Valitse prosessin vaihe

Lakien säätäminen

Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lait valmistellaan siinä ministeriössä, jonka toimialaan asia kuuluu. Periaatteellisesti merkittävimpiä hankkeita valmistellaan komiteoissa tai toimikunnissa, joissa on mukana eri hallinnonalojen, puolueiden ja muiden etutahojen edustajia. Eri intressitahojen näkemyksiä kuullaan lausuntokierroksin ja erityisissä kuulemistilaisuuksissa.

Ministeriöissä valmistellut hallituksen esitykset käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa. Ministeriöt vastaavat myös asetusten valmistelusta. Tasavallan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö voivat antaa asetuksia eduskunnan säätämän lain perusteella.

Hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnon päätöksellä. Tavallinen lakiesitys käsitellään eduskunnassa kahdessa eri istunnossa, joita edeltää lain muotoutumisen kannalta tärkeitä valiokuntakäsittelyjä. Valiokunnat kuulevat asiantuntijoita ja viranomaisia. Eduskunta voi hyväksyä hallituksen esityksen, muuttaa sitä tai hylätä sen. Päätös tehdään yksinkertaisella enemmistöllä eli yli puolet annetuista äänistä saanut kanta voittaa.

Jos kysymyksessä on perustuslain säätäminen tai muuttaminen, hyväksytty lakiesitys jää lepäämään yli vaalien. Esitys otetaan uudelleen käsiteltäväksi vaalien jälkeisessä eduskunnassa, ja silloin sen hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä. Eduskunta voi nopeuttaa perustuslain käsittelyä, jos käsittely julistetaan kiireelliseksi viiden kuudesosan enemmistöllä. Tällöin sama eduskunta voi hyväksyä perustuslain muutoksen kahden kolmanneksen enemmistöllä.

Presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymän lain ja määrää sen voimaantulosta, jollei eduskunta jo ole tästä päättänyt.

Jotta eduskunta voi riittävän ajoissa osallistua tulevien Euroopan yhteisön säädösten valmisteluun, sen tietoon saatetaan jo valmisteluvaiheessa kaikki EU:n lainsäädäntöehdotukset samoin kuin hallituksen valmistelema Suomen kanta niihin. EU-asiat käsitellään eduskunnan suuressa valiokunnassa.

Aloite

Lainvalmisteluprosessi ministeriössä käynnistyy lainvalmistelua koskevasta aloitteesta, joka voi olla esim.

 • hallitusohjelman kirjaus;
 • eduskunnan lausuma;
 • kansalaisaloite
 • valtion talousarvioehdotus, joka edellyttää muutoksia lakeihin
 • kansallista täytäntöönpanoa edellyttävän EU-säädöksen valmistelun alkaminen
 • EU-tuomioistuimen ratkaisu tai komission tulkinta
 • sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen aloite; tai
 • ministerin tai ministeriön oma aloite esim. kerätyn tiedon, tutkimusten tai selvitysten taikka lainsäädännön täytäntöönpanon tai vaikutusten seurannan pohjalta.

1 Esivalmistelu

Esivalmistelu on lainvalmisteluprosessin ensimmäinen vaihe. Siinä kootaan tietoa ja näkemyksiä lainvalmistelua koskevassa aloitteessa ilmaistusta tavoitteesta tai ongelmasta, arvioidaan lainvalmisteluhankkeen käynnistämisen tarve ja suunnitellaan tulevan hankkeen tavoitteet, toimeksianto ja toteuttaminen. Esivalmistelun työtapa ja perusteellisuus riippuu selvitettävän asian laajuudesta. Esivalmistelu voidaan tehdä virkatyönä tai sitä varten voidaan asettaa valmisteluelin. Tiedon keräämistä ja muutostarpeiden arviointia voidaan tilata tutkimuksia tai selvityksiä. Esivalmistelu päättyy lainvalmisteluhankkeen käynnistämiseen tai päätökseen, että lainvalmistelua ei aloiteta.

Hallitus

Ministeri

Virkamiesjohto

1.1 Tavoitteen tai ongelman määrittäminen

Hallitus, ministeri tai virkamiesjohto päättää antaa toimeksiannon lainvalmistelua koskevan aloitteen käsittelystä. Toimeksiannon sisältönä on soveltuvin osin:

 • mikä on esillä oleva ongelma;
 • mikä on tavoitetila ja millaiset tavoitteet toteuttavat sitä; sekä
 • onko kyse selkeästi lainsäädäntöasiasta vai vaatiiko tämä erillistä pohdintaa

EU-säädösten osalta toimeksianto annetaan heti, kun on saatu tieto kansallista täytäntöönpanoa edellyttävän ehdotuksen mahdollisesta vireille tulosta.

Lopputulokset:

 • Toimeksianto alustavan kartoituksen tekemisestä

Valmistelija

Valmistelutiimi

1.2 Alustava kartoitus

Valmistelija/valmistelutiimi selvittää lainvalmistelua koskevan aloitteen pohjalta:

 • mitä asiasta tiedetään;
 • miten asiaa on aiemmin käsitelty;
 • mitä ehdotuksia tai linjauksia asiasta on tehty;
 • mitä julkisuudessa ja mediassa ml. sosiaalinen media keskustellaan asiasta
 • mitä asiaan liittyvää lainsäädäntöä on voimassa; sekä
 • mitä lisäselvityksiä tarvittaisiin.

Valmistelija/valmistelutiimi selvittää vaihtoehtoisia tapoja edetä ongelman ratkaisemisessa tai tavoitteen saavuttamisessa. Selvitettäessä tunnistetaan erilaiset ohjauskeinot, myös sellaiset, jotka eivät kuulu lainsäädäntöön tai julkisen hallinnon toimialaan. Jos kyse on lainsäädäntöasiasta, tunnistetaan myös lainsäädäntöä täydentävät ohjauskeinot.

Lopputulokset:

 • Muistio, arviomuistio tms. taustaselvitys
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta

Sidosryhmät

1.3 Näkemyksen esittäminen

Valmistelija/valmistelutiimi tunnistaa asiaan liittyvät viranomaiset, asiantuntijat ja muut sidosryhmät, hankkii niiltä tietoja ja selvittää niiden näkemyksiä uuden sääntelyn tarpeellisuudesta. Sidosryhmien osallistuminen ja vuorovaikutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua.

Lopputulokset:

 • Muistio sidosryhmien palautteesta
 • Päivitetty muistio, arviomuistio tms. taustaselvitys

Virkamiesjohto

1.4 Päätös esivalmistelun käynnistämisestä

Virkamiesjohto tekee päätöksen esivalmistelun käynnistämisestä, nimeää valmistelutiimin henkilöt ja informoi ministeriä. Hallitusohjelman ulkopuolisessa, periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävässä asiassa ministeri kuitenkin tekee päätöksen. Päätöksenteon vaihtoehdot:

 • lainsäädäntöhanketta ryhdytään valmistelemaan;
 • palataan vaiheisiin 1.2.-1.3.;
 • lainsäädäntöhankkeen esivalmistelua ei jatketa; tai
 • jatketaan lainsäädäntöä korvaavien ohjauskeinojen valmistelua.

EU-säädösten osalta kansallisen lainsäädännön esivalmistelu aloitetaan heti, kun ehdotus kansallista täytäntöönpanoa edellyttäväksi EU-säädökseksi on tullut vireille.

Esivalmistelun käynnistämisestä viedään tiedot VAHVAan ja julkiset asiakirjat siirretään sieltä Hankeikkunaan.Hankeikkunassa täytetään muutkin hankkeen tiedot kuin VAHVAsta siirrettävät. Tämän jälkeen tehdään hankkeen julkaisu valtioneuvoston verkkosivuille (www.valtioneuvosto.fi/hankkeet). Hankkeen julkaisemisella tiedot siirtyvät verkkoon kansalaisten ja muiden kiinnostuneiden nähtäviksi.

Esivalmistelun käynnistämisestä voidaan tiedottaa myös erikseen.

Lopputulokset:

 • Hankkeen tiedot asianhallintajärjestelmässä ja hankerekisterissä
 • Ministeriön verkkosivujen, lainsäädäntösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja tutkimussuunnitelman päivitys
 • Tiedote

Valmistelija

Valmistelutiimi

1.5 Esivalmistelun tekeminen

Valmistelutiimi suunnittelee esivalmistelun. Tavoitteena on koota aineisto, jonka pohjalta voidaan päättää säädöshankkeen tarpeellisuudesta ja valmistelun toimeksiannosta. Tarvittaessa esivalmistelua varten asetetaan valmisteluelin, tilataan ulkopuolisia selvityksiä tai hankitaan asiantuntija-apua, esim. keskusteluja tutkijoiden kanssa.

