeriets tjänstemän lämnar vid behov närmare information om det ärende som behandlas. Riksdagsbehandlingen kan följas på riksdagens webbplats.

6.1 Mottagning av RP

Behandlingen av regeringens proposition inleds i riksdagen när riksdagen har fått den i pdf- och xml-format från stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ). Riksdagen kopierar riksdagsledamöternas exemplar av regeringspropositionen utifrån den pdf-fil som finns i PTJ.

 

 

 

Resultaten

 • Meddelande i plenum
 • Remissdebatt

6.2 Analysering av remissdebatten

Beredningsteamet följer vilka yttranden som har getts i remissdebatten och i vilka utskott riksdagen har beslutat att regeringsproposition (RP) ska behandlas. Den föredragande/beredningsteamet kontaktar vid behov utskottens sekreterare för att diskutera organiseringen av eller tidsschemat för riksdagsbehandlingen.

6.3 Sammanställning av föredragandens promemoria och överlämnande av bakgrundsutredningar till utskottet

Den föredragande/beredningsteamet sammanställer promemorior om bakgrunden till och huvudfrågorna i regerinsproposition (RP) som stöd för hörande för de utskott som behandlar ärendet. Som stöd för behandlingen av ärendet överlämnar beredningsteamet till utskotten allt nödvändigt material som tagits fram under beredningen, såsom konsekvensbedömningar, utkast till förordningar och sammanfattningar av utlåtanden.

Resultaten

 • Utkast till föredragandens promemoria

6.4 Godkännande av föredragandens promemoria

Tjänstemannaledningen godkänner föredragandens promemoria. Ministern informeras.

 

 

Resultaten

 • Föredragandens promemoria godkänd

6.5 Hörande av utskotten

Den föredragande redogör för regerinsproposition (RP) vid de aktuella utskottens möten. Ministern och tjänstemannaledningen kan vid behov delta i dessa möten.

Resultaten

 • Utskottets begäran om tilläggsutredningar

6.6 Överlämnande av tilläggsutredningar till utskottet

Beredningsteamet tillställer på begäran utskottet tilläggsutredningar och tilläggsuppgifter under hela behandlingen.

Resultaten

 • Tilläggsutredning om RP

6.7 Sammanställning av bemötande om utlåtanden

Den föredragande/beredningsteamet sammanställer på utskottets begäran ett utkast till bemötande, som innehåller ministeriets ställningstaganden till de utlåtanden som experter gett vid utskottsbehandlingen

Resultaten

 • Utkast till bemötande

6.8 Deltagande i förhandling om bemötande

Om regeringspropositionen behandlar frågor som hör till andra ministeriers ansvarsområde förhandlar den föredragande och vid behov tjänstemannaledningen om bemötandet med dessa ministerier. Förhandlingar om bemötandet förs vid behov också med ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde.

Resultaten

 • Uppdaterat utkast till bemötande

6.9 Godkännande av bemötanden

Om ett förslag till innehållsmässiga ändringar i regeringspropositionen bifalls i ett bemötande är det ministern som beslutar om godkännandet av bemötandet. I övriga fall beslutar tjänstemannaledningen om godkännandet av bemötanden.

Resultaten

 • Godkänt bemötande

6.10 Överlämnande av bemötande till utskottet

Den föredragande redogör för huvudpunkterna i bemötandet för utskottet.

 

Resultaten

 • Utskottsbegäran om beredning av ändringar

6.11 Beredning av ändringsförslag

Beredningsteamet bistår utskottet i beredningen av ändringar i lagtexten och motiveringen till dessa.

Resultaten

 • Utskottsbetänkande
 • Utlåtanden från utskotten

6.12 Kommentering av ändringsförslag

Den föredragande informerar ministern och tjänstemannaledningen om de ändringar som beretts av utskottet. Ministern och tjänstemannaledningen tar ställning till ärendet efter eget övervägande.

Resultaten

 • Utskottsbetänkande
 • Utlåtanden från utskotten

6.13 Deltagande i förhandling om ändringsförslag

Om de ändringar som beretts av utskottet gäller frågor som hör till andra ministeriers kompetensområde förhandlar den föredragande och vid behov tjänstemannaledningen om ändringarna med dessa ministerier. Förhandlingar om ändringarna förs vid behov också med ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde.

