Information om webbplatsen

Processhandboken redogör för de olika arbetsfaserna i lagberedningen. Syftet med handboken är framför allt att stödja planeringen, genomförandet, uppföljningen och bedömningen av lagberedningsprojekt på ministerierna. Handboken kan också användas som introduktionsmaterial för lagberedningsarbetet.

Processhandboken för lagberedningen i korthet

Processhandboken bygger på de bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som utfärdats om lagberedningen samt på tillvägagångssätt som är förenliga med god praxis. Syftet är att ge en bild av hur lagberedningen framskrider och hjälpa tjänstemännen att välja ändamålsenliga förfaringssätt i respektive lagberedningsprojekt. Handboken är avsedd för gemensamt bruk inom statsrådet och tar inte hänsyn till ministeriernas varierande organisationer och interna förfaranden.

Processhandboken redogör för ministeriernas arbete inom beredningen av nationell lagstiftning. Lagbehandlingen i riksdagen beskrivs utgående från de uppgifter som hör till ministeriet i fråga. Handboken tar upp hur EU-lagstiftningen ska genomföras i den nationella lagberedningen. Däremot behandlar den inte beredningen av EU-författningar och inte heller särdragen i den nationella lagberedning som krävs för att sätta i kraft internationella fördrag.

Processhandboken grundar sig på processmodellen för lagberedning, som bereddes inom justitieministeriets projekt för smidigare lagberedning under åren 2010–2011. Utlåtanden om processmodellen har begärts av ministerierna och intressentgrupperna. På basis av utlåtandena har processmodellen genom ett tjänsteuppdrag vid justitieministeriet utformats till en processhandbok.

Hur ska processhandboken läsas?

Processhandboken beskriver lagberedningsprocessens arbetsfaser i flödesscheman med kompletterande texter. I schemana kan man gå från en allmän beskrivning av processen till en mer detaljerad nivå samt förflytta sig framåt och bakåt i processen. Texten kommer fram då man för musen ovanpå schemat eller klickar på det. Handboken kan skrivas ut som textversion.

Respons

Har du frågor om processhandboken? Vill du ge kommentarer eller förslag till ändringar?
Kontakta oss gärna på parempisaantely@om.fi