Valmistelutiimi kokoaa ja arvioi seuraavat tiedot:

 • asiaa koskevat aiemmat kannanotot ja ehdotukset;
 • asian nykytila ja muutoksen tarve;
 • kansainväliset kokemukset;
 • tutkimukset ja selvitykset;
 • oikeuskäytäntö;
 • kirjallisuus;
 • muu käytettävissä oleva tietopohja; sekä
 • tarpeet lain kielen selkeyttämiseen sekä termien ja nimistön suunnitteluun.

Valmistelutiimi määrittelee valmisteltavan asian pääkysymykset, kartoittaa pääkysymysten ratkaisuvaihtoehdot ja tunnistaa niiden tärkeimpiä vaikutuksia. Kartoituksessa otetaan huomioon myös mahdollisuus käyttää muita ohjauskeinoja kuin säädöksiä. Pääkysymykset, ratkaisuvaihtoehdot ja alustavat vaikutukset kirjataan.

Esivalmistelun loppuvaiheessa laaditaan hankesuunnitelma, jossa määritellään lainvalmisteluhankkeen tavoitteet, sisältö ja laajuus niin, että valmisteluun voidaan antaa selkeä toimeksianto. Hankesuunnitelmassa käsitellään soveltuvin osin:

 • tausta, ongelmat ja tavoitteet;
 • suhde oikeusjärjestelmään;
 • alustavat ratkaisuvaihtoehdot;
 • alustava arvio vaikutuksista;
 • suunnitelma tietopohjan hankkimisesta ja vaikutusten arvioinnista;
 • suunnitelma ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun hankkimisesta;
 • toimenpiteet lain kielen laadun varmistamiseksi; sekä
 • valmistelun ja täytäntöönpanon rahoitus.

Lopputulokset:

 • Hankesuunnitelma
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
 • Valmisteluelimen raportti, arviomuistio, alustava vaikutusten arviointi tai muu selvitys

Sidosryhmät

1.6 Näkemyksen esittäminen

Esivalmistelun tulokset, esim. arviomuistio tai valmisteluelimen raportti julkaistaan ja siitä kuullaan sidosryhmiä. Osallistuminen ja vuorovaikutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Esivalmistelun aikana saatu palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty arviomuistio tai muu selvitys
 • Päivitetty hankesuunnitelma
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta

Virkamiesjohto

1.7 Päätös hankkeen asettamisesta

Ministeri tai virkamiesjohto päättää lainsäädäntöhankkeen käynnistämisestä. Päätöksestä neuvotellaan tarvittaessa muiden ministerien kanssa, erityisesti jos asia ei ole hallitusohjelmassa. Päätöksenteon vaihtoehdot:

 • lainsäädäntöhanke käynnistetään;
 • palataan vaiheisiin 1.5.-1.6.; tai
 • valmistelua ei jatketa.

EU-säädösten osalta hanke kansallisen lainsäädännön valmistelemiseksi asetetaan heti, kun kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös on hyväksytty.

Hankkeen asettamispäätöksen sisältönä on:

 • yhteiskunnalliset ja oikeusjärjestystä koskevat tavoitteet;
 • lainvalmistelun laatua koskevat tavoitteet, esim. kansalaisten kuuleminen, lain kielen ymmärrettävyys tai erityisesti tiettyjen vaikutusten arviointi, kuten vaikutukset kielellisiin oikeuksiin;
 • tehtävän määrittely ja rajaukset;
 • määräaika;
 • hankkeeseen osallistuvat henkilöt ja heidän roolinsa: valmisteluelimen kokoonpano tai virkatyönä tehtävässä valmistelussa valmistelutiimi;
 • hankkeen ja lain täytäntöönpanon rahoitus; sekä
 • hankkeen seuranta ja raportointi.

Valmisteluelimen asettaa ministeri tai virkamiesjohto. Valtioneuvoston yleisistunto voi asettaa komitean yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten.

Varmistetaan, että hankkeen valmisteluun ja täytäntöönpanoon sitouduttu valtiontalouden kehyksissä ja talousarviossa. Jos sitoutumisesta ei vielä ole päätetty, varmistetaan, että asia tulee käsittelyyn oikea-aikaisesti. Eräissä tapauksissa valmisteluelimen asettaminen käsitellään valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.

Hankkeen käynnistämisestä tiedotetaan ministeriön verkkosivuilla ja tarvittaessa myös muulla tavoin. Päivitetään VAHVAn ja valtioneuvoston yhteisen hanketietopalvelun (Hankeikkuna) tiedot.

Lopputulokset:

 • Hankkeen asettamispäätös
 • Hyväksytty hankesuunnitelma
 • Ministeriön tulossopimus
 • Tiedote
 • VAHVAn ja Hankeikkunan päivitys
 • [:fi]Hankeikkunan päivitys[:sv]Projektregistret uppdateras[:en]Hankerekisterin päivitys[:]

2a Perusvalmistelu - Virkatyö

Perusvalmistelu tehdään joko virkatyönä tai valmisteluelimessä. Ministeriö antaa toimeksiannon valmistelutiimille, kun perusvalmistelu tehdään virkatyönä. Perusvalmistelu on yleensä eniten työpanosta vaativa vaihe lainvalmistelussa. Se alkaa lainvalmisteluhankkeen toimeksiannosta ja päättyy hallituksen esityksen luonnoksen valmistumiseen. Perusvalmistelussa laajennetaan ja tarkennetaan esivalmistelussa koottua tietoa valmisteltavasta asiasta sekä selvitetään tarkemmin perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön liittyvät sekä muut oikeudelliset kysymykset. Tarvittaessa perusvalmistelua varten tilataan tutkimuksia tai selvityksiä. Valmistelun aikana ratkaistaviin kysymyksiin määritellään vaihtoehtoiset ratkaisut ja arvioidaan niiden vaikutukset. Valmisteltavasta asiasta kuullaan sidosryhmiä. Valmistelussa tarvittavia tietoja ja vaikutusten arviointia tarkennetaan työn edetessä. Perusvalmistelun aikana valmistelutiimi kirjoittaa lakitekstin ja sen perustelut hallituksen esityksen luonnokseen. Luonnoksen sisällöstä päättää asian merkittävyydestä riippuen hallitus, ministeri tai virkamiesjohto.

2.1 Valmistelun organisointi

Valmistelutiimi laatii hankesuunnitelman pohjalta työsuunnitelman, joka sisältää hankkeen toteutuksen tarkemmat työvaiheet ja niiden aikataulut. Työsuunnitelmassa otetaan huomioon prosessin vaiheet lain voimaantuloon asti ja varataan riittävä aika myös muiden toimijoiden suorittamiin vaiheisiin, kuten mahdolliseen lausuntomenettelyyn lainsäädännön arviointineuvostossa, oikeuskanslerin mahdollisesti suorittamaan tarkastukseen sekä laintarkastukseen ja kääntämiseen. Samalla selvitetään, millaista tukea tarvitaan ministeriön sisältä ja muista ministeriöistä sekä sovitaan käytännön yhteistyön järjestämisestä.

Valmistelutiimi suunnittelee yhteistyössä viestinnän ja kuulemisen asiantuntijoiden kanssa, miten hankkeesta tiedotetaan ja miten sidosryhmiä kuullaan valmistelun eri vaiheissa. Suunnittelussa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua.

Virkamiesjohto hyväksyy hankkeen työsuunnitelman ja päättää valmistelun työpanoksesta ja määrärahoista. Lisäksi virkamiesjohto päättää valmistelutiimiin kuuluvista henkilöistä, ellei koko valmistelutiimiä ole nimetty jo kohdassa 1.7. Ministeriä informoidaan, jotta hän voi halutessaan ottaa kantaa työsuunnitelmaan.