Resultaten

 • Utskottsbetänkande
 • Utlåtanden från utskotten

6.14 Riksdagens beslut

Riksdagen beslutar att regeringspropositionen ska godkännas eller förkastas. Riksdagen kan till sitt beslut bifoga uttalanden om t.ex. verkställigheten och uppföljningen av lagen eller om beredningen av ny lagstiftning.

Resultaten

 • Riksdagens svar

7 Stadfästande av lag

Republikens president beslutar om stadfästandet av en lag som godkänts av riksdagen. Statsrådet informerar om republikens presidents beslut på sin webbplats (på finska).

Den stadfästa lagen publiceras i Finlands författningssamling. Efter att lagen publicerats träder den i kraft på en i lagen angiven dag. Alternativt kan ikraftträdandet fastställas senare genom förordning. Den gällande lagstiftningen finns tillgänglig i databasen Finlex.

7.1 Behandling av riksdagens svar

Efter att lagen har antagits av riksdagen ska den föredras för republikens president för stadfästelse inom tre månader från det lagen tillställts presidenten för stadfästelse. Om riksdagen har fastställt en dag för lagens ikraftträdande ska lagen stiftas och publiceras före denna dag.

Beredningsteamet ansvarar för layouten av lagtexten på PTJ-dokumentmall. Beredningsteamet  säkerställer datumen för statsrådets allmänna sammanträde och föredragningen för republikens president samt ministerns närvaro. Beredningsteamet sänder en kopia av riksdagens svar till justitiekanslersämbetet.

Beredningsteamet bereder ett förslag till tidpunkt för lagens ikraftträdande, om inte riksdagen har fastställt en tidpunkt för ikraftträdandet eller beslutat om fastställandet av denna separat genom förordning. Beredningsteamet bereder också ett förslag till föredragningslistan om att riksdagens uttalanden ska införas i statsrådets protokoll. Därtill utreder beredningsteamet vilken inverkan riksdagens svar har på förordningar som utfärdas med stöd av lagen.

Om det på förhand står klart att republikens president inte kommer att stadfästa en lag som godkänts av riksdagen bereds ett förslag till skrivelse från regeringen om att lagen inte ska stadfästas.

Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete under hela processen.

Resultaten

 • Layoutad lag

7.2 Beredning av föredragningslistor

Beredningsteamet sammanställer föredragningslistor med hjälp av PTJ för statsrådets allmänna sammanträde och föredragningen för republikens president samt vid behov för statsrådets finansutskotts sammanträde. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Utkast till föredragningslistor

7.3 Utdelningstillstånd

Ministern ger tillstånd till utdelning av föredragningslistor för sammanträden som ska hållas på särskilt angivna dagar. Utdelningstillståndet ska föregås av ett förordande från ministeriets tjänstemannaledning .

Resultaten

 • Utdelningstillstånd

7.4 Utdelning av föredragningslistor

Beredningsteamet distribuerar föredragningslistorna med hjälp av PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Utdelade föredragningslistor

7.5 Granskning av föredragningslistor

Justitiekanslersämbetet, statsrådets sessionsenhet och ministrarnas specialmedarbetare granskar föredragningslistorna. Eventuella frågor som uppkommer i samband med granskningen besvaras av den föredragande. Granskningen av föredragningslistorna kan leda till att listorna korrigeras eller dras tillbaka.

Resultaten

 • Anmärkning vid granskning

7.6 Sammanställning av korrigeringslista

Beredningsteamet gör de korrigeringar i föredragningslistorna som föranleds av granskningen av listorna, ändrade uppgifter eller fel som teamet upptäckt och distribuerar korrigeringslistor med hjälp av PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete.

Resultaten

 • Korrigeringslista

7.7 Beslut i statsrådets allmänna sammanträde

Statsrådets beslutsförslag till republikens president behandlas i allmänhet som ärende på beslutslistan vid statsrådets allmänna sammanträde. Justitiekanslern övervakar lagligheten av de beslut som fattas. Statsrådets allmänna sammanträde beslutar att föreslå att republikens president ska stadfästa lagen.