Lopputulokset:

 • Hankkeen omat verkkosivut
 • Hankkeen työsuunnitelma
 • Viestintä- ja kuulemissuunnitelma

2.2 Tietopohjan kokoaminen

Valmistelutiimi täydentää ja syventää esivalmistelussa kerättyä tietoa. Tiedon hankinnassa toimitaan yhteistyössä valtioneuvoston kanslian tietotuki- ja julkaisuyksikön, eduskunnan kirjaston, muiden ministeriöiden, virastojen, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kanssa. Lainvalmistelun tietopohjaan kuuluu esim.:

 • kuvaukset ja analyysit nykytilanteesta;
 • arviot tulevasta kehityksestä;
 • perustuslakia, perus- ja ihmisoikeuksia, yleislakeja, Ahvenanmaan itsehallintoa ja EU-oikeutta koskevien kysymysten selvittäminen;
 • oikeusvertailu pohjoismaiden ja muiden keskeisten maiden lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä;
 • analyysi lain kieliasun parantamisesta; sekä
 • termi- ja nimistötyön tulokset.

Valmistelutiimi arvioi tarpeet ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun käyttöön ja valmistelee tarvittaessa esityksen niiden hankkimisesta ja rahoituksesta. Esityksessä otetaan huomioon virastojen ja laitosten toiminnan ja rahoituksen suunnittelun aikataulut. Jos ulkopuoliset selvitykset koskevat vaikutusten arviointia, valmistelutiimi valmistelee ehdotuksen pääkysymysten ratkaisuvaihtoehdoista, joista selvitykset tehdään.

Lopputulokset:

 • Esitys ulkopuolisten selvitysten tilaamisesta
 • Kansainvälinen vertailu
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
 • Selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä

2.3 Näkemyksen esittäminen

Tietopohjasta kuullaan asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty esitys ulkopuolisten selvitysten tilaamisesta
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta

2.4 Hankintapäätös ulkopuolisista selvityksistä

Virkamiesjohto päättää ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun hankinnasta. Jos hankinta rahoitetaan ministeriön määrärahoista, päätetään myös rahoituksesta.

Lopputulokset:

 • Hankintasopimus
 • Tulossopimus ministeriön alaisen viraston tai laitoksen kanssa
 • Ulkopuoliset selvitykset

2.5 Ratkaisuvaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointi

Valmistelutiimi täydentää ja syventää esivalmistelussa tehtyä alustavaa vaikutusten arviointia. Valmistelussa esillä olevien pääkysymysten vaihtoehtoiset ratkaisut täsmennetään ja niiden vaikutukset arvioidaan koottua tietopohjaa ja teetettyjä selvityksiä käyttäen. Ministeriä informoidaan ensin ratkaisuvaihtoehdoista ja sen jälkeen valmistuneista vaikutusten arvioinnista. Vaikutusten arviointi kirjataan erilliseen asiakirjaan. Vaikutusten arviointi voidaan myös julkaista ja siitä voidaan tiedottaa.

Lopputulokset:

 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Tiedote
 • Vaikutusten arviointi
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]

2.6 Näkemyksen esittäminen

Ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinnista kuullaan sidosryhmiä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Pyydetään valtiovarainministeriöltä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 9 §:ssä tarkoitettu lausunto, jos arvioidulla muutoksella on merkittäviä taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia tiedonhallintaan tai toimintaan taikka muutos koskee julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakenteiden olennaisia muutoksia.

Lopputulokset:

 • Päivitetty vaikutusten arviointi
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta

2.7 Arvio tietopohjan riittävyydestä

Valmistelutiimi arvioi käytettävissä olevan tietopohjan riittävyyden. Virkamiesjohto päättää, voidaanko valmistelussa edetä sisältöä koskeviin ratkaisuihin. Ministeriä informoidaan tarvittaessa. Päätöksenteon vaihtoehdot:

 • valmistellaan ehdotukset hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) sisällön linjauksista;
 • palataan vaiheisiin 2.2.-2.5.; tai
 • valmistelua ei jatketa (ei mahdollinen vaihtoehto, jos poliittisesti on sovittu hankkeen eteenpäin viemisestä).

Lopputulokset:

 • Ehdotus HE-luonnoksen sisällön linjauksista

2.8 Linjaukset HE-luonnoksen sisällöstä

Ministeriä informoidaan ja hän päättää, miten sisällön linjaukset käsitellään. Ministeri voi päättää linjauksista itse, viedä asian käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Linjausten käsittelyn tuloksena:

 • päätetään etenemisestä hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) pääkysymyksissä;
 • palataan vaiheisiin 2.1.-2.7.; tai
 • valmistelua ei jatketa.

Suunnitellaan lain täytäntöönpanon resursointia ja varmistetaan sen sisältyminen talousarvioon ja kehyspäätökseen.

Lopputulokset:

 • Luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Sisällön linjaukset

2.9 HE-luonnoksen laatiminen

Valmistelutiimi kirjoittaa lakiehdotuksen ja sen perustelut hallituksen esityksen (HE) muotoon. Valmistelu voi eri kohtien tai kysymysten osalta edetä eri aikataulussa vaiheissa 2.2.-2.8. Vaikutusten arviointia täydennetään sen mukaan kuin ratkaisujen yksityiskohtia täsmennetään ja tiivistelmä siitä kirjoitetaan HE-luonnoksen perusteluihin. Lisäksi laaditaan luonnokset ehdotettavan lain nojalla annettaviksi asetuksiksi.

Termien ja nimien luettelo selityksineen lähetetään tarvittaessa kääntäjille (ruotsi, saame) ja pyydetään palautetta käännettävyydestä.

Lopputulokset:

 • Asetusluonnokset
 • HE-luonnos
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta

2.10 Näkemyksen esittäminen

Säädösluonnoksista sekä niiden täytäntöönpanosta ja vaikutusten seurannasta kuullaan sidosryhmiä. Samalla esitetään arvio lausuntomenettelyn aikataulusta. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty hallituksen esityksen luonnos
 • Päivitetty luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Päivitetyt asetusluonnokset
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta

2.11 HE-luonnoksen hyväksyminen

Ministeriä informoidaan hallituksen esityksen luonnoksesta (HE-luonnos) ja hän päättää luonnoksen käsittelystä. Ministeri voi päättää asiasta itse, viedä asian käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Esityksen käsittelyn tuloksena:

 • päätetään etenemisestä esityksen valmistelussa;
 • palataan vaiheisiin 2.1.-2.9.; tai
 • valmistelua ei jatketa.

Lopputulokset:

 • Hyväksytty asetusluonnos
 • Hyväksytty HE-luonnos
 • Täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelma

2b Perusvalmistelu - Valmisteluelin

Perusvalmistelu tehdään joko virkatyönä tai valmisteluelimessä. Ministeriö antaa toimeksiannon erilliselle valmisteluelimelle, kun valmistelu tehdään laajemmassa kokoonpanossa kuin virkatyönä. Perusvalmistelu on yleensä eniten työpanosta vaativa vaihe lainvalmistelussa. Se alkaa lainvalmisteluhankkeen toimeksiannosta ja päättyy hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) valmistumiseen. Perusvalmistelussa laajennetaan ja tarkennetaan esivalmistelussa koottua tietoa valmisteltavasta asiasta sekä selvitetään tarkemmin perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön liittyvät sekä muut oikeudelliset kysymykset. Tarvittaessa perusvalmistelua varten tilataan tutkimuksia tai selvityksiä. Valmistelun aikana ratkaistaviin kysymyksiin määritellään vaihtoehtoiset ratkaisut ja arvioidaan niiden vaikutukset. Valmisteltavasta asiasta kuullaan sidosryhmiä, jotka eivät ole edustettuina valmisteluelimessä. Valmistelussa tarvittavia tietoja ja vaikutusten arviointia tarkennetaan työn edetessä. Perusvalmistelun aikana valmisteluelimen sihteeri kirjoittaa lakitekstin ja sen perustelut hallituksen esityksen luonnokseen. Valmisteluelin päättää puheenjohtajan johdolla luonnoksen sisällöstä.

2.1 Valmistelun organisointi

Virkamiesjohto päättää ministeriön sisäisen valmistelutiimin asettamisesta valmisteluelimen sihteerinä toimivan valmistelijan tueksi, valmistelijan ja valmistelutiimin työpanoksesta sekä valmisteluelimen määrärahoista.