Resultaten

 • Statsrådets förslag till republikens president

7.8 Republikens presidents beslut

Republikens president beslutar att stadfästa lagen och undertecknar den. Om presidenten inte stadfäster lagen, återgår den till riksdagen för behandling. Justitiekanslern övervakar lagligheten av beslutsfattandet vid föredragningen för republikens president.

Informationen om stadfästelsen publiceras i allmänhet av ministeriet.

Resultaten

 • Beslut om stadfästande av lag
 • Pressmeddelande
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]

7.9 Protokollföring

Statsrådets sessionsenhet sammanställer protokoll över statsrådets allmänna sammanträde och föredragningen för republikens president.

Resultaten

 • Protokoll

7.10 Publicering av lagen

Beredningsteamet sänder lagen för publicering via PTJ. Den föredragande ansvarar för beredningsteamets arbete. Om lagen stadfästs för genomförande av EU-författningar ska beredningsteamet tillställa kommissionen de meddelanden om genomförande som förutsätts enligt EU-författningarna.

Resultaten

 • Lag som publicerats i författningssamlingen

Verkställighet

Med verkställigheten av en lag avses de åtgärder med hjälp av vilka den offentliga förvaltningen tillämpar och i praktiken verkställer lagen. Det ministerium som ansvarar för beredningen av lagen planerar i allmänhet verkställigheten under den egentliga beredningen i samarbete med de myndigheter som i praktiken ansvarar för verkställigheten. Verkställigheten kan ankomma på till exempel de ämbetsverk som lyder under ministerierna, regionförvaltningen, kommunerna eller domstolarna.

Ur de verkställighetsansvariga myndigheternas synvinkel främjar bland annat följande faktorer en framgångsrik verkställighet av lagen:

 • tillräcklig personal, kompetens, verktyg och andra nödvändiga resurser
 • smidigt och effektivt samarbete med andra myndigheter som har samma uppgifter
 • stöd och handledning från högre myndigheter, dock så att dessa inte alltför mycket befattar sig med detaljer eller frågor som faller innanför lägre myndigheters behörighet, samt
 • hörande av intressentgrupper som påverkas av lagen i samband med beredningen av lagen.

Det ministerium som ansvarar för lagberedningen kan stödja verkställigheten genom bland annat följande metoder:

 • förordningar och föreskrifter
 • anvisningar och rekommendationer
 • information och utnyttjande av medierna
 • utbildning och rådgivning, samt
 • incitament, till exempel erkännanden eller belöningar för bra prestationer.

Uppföljning

Verkställigheten och konsekvenserna uppföljs från och med det att lagen trätt i kraft. Syftet med uppföljningen är att bedöma lagens effekt och eventuella ändringsbehov. Den information som insamlas i samband med uppföljningen behövs på längre sikt också som underlag för kommande lagrevideringsprojekt.

För uppföljningen ansvarar det ministerium som berett lagen. Uppföljningen planeras under lagberedningen och beskrivs i korthet i motiveringstexten i regeringens proposition. I samband med planeringen fastställs fokusområdena för uppföljningen, och anskaffningen av nödvändiga resurser förbereds. Planeringen gör det också lättare att bedöma hur lagens konsekvenser i praktiken kan observeras.

Uppföljningen verkställs genom bland annat följande metoder och förfaranden:

 • undersökningar och utredningar
 • statistik
 • domstolsavgöranden
 • förvaltningsmyndigheters beslut och praxis
 • respons- och diskussionsmöten, samt
 • förfrågningar och annan insamling av respons.

Uppföljningen av verkställigheten och konsekvenserna kan anses vara tillräcklig om den uppfyller följande krav:

 • uppföljningen är systematisk, rättidig och tillräckligt omfattande
 • resultaten jämförs med målen för lagen och de konsekvenser som lagen i beredningsfasen uppskattats få
 • metoderna, förfarandena och resultaten bokförs på ett sätt som är lätt att verifiera senare.