Valmistelutiimi valmistelee hankesuunnitelman pohjalta yhdessä valmisteluelimen puheenjohtajan kanssa työsuunnitelman, joka sisältää hankkeen toteutuksen tarkemmat työvaiheet ja niiden aikataulut. Työsuunnitelmassa otetaan huomioon prosessin vaiheet lain voimaantuloon asti ja varataan riittävä aika myös muiden toimijoiden suorittamiin vaiheisiin, kuten mahdolliseen lausuntomenettelyyn lainsäädännön arviointineuvostossa, oikeuskanslerin mahdollisesti suorittamaan tarkastukseen sekä laintarkastukseen ja kääntämiseen. Samalla selvitetään, millaista tukea tarvitaan ministeriön sisältä ja muista ministeriöistä sekä sovitaan käytännön yhteistyön järjestämisestä.

Valmistelutiimi suunnittelee yhteistyössä valmisteluelimen puheenjohtajan sekä viestinnän ja kuulemisen asiantuntijoiden kanssa, miten hankkeesta tiedotetaan ja miten sidosryhmiä kuullaan valmistelun eri vaiheissa. Suunnittelussa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua.

Valmisteluelin päättää työsuunnitelmasta. Valmisteluelin voi asettaa itselleen alaryhmiä ja jaostoja, ellei niitä ole nimetty jo vaiheessa 1.7.

Lopputulokset:

 • Hankkeen omat verkkosivut
 • Hankkeen työsuunnitelma
 • Päätös alaryhmän/jaoston asettamisesta
 • Viestintä- ja kuulemissuunnitelma

2.2 Tietopohjan kokoaminen

Valmistelutiimi täydentää ja syventää esivalmistelussa kerättyä tietoa yhdessä valmisteluelimen kanssa. Tiedon hankinnassa toimitaan yhteistyössä myös valtioneuvoston kanslian tiedonhallintayksikön, eduskunnan kirjaston, muiden ministeriöiden, virastojen, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kanssa. Lainvalmistelun tietopohjaan kuuluu esim..

 • kuvaukset ja analyysit nykytilanteesta;
 • arviot tulevasta kehityksestä;
 • perustuslakia, perus- ja ihmisoikeuksia, yleislakeja, Ahvenanmaan itsehallintoa ja EU-oikeutta koskevien kysymysten selvittäminen;
 • oikeusvertailu pohjoismaiden ja muiden keskeisten maiden lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä;
 • analyysi lain kieliasun parantamisesta; sekä
 • termi- ja nimistötyön tulokset.

Valmisteluelin arvioi tarpeet ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun käyttöön, ja valmistelija/valmistelutiimi valmistelee tarvittaessa esityksen niiden hankkimisesta ja rahoituksesta. Esityksessä otetaan huomioon virastojen ja laitosten toiminnan ja rahoituksen suunnittelun aikataulut.

Jos ulkopuoliset selvitykset koskevat vaikutusten arviointia, valmisteluelin valmistelee ehdotukset ratkaisuvaihtoehdoista, joiden vaikutuksista selvitykset on tarkoitus tehdä.

Lopputulokset:

 • Esitys ulkopuolisten selvitysten tilaamisesta
 • Kansainvälinen vertailu
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
 • Selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä

2.3 Näkemyksen esittäminen

Valmisteluelin kuulee tietopohjasta sidosryhmiä, jotka eivät ole edustettuina valmisteluelimessä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty esitys ulkopuolisten selvitysten tilaamisesta
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta

2.4 Hankintapäätös ulkopuolisista selvityksistä

Virkamiesjohto päättää ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun hankinnasta. Jos hankinta rahoitetaan ministeriön määrärahoista, päätetään myös rahoituksesta.

Lopputulokset:

 • Hankintasopimus
 • Tulossopimus ministeriön alaisen viraston tai laitoksen kanssa
 • Ulkopuoliset selvitykset

2.5 Ratkaisuvaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointi

Valmisteluelin täydentää ja syventää esivalmistelussa tehtyä alustavaa vaikutusten arviointia. Valmistelussa esillä olevien pääkysymysten vaihtoehtoiset ratkaisut täsmennetään ja niiden vaikutukset arvioidaan koottua tietopohjaa ja teetettyjä selvityksiä käyttäen. Valmisteluelimen puheenjohtaja informoi ministeriä ensin ratkaisuvaihtoehdoista ja sen jälkeen valmistuneista vaikutusten arvioinnista. Ministeri ottaa niihin kantaa harkintansa mukaan. Vaikutusten arviointi kirjataan valmisteluelimen loppuraporttiin. Vaihtoehtoisesti se voidaan julkaista erikseen ja siitä voidaan tiedottaa.

Lopputulokset:

 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Tiedote
 • Vaikutusten arviointi
 • Valmisteluelimen väliraportti
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]

2.6 Näkemyksen esittäminen

Valmisteluelin kuulee ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinnista sidosryhmiä, jotka eivät ole edustettuina valmisteluelimessä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Pyydetään valtiovarainministeriöltä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 9 §:ssä tarkoitettu lausunto, jos arvioidulla muutoksella on merkittäviä taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia tiedonhallintaan tai toimintaan taikka muutos koskee julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakenteiden olennaisia muutoksia.

Lopputulokset:

 • Päivitetty vaikutusten arviointi
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta

2.7 Arvio tietopohjan riittävyydestä

Valmistelutiimi arvioi käytettävissä olevan tietopohjan riittävyyden. Valmisteluelin päättää, voidaanko valmistelussa edetä sisältöä koskeviin ratkaisuihin. Päätöksenteon vaihtoehdot:

 • valmistellaan ehdotukset sisällön linjauksista; tai
 • palataan vaiheisiin 2.2.-2.6.

Lopputulokset:

 • Ehdotus sisällön linjauksista

2.8 HE-luonnoksen laatiminen

Valmisteluelin käsittelee sisällön linjauksia. Käsittelyn tuloksena:

 • päätetään etenemisestä hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) pääkysymyksissä; tai
 • palataan vaiheisiin 2.1.-2.6.

Valmistelutiimi kirjoittaa sisällön linjausten perusteella lakiehdotuksen ja sen perustelut hallituksen esityksen (HE) muotoon. Valmistelu voi eri kohtien tai kysymysten osalta edetä eri aikataulussa vaiheissa 2.2.-2.8. Vaikutusten arviointia täydennetään sen mukaan kuin ratkaisujen yksityiskohtia täsmennetään ja tiivistelmä siitä kirjoitetaan HE-luonnoksen perusteluihin. Lisäksi laaditaan luonnokset ehdotettavan lain nojalla annettaviksi asetuksiksi ja suunnitelma täytäntöönpanosta ja seurannasta. HE- ja asetusluonnokset sekä täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmat käsitellään valmisteluelimessä.

Lakitekstin termien ja nimien luettelo selityksineen lähetetään tarvittaessa kääntäjille (ruotsi, saame) ja pyydetään palautetta käännettävyydestä.

Lopputulokset:

 • Asetusluonnokset
 • HE-luonnos
 • Luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta

2.9 Näkemyksen esittäminen

Valmisteluelin kuulee säädösluonnoksista sekä niiden täytäntöönpanosta ja vaikutusten seurannasta sidosryhmiä, jotka eivät ole edustettuina valmisteluelimessä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty hallituksen esityksen luonnos
 • Päivitetty luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Päivitetyt asetusluonnokset
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta

2.10 HE-luonnoksen hyväksyminen valmisteluelimessä

Valmisteluelin päättää puheenjohtajan esityksestä hallituksen esitys (HE)- ja asetusluonnoksista sekä muista ehdotuksistaan, jotka sisältyvät valmisteluelimen loppuraporttiin. Valmisteluelimen jäsenet voivat liittää loppuraporttiin lausuman tai eriävän mielipiteen.

Lopputulokset:

 • Valmisteluelimen loppuraportti

2.11 Kääntäminen

Loppuraportti laaditaan pääsääntöisesti suomeksi. Säädösehdotukset ja tiivistelmä käännetään ruotsiksi. Loppuraportti ja säädösehdotukset tai niiden tiivistelmät käännetään tarvittaessa myös saamen kielille.

Lopputulokset:

 • Säädösehdotuksen ja tiivistelmän käännös

2.12 Valmisteluelimen loppuraportin julkaiseminen

Valmistelutiimi viimeistelee valmisteluelimen ehdotuksen loppuraportin muotoon. Valmisteluelin luovuttaa loppuraportin ministeriölle. Ministeriö julkaisee loppuraportin ja tiedottaa siitä.

Lopputulokset:

 • Tiedote
 • Valmisteluelimen julkaistu loppuraportti
 • [:fi]VAHVAn, verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av ärendehanteringssystemet, webbsidorna och projektregistret[:en]Asianhallinnan, verkkosivujen ja hankerekisterin päivitys[:]

3 Lausuntomenettely

Perusvalmistelun jälkeen luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydetään kirjallisia lausuntoja sidosryhmiltä. Näin toimitaan yleensä silloinkin, kun sidosryhmiä on eri tavoin jo kuultu esi- ja perusvalmistelun aikana. Lausuntopyyntö lähetetään keskeisille, tiedossa oleville sidosryhmille. Se myös julkaistaan, jotta kaikilla kiinnostuneilla olisi tilaisuus antaa lausunto. Lausunnoissa saatu palaute kootaan ja julkaistaan.

 

3.1 Päätös lausuntomenettelystä

Virkamiesjohto päättää kirjallisten lausuntojen pyytämisestä sidosryhmiltä sekä lausuntomenettelyn aikataulusta ja laajuudesta. Ministeriä informoidaan.

Lopputulokset:

 • Päätös lausuntomenettelystä

3.2 Lausuntopyynnön valmistelu

Valmistelutiimi laatii sidosryhmille osoitetun pyynnön antaa lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta (HE-luonnos) tai valmisteluelimen loppuraportista, johon sisältyy HE-luonnos. HE-luonnoksen lakiesityksistä laaditaan rinnakkaistekstit, jos niitä ei ole tehty jo aikaisemmin. Lausuntomenettelyyn liittyvä viestintä ja täydentävät kuulemistoimenpiteet, esim. kuulemistilaisuudet, suunnitellaan viestinnän asiantuntijoiden kanssa.

Lopputulokset:

 • Kutsu kuulemistilaisuuteen
 • Lausuntopyyntö

3.3 Kääntäminen

Valtioneuvoston hallintoyksikön ruotsin kielen yksikkö kääntää hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) ruotsiksi, jos sitä ei ole käännetty valmisteluelimen loppuraporttia (Perusvalmistelu 2B, vaihe 2.10) tai muuta julkaisua varten. Tarvittaessa lausuntopyyntö ja HE-luonnos käännetään myös saamen kielelle. Saamenkielisen käännöksen hankkimisesta huolehtii valtioneuvoston hallintoyksikössä kielipalveluiden tukiyksikkö. Valmistelutiimi vertaa käännökset ja suomenkieliset tekstit.

Lopputulokset:

 • HE-luonnoksen käännös
 • Lausuntopyynnön käännös

3.4 Lausuntopyynnön lähettäminen

Valmistelutiimi lähettää virkamiesjohdon allekirjoittaman lausuntopyynnön ja kutsun mahdolliseen kuulemistilaisuuteen keskeisille sidosryhmille. Lausuntopyyntö viedään VAHVAan sekä julkaistaan ministeriön verkkosivuilla ja Hankeikkunassa. Lausuntomenettelystä voidaan tiedottaa myös muulla tavoin. Valmistelutiimi huolehtii kuulemistilaisuuden järjestelyistä.

Lopputulokset:

 • Tiedote
 • Verkkosivujen, Hankeikkunan ja VAHVAn päivitys

3.5 Lausunnon antaminen

Sidosryhmät toimittavat lausuntonsa ministeriölle.

Virkamiesjohto toimii kuulemistilaisuuden puheenjohtajana. Kuulemistilaisuudessa sidosryhmät saavat tietoa valmisteltavasta laista, esittävät vapaamuotoisesti mielipiteitä ja keskustelevat ministeriön edustajien ja toisten sidosryhmien kanssa.

Lopputulokset:

 • Kuulemistilaisuuden palaute
 • Lausunnot

3.6 Lausuntojen läpikäynti ja tiivistelmän laatiminen

Valmistelutiimi laatii lausunnoista tiivistelmän ja lausunnot sellaisinaan sisältävän lausuntokoosteen. Valmistelutiimi laatii myös muistion lausunnoissa ja kuulemistilaisuudessa esitettyjen ehdotusten huomioon ottamisesta.

Lopputulokset:

 • Lausuntokooste
 • Lausuntotiivistelmä
 • Muistio muutosehdotuksista

3.7 Lausuntopalautteen julkaiseminen

Lausuntokooste, lausuntotiivistelmä tai molemmat viedään VAHVAan ja julkaistaan valtioneuvoston yhteisessä hanketietopalvelussa (Hankeikkuna). Asiakirjat tai tieto niiden julkaisemisesta lähetetään tiedoksi lausuntojen antajille. Julkaisemisesta voidaan lisäksi tiedottaa muulla tavoin.

Lopputulokset:

 • Tiedote
 • Verkkosivujen, Hankeikkunan ja VAHVAn päivitys

3.8 Päätös valmistelun jatkamisesta

Ministeriä informoidaan palautteesta ja hän päättää, millä tavoin valmistelun jatkamista käsitellään. Ministeri voi päättää asiasta itse, viedä sen käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Käsittelyn tuloksena:

 • päätetään etenemisestä valmistelussa;
 • palataan vaiheeseen 2A tai 2B.; tai
 • valmistelua ei jatketa

Päätöksenteon yhteydessä ratkaistaan, miten lain täytäntöönpanoon varaudutaan valtiotalouden kehyksissä ja talousarviossa, ellei tätä ole ratkaistu jo aiemmin. Lisäksi varmistetaan, että kuntien palveluja koskeva esitys on otettu huomioon peruspalveluohjelmassa ja peruspalvelubudjetissa.

Lopputulokset:

 • Päivitetty luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Päivitetty muistio muutosehdotuksista

4 Jatkovalmistelu

Lausuntomenettelyssä saadun palautteen perusteella päätetään hallituksen esityksen luonnoksen sisällöstä. Luonnokseen tehdään tämän perusteella tarpeelliset muutokset. Sen jälkeen esitys käännetään ruotsiksi. Suomen- ja ruotsinkieliset esitysluonnokset tarkastetaan oikeusministeriön laintarkastuksessa. Tarkastuksessa tutkitaan, onko luonnokset kirjoitettu lainvalmistelusta annettujen ohjeiden mukaisesti ja onko suomen- ja ruotsinkielinen teksti sisällöltään samanlainen. Sen jälkeen tekstit korjataan tarkastuksessa esitettyjen huomautusten mukaisesti.

4.1 Palautteen anto lausujille / neuvottelu

Sidosryhmille kerrotaan esim. kirjallisesti tai keskustelutilaisuudessa, miten saadut kannanotot on käsitelty ja miten ne ovat vaikuttaneet hankkeeseen. Yksittäisten sidosryhmien kanssa voidaan myös neuvotella.

Valmistelutiimi vastaa palautteen antamisen sekä keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksien järjestelyistä. Virkamiesjohto toimii tilaisuuksien puheenjohtajana. Ministeriä informoidaan.

Lopputulokset:

 • Kutsu kuulemistilaisuuteen tai neuvotteluun
 • Päivitetty muistio muutosehdotuksista

4.2 Palautteen vastaanotto / osallistuminen neuvotteluun

Sidosryhmät ottavat tiedoksi kannanottojensa käsittelyn ja osallistuvat keskustelu- tai neuvottelutilaisuuteen. Valmistelutiimi kirjaa tilaisuuksien tulokset.

Lopputulokset:

 • Päivitetty muistio muutosehdotuksista

4.3 Päätös HE:n sisällöstä

Ministeriä informoidaan palautteesta ja neuvotteluista, ja hän päättää esityksen muuttamisen käsittelystä. Ministeri voi päättää asiasta itse, viedä sen käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Esityksen käsittelyn tuloksena:

 • päätetään esityksen lopullisesta sisällöstä;
 • palataan vaiheeseen 2A tai 2B.; tai
 • valmistelua ei jatketa.

Päätöksenteon yhteydessä varmistetaan, että esityksen muutoksiin varaudutaan valtiotalouden kehyksissä ja talousarviossa. Lisäksi varmistetaan, että kuntien palveluihin liittyvät muutokset on otettu huomioon peruspalveluohjelmassa ja peruspalvelubudjetissa. Kuntia koskevat hallituksen esitykset käsitellään päätöksenteon yhteydessä Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.

Lopputulokset:

 • Päätös hallituksen esityksen sisällöstä

4.4 Jatkovalmistelun suunnittelu

Valmistelutiimi suunnittelee valmistelun loppuun saattamisen työvaiheet ja aikataulun sekä päivittää hankkeen työsuunnitelman. Aikataulusta informoidaan

 • VNHY:n ruotsin kielen yksikköä;
 • oikeusministeriön laintarkastusyksikköä; sekä
 • eduskunnan valiokuntia, joka tulevat käsittelemään hallituksen esityksen (HE:n).

Lopputulokset:

 • Päivitetty hankkeen työsuunnitelma

4.5 HE:n muokkaaminen

Valmistelutiimi toteuttaa vaiheessa 4.3. päätetyt muutokset hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos). Lisäksi HE:n perusteluihin kirjoitetaan yhteenveto valmistelun aikana toteutetusta kuulemisesta, saadusta palautteesta ja sen vaikutuksista esitykseen.

Lain täytäntöönpanon resursointia tarkennetaan lausuntopalautteen pohjalta ja varmistetaan resursoinnin sisältyminen talousarvioon ja kehyspäätökseen.

Jos lainsäädännön arviointineuvosto ottaa hallituksen esityksen käsiteltäväkseen, siitä ilmoitetaan viipymättä asianomaiselle valmistelijalle. Hallituksen esityksen valmistelusta vastaava ministeriö lähettää arvioitavaksi valitun hallituksen esitysluonnoksen valtioneuvoston kanslian kirjaamoon ja neuvoston sihteeristölle. Arvioitavaksi toimitettavan esitysluonnoksen tulee olla mahdollisimman valmis versio, johon on tehty lausuntokierroksen myötä tarvittavat muokkaukset. Arviointineuvosto julkaisee lausunnon, kun se on hyväksytty. Käsittelyyn arviointineuvostossa on varattava neljä viikkoa.

Myös oikeuskansleri voi pyytää hallituksen esityksen etukäteen tarkastettavaksi ennen kuin sitä koskeva esittelylista jaetaan käsiteltäväksi valtioneuvoston yleisistunnossa. Oikeuskansleri valitsee tarkastettaviksi esityksiä, jotka ennalta arvioituina ovat merkittäviä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen, perustuslain tulkinnan, yhteiskunnallisten vaikutusten, oikeusvaltion toimivuuden tai hyvän hallinnon kannalta. Ministeriö voi myös omasta aloitteestaan lähettää hallituksen esityksen etukäteen tarkastettavaksi oikeuskanslerinvirastoon. Molemmissa tapauksissa tarkastuksen keskeisenä kohteena on se, onko esityksessä tunnistettu perustuslakia koskevat kysymykset, onko kysymykset käsitelty riittävän laajasti ja tarkasti sekä onko kysymyksiin esitetyt ratkaisut asianmukaisesti perusteltu. Tarpeen mukaan kiinnitetään huomiota myös lainsäädännön kokonaisuuden ristiriidattomuuteen, esitysten johdonmukaisuuteen ja virheettömyyteen, eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen sekä lainvalmisteluohjeiden noudattamiseen. Tarkastukseen on aihetta varata viikosta kahteen.

Lopputulokset:

 • Päivitetty hallituksen esityksen luonnos

4.6 Näkemyksen esittäminen

Jos esitykseen tehdään merkittäviä muutoksia, sidosryhmiä kuullaan muutosten toteuttamisesta.

Lopputulokset:

 • Viimeistelty HE-luonnos

4.7 HE:n kääntäminen

Valtioneuvoston hallintoyksikkö kääntää viimeistellyn hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) ruotsiksi. VNHY:n kielipalveluiden tukiyksikkö huolehtii siitä, että ehdotus laiksi käännetään saamen kielelle.

Lopputulokset:

 • HE-luonnoksen käännös

4.8 Käännöksen tarkastaminen

Valmistelutiimi vertaa käännöksen ja suomenkielisen tekstin, käsittelee kääntäjän esittämät reunahuomautukset ja kysymykset sekä neuvottelee kääntäjän kanssa, jos käännöstä on tarpeen korjata.

Lopputulokset:

 • HE-luonnoksen viimeistelty käännös

4.9 Laintarkastus

Oikeusministeriön laintarkastus tarkastaa hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) ja sen ruotsinkielisen käännöksen. Laintarkastus tarkastaa säädöstekstin kirjoittamista ja hallituksen esityksen laatimista koskevien ohjeiden noudattamisen sekä suomen- ja ruotsinkielisen säädöstekstin vastaavuuden. Laintarkastus voi palauttaa puutteellisen HE-luonnoksen takaisin valmistelijalle.

4.10 Laintarkastuksen muutosten tekeminen

Valmistelutiimi käy läpi laintarkastuksessa tehdyt korjausehdotukset ja tekee niiden edellyttämät muutokset suomen- ja ruotsinkielisen hallituksen esityksen tekstiin.

Lopputulokset:

 • Korjattu HE-luonnokset

4.11 Esityksen tekninen viimeistely

Valmistelutiimi huolehtii hallituksen esityksen (HE:n) tekstien taittamisesta RakAs-asiakirjapohjalla. Valmistelutiimi varmistaa valtioneuvoston yleisistunnon päivämäärän sekä ministerin läsnäolon.

Lopputulokset:

 • Taitetut HE-luonnokset

4.12 Esityksen hyväksyminen

Virkamiesjohto hyväksyy hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) viemisen esittelyyn.

Lopputulokset:

 • Lopulliset HE-luonnokset (suomi ja ruotsi)

4.13 Esittelylupa

Valmistelutiimi huolehtii toisen ministeriön luvan pyytämisestä esittelyyn, jos hallituksen esityksessä (HE) on toisen ministeriön toimialaan kuuluva asia. Esittelyluvan allekirjoittaa yleensä ministeri.

Lopputulokset:

 • Esittelylupa

4.14 Esittelylistojen tekeminen

Valmistelutiimi laatii esittelylistat PTJ:llä valtioneuvoston yleisistuntoon tarvittaessa valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan istuntoon. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Luonnokset esittelylistoiksi

4.15 Neuvonta: laillisuus, esittelymenettely, raha-asiat

Oikeuskanslerinvirasto, valtioneuvoston istuntoyksikkö ja valtiovarainministeriö neuvovat tarvittaessa esittelylistoja ja esittelymenettelyä koskevissa yksityiskohdissa.

Lopputulokset:

 • Päivitetyt luonnokset esittelylistoiksi

4.16 Jakolupa

Ministeri antaa luvan jakaa esittelylistat nimettyinä päivinä pidettäviin istuntoihin. Ministeri voi myös palauttaa asian takaisin aikaisempiin vaiheisiin.

Lopputulokset:

 • Jakolupa

4.17 Esittelylistojen jakaminen

Valmistelutiimi jakaa esittelylistat PTJ:llä. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Jaetut esittelylistat

5 Valtioneuvoston päätöksenteko

Hallitus päättää valtioneuvoston yleisistunnossa hallituksen esityksen antamisesta eduskunnalle. Ennen yleisistuntoa esitys käsitellään valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa, jos esityksen taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Yleisistunnossa esittelijänä toimii ministeriön virkamies.
Valtioneuvoston päätöksistä tiedotetaan valtioneuvoston verkkosivuilla.

5.1 Esittelylistojen tarkastaminen

Oikeuskanslerinvirasto, valtioneuvoston istuntoyksikkö ja valtiovarainministeriö sekä ministerien erityisavustajat käyvät läpi esittelylistat. Esittelijä vastaa esille nouseviin kysymyksiin. Tarkastus voi johtaa esittelylistan tekniseen korjaamiseen, sisällön muuttamiseen tai listan poistamiseen. Myös ministeri voi antaa esittelijälle toimeksiannon listan sisällön muuttamiseen tai listan poistamiseen.

Lopputulokset:

 • Listan poistaminen
 • Tarkastuksessa annettu huomautus

5.2 Esittelylistan muuttaminen

Valmistelutiimi tekee esittelylistojen tarkastuksen, muuttuneiden tietojen tai havaitsemiensa virheiden edellyttämät muutokset esittelylistoihin ja jakaa korjauslistat PTJ:llä. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Korjauslista
 • Muutettu HE

5.3 Raha-asiainvaliokunnan käsittely

Raha-asiainvaliokunta käsittelee taloudellisesti tai muuten merkittävät hallituksen esitykset ennen valtioneuvoston yleisistuntoa. Valiokunta voi päättää:

 • puoltaa esitystä;
 • puoltaa esitystä muutettuna; tai
 • jättää asian pöydälle.

Ministeri, jonka toimialaan hallituksen esitys kuuluu, voi poistaa esittelylistan käsittelystä.

Valtiovarainministeriö laatii pöytäkirjan raha-asiainvaliokunnan käsittelystä.

Lopputulokset:

 • Pöytäkirja
 • Raha-asiainvaliokunnan puolto

5.4 Esittelylistan muuttaminen

Valmistelutiimi tekee esityslistan sisältöön esityslistojen tarkastuksen ja raha-asianvaliokunnan käsittelyn edellyttämät muutokset. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä. Jos raha-asiainvaliokunnan käsittely on välittömästi ennen valtioneuvoston yleisistuntoa, esittelijä muuttaa esittelylistaa suullisesti istunnossa.

Lopputulokset:

 • Korjauslista
 • Muutettu HE

5.5 Esittelylistan muutosten hyväksyminen

Ministeri hyväksyy esityslistan sisältöön esityslistojen tarkastuksen ja raha-asianvaliokunnan käsittelyn perusteella tehtävät muutokset.

Lopputulokset:

 • Hyväksytty esityslista

5.6 Valtioneuvoston yleisistunnon päätös

Hallituksen esitys (HE) käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa päätöslista-asiana tai esittelijän läsnä ollessa nk. esittelymenettelyssä. Oikeuskansleri valvoo päätöksenteon laillisuutta. Yleisistunto voi päättää:

 • antaa HE:n eduskunnalle esittelylistan mukaisesti tai muutettuna;
 • lykätä asian käsittelyä, jos joku ministeri pyytää asiakirjat itselleen; tai
 • jättää asian pöydälle.

Ministeri, jonka toimialaan hallituksen esitys kuuluu, voi poistaa esittelylistan käsittelystä.

Valtioneuvoston yleisistunto päättää lain julkaisemisesta saamen kielellä sen vahvistamisen jälkeen.

Kun valtioneuvoston yleisistunto on päättänyt antaa hallituksen esityksen, valmistelutiimi toimittaa päätöksen mukaisen esityksen allekirjoitettavaksi. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Päätös hallituksen esityksen antamisesta

5.7 Listatiedotteen tekeminen ja pöytäkirjaus

Valtioneuvoston viestintäyksikkö tiedottaa valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä. Myös ministeriö voi tiedottaa päätöksistä. Esittelijä/valmistelutiimi osallistuu tiedottamisen valmisteluun.

Valtioneuvoston istuntoyksikkö laatii pöytäkirjan valtioneuvoston yleisistunnosta.

Lopputulokset:

 • Listatiedote
 • Ministeriön tiedote
 • Pöytäkirja
 • Verkkosivujen ja hankerekisterin päivitys

5.8 HE:n lähettäminen eduskuntaan

Valtioneuvoston istuntoyksikkö toimittaa allekirjoitetun hallituksen esityksen (HE) eduskunnalle.

Lopputulokset:

 • Allekirjoitettu HE

5.9 HE:n toimittaminen eduskunnalle

Hallituksen esitykseen lisätään PTJ:n päätöskirjauksessa eduskuntatunnus (HE-numero).

Lopputulokset:

 • Painettu HE

5.10 Lähetekeskusteluun valmistautuminen

Esittelijä/valmistelutiimi laatii ministerin pyynnöstä hänelle puheen eduskunnan lähetekeskustelua varten. Lähetekeskustelu pidetään tavallisesti muutaman päivän kuluttua hallituksen esityksen antamisesta.

Lopputulokset:

 • Luonnos puheeksi

6 Eduskuntakäsittely

Eduskunnan käsitellessä hallituksen esitystä eduskunnan valiokunnat kuulevat esityksen valmistelleen ministeriön virkamiehiä ja muita asiantuntijoita. Ministeriön virkamiehet toimittavat tarvittaessa lisää tietoa käsiteltävästä asiasta. Eduskunnan käsittelyä voi seurata eduskunnan sivuilta.

6.1 HE:n vastaanotto

Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa käynnistyy, kun eduskunta on saanut PTJ:ltä esityksen pdf- ja xml-asiakirjan. Eduskunta monistaa kansanedustajien kappaleet PTJ:n pdf-asiakirjasta.

Lopputulokset:

 • Ilmoitus täysistunnossa
 • Lähetekeskustelu

6.2 Lähetekeskustelun analysointi

Valmistelutiimi seuraa, millaisia puheenvuoroja lähetekeskustelussa on pidetty ja missä valiokunnissa hallituksen esitys (HE) on päätetty käsitellä. Esittelijä/valmistelutiimi ottaa yhteyttä valiokuntien sihteereihin, jos on tarpeen keskustella eduskuntakäsittelyn järjestämisestä tai aikatauluista.

6.3 Esittelijän muistion laatiminen ja taustaselvitysten toimittaminen valiokunnalle

Esittelijä/valmistelutiimi laatii asiaa käsittelevien valiokuntien kuulemisia varten muistiot, joissa selostetaan hallituksen esityksen (HE) taustaa ja pääkysymyksiä. Valmistelutiimi] toimittaa valiokunnille asian käsittelyä varten tarpeellisen, valmistelun aikana syntyneen aineiston kuten vaikutusten arvioinnit, asetusluonnokset ja lausuntotiivistelmät.

Lopputulokset:

 • Luonnos esittelijän muistioksi

6.4 Esittelijän muistion hyväksyminen

Virkamiesjohto hyväksyy esittelijän muistion. Ministeriä informoidaan.

 

Lopputulokset:

 • Hyväksytty esittelijän muistio

6.5 Valiokuntien kuulemiset

Esittelijä esittelee hallituksen esityksen sitä käsittelevien valiokuntien kokouksissa. Ministeri ja virkamiesjohto voivat tarvittaessa osallistua kuulemisiin.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan pyyntö lisäselvityksistä

6.6 Lisäselvitysten toimittaminen valiokunnalle

Valmistelutiimi toimittaa valiokunnan pyynnöstä lisäselvityksiä ja -tietoja koko käsittelyn ajan.

Lopputulokset:

 • Lisäselvitys HE:sta

6.7 Vastineen laatiminen lausunnoista

Esittelijä/valmistelutiimi laatii valiokunnan pyynnöstä luonnoksen vastineeksi, joka sisältää ministeriön kannanotot valiokunnan asiantuntijakuulemisissa esitettyihin lausuntoihin.

Lopputulokset:

 • Luonnos vastineeksi

6.8 Osallistuminen vastinetta koskevaan neuvotteluun

Jos hallituksen esitys sisältää muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvia asioita, esittelijä ja tarvittaessa virkamiesjohto neuvottelevat vastineesta muiden ministeriöiden kanssa. Vastineesta neuvotellaan tarpeen mukaan myös ministeriön hallinnonalan virastojen kanssa.

Lopputulokset:

 • Päivitetty luonnos vastineeksi

6.9 Vastineiden hyväksyminen

Jos vastineessa puolletaan sisällöllisiä muutoksia hallituksen esitykseen, ministeri päättää vastineen hyväksymisestä. Muissa tapauksissa virkamiesjohto päättää vastineen hyväksymisestä.

Lopputulokset:

 • Hyväksytty vastine

6.10 Vastineen antaminen valiokunnalle

Esittelijä esittelee valiokunnalle vastineen pääkohdat.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan pyyntö muutosten valmistelemiseksi

6.11 Muutosehdotuksen valmistelu

Valmistelutiimi avustaa valiokuntaa lakitekstin muutosten ja niiden perustelujen valmistelussa.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan mietintö
 • Valiokuntien lausunnot

6.12 Muutosehdotuksen kommentointi

Esittelijä informoi ministeriä ja virkamiesjohtoa valiokunnan valmistelemista muutoksista. Ministeri ja virkamiesjohto ottavat kantaa asiaan harkintansa mukaan.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan mietintö
 • Valiokuntien lausunnot

6.13 Osallistuminen muutosehdotusta koskevaan neuvotteluun

Jos valiokunnan valmistelemat muutokset koskevat muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvia asioita, esittelijä ja tarvittaessa virkamiesjohto neuvottelevat muutoksista muiden ministeriöiden kanssa. Muutoksista neuvotellaan tarpeen mukaan myös ministeriön hallinnonalan virastojen kanssa.

Lopputulokset:

 • Valiokunnan mietintö
 • Valiokuntien lausunnot

6.14 Eduskunnan päätös

Eduskuntaa päättää hallituksen esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Eduskunta voi liittää päätöksensä lausumia esim. lain täytäntöönpanosta ja seurannasta tai uuden lainsäädännön valmistelusta.

Lopputulokset:

 • Eduskunnan vastaus

7 Lain vahvistaminen

Tasavallan presidentti päättää eduskunnan hyväksymän lain vahvistamisesta. Tasavallan presidentin päätöksistä tiedotetaan valtioneuvoston verkkosivuilla.

 

 

Vahvistettu laki julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Laki tulee julkaisemisen jälkeen voimaan laissa mainittuna päivänä tai sen voimaantulosta säädetään myöhemmin asetuksella. Voimassa oleva lainsäädäntö on saatavilla Finlexissä.

7.1 Eduskunnan vastauksen käsittely

Eduskunnan hyväksymä laki esitellään tasavallan presidentin vahvistettavaksi kolmen kuukauden kuluessa sen toimittamisesta vahvistettavaksi. Jos eduskunta on päättänyt lain voimaantulopäivän, laki vahvistetaan ja julkaistaan ennen voimaantulopäivää.

Valmistelutiimi huolehtii lakitekstin taittamisesta PTJ-asiakirjapohjalla. Valmistelutiimi  varmistaa valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyjen päivämäärät ja ministerin läsnäolon. Valmistelutiimi lähettää kopion eduskunnan vastauksesta oikeuskanslerinvirastoon.

Valmistelutiimi valmistelee ehdotuksen lain voimaantulopäivästä, jos eduskunta on jättänyt voimaantulopäivän lakitekstissä avoimeksi. Valmistelutiimi valmistelee myös esittelylistaan ehdotuksen eduskunnan lausumien kirjaamisesta valtioneuvoston pöytäkirjaan. Lisäksi valmistelutiimi selvittää eduskunnan vastauksen vaikutuksen lain nojalla annettaviin asetuksiin.

Jos etukäteen on tiedossa, että tasavallan presidentti ei vahvista eduskunnan hyväksymää lakia, valmistellaan ehdotus hallituksen kirjelmäksi lain vahvistamatta jättämisestä.

Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin] työstä koko toiminnon ajan.

Lopputulokset:

 • Taitettu laki

7.2 Esittelylistojen valmistelu

Valmistelutiimi laatii esittelylistat PTJ:llä valtioneuvoston yleisistuntoon ja tasavallan presidentin esittelyyn sekä tarvittaessa valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan istuntoon. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Luonnokset esittelylistoiksi

7.3 Jakolupa

Ministeri antaa luvan jakaa esittelylistat nimettyinä päivinä pidettäviin istuntoihin. Jakolupaa edeltää ministeriön virkamiesjohdon puolto.

Lopputulokset:

 • Jakolupa

7.4 Esittelylistojen jakaminen

Valmistelutiimi jakaa esittelylistat PTJ:llä. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Jaetut esittelylistat

7.5 Esittelylistojen tarkastaminen

Oikeuskanslerinvirasto, valtioneuvoston istuntoyksikkö ja ministerien erityisavustajat tarkastavat esittelylistat. Esittelijä vastaa tarkastuksessa esille nouseviin kysymyksiin. Esittelylistojen tarkastus voi johtaa listojen korjaamiseen tai poistamiseen.

Lopputulokset:

 • Tarkastuksessa annettu huomautus

7.6 Korjauslistan tekeminen

Valmistelutiimi tekee esittelylistojen tarkastuksen, muuttuneiden tietojen tai havaitsemiensa virheiden edellyttämät muutokset esittelylistoihin ja jakaa korjauslistat PTJ:llä. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä.

Lopputulokset:

 • Korjauslista

7.7 Valtioneuvoston yleisistunnon päätös

Valtioneuvoston ratkaisuesitys tasavallan presidentille käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa yleensä päätöslista-asiana. Oikeuskansleri valvoo päätöksenteon laillisuutta. Yleisistunto päättää esittää lain vahvistamista tasavallan presidentille.

Lopputulokset:

 • Valtioneuvoston esitys tasavallan presidentille

7.8 Tasavallan presidentin päätös

Tasavallan presidentti päättää vahvistaa lain ja allekirjoittaa sen. Jos presidentti ei vahvista lakia, se palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Oikeuskansleri valvoo päätöksenteon laillisuutta tasavallan presidentin esittelyssä.

Lain vahvistamisesta tiedottaa yleensä ministeriö.

Lopputulokset:

 • Päätös lain vahvistamisesta
 • Tiedote
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]

7.9 Pöytäkirjaus

Valtioneuvoston istuntoyksikkö laatii pöytäkirjat valtioneuvoston yleisistunnosta ja tasavallan presidentin esittelystä.

Lopputulokset:

 • Pöytäkirjat

7.10 Lain julkaiseminen

Valmistelutiimi lähettää PTJ:llä lain julkaistavaksi. Asian esittelijä vastaa valmistelutiimin työstä. Jos lailla pannaan täytäntöön EU-säädöksiä, valmistelutiimi tekee komissiolle EU-säädöksissä edellytetyt ilmoitukset täytäntöönpanosta.

Lopputulokset:

 • Säädöskokoelmassa julkaistu laki

Täytäntöönpano

Lain täytäntöönpanolla tarkoitetaan julkisen hallinnon toimenpiteitä, joilla lakia sovelletaan ja käytännössä toteutetaan. Lain valmistelusta vastaava ministeriö suunnittelee täytäntöönpanon yleensä perusvalmistelun aikana yhteistyössä täytäntöönpanotehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Täytäntöönpano voi kuulua esim. ministeriöiden alaisille virastoille, aluehallinnolle, kunnille tai tuomioistuimille.

Lain täytäntöönpanon onnistumista edistäviä tekijöitä ovat täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten näkökulmasta mm. seuraavat:

 • riittävä henkilöstö, osaaminen, työvälineet ja muut tarvittavat resurssit;
 • toimiva ja tehokas yhteistyö muiden samoja tehtäviä suorittavien viranomaisten kanssa;
 • ylempien viranomaisten tuki ja ohjaus, jolla ei kuitenkaan liikaa puututa yksityiskohtiin tai alempien viranomaisten toimivaltaan kuuluviin asioihin; sekä
 • lain vaikutusten piiriin kuuluvien sidosryhmien kuuleminen lain valmisteluvaiheessa.

Lain valmistelusta vastaava ministeriö voi tukea täytäntöönpanoa esim. seuraavin keinoin:

 • asetukset ja määräykset;
 • ohjeet ja suositukset;
 • tiedottaminen ja median hyödyntäminen;
 • koulutus ja neuvonta; sekä
 • kannustaminen esim. tunnustukset tai palkinnot hyvistä suorituksista.

Seuranta

Lain täytäntöönpanoa ja vaikutusten toteutumista seurataan lain voimaantulosta alkaen. Seurannan tarkoituksena on arvioida lain toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Seurannassa kerättäviä tietoja tarvitaan pitemmällä aikavälillä myös tulevien lainsäädännön uudistamishankkeiden pohjaksi.

Seurannan toteuttamisesta vastaa lain valmistellut ministeriö. Seuranta suunnitellaan lain valmistelun aikana ja kuvataan lyhyesti hallituksen esityksen perusteluissa. Suunnittelussa päätetään seurannan painopisteet ja varaudutaan tarvittavien resurssien hankkimiseen. Suunnittelu auttaa myös arvioimaan sitä, miten lain vaikutukset voidaan käytännössä havaita.

Seurannan keinoja menetelmiä ovat esim. seuraavat:

 • tutkimukset ja selvitykset;
 • tilastot;
 • tuomioistuinten ratkaisut;
 • hallintoviranomaisten päätökset ja käytännöt;
 • kuulemis- ja keskustelutilaisuudet; sekä
 • kyselyt ja muu palautteen kerääminen.

Lain täytäntöönpanon ja vaikutusten seurantaa voidaan pitää riittävänä, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

 • järjestelmällisyys, oikea-aikaisuus ja riittävä kattavuus;
 • tulosten vertaaminen lain tavoitteisiin ja valmistelussa arvioituihin vaikutuksiin; sekä
 • keinojen, menetelmien ja tulosten kirjaaminen myöhemmin helposti todennettavalla tavalla.