Valitse prosessin vaihe

Perusvalmistelun jälkeen luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydetään kirjallisia lausuntoja sidosryhmiltä. Näin toimitaan yleensä silloinkin, kun sidosryhmiä on eri tavoin jo kuultu esi- ja perusvalmistelun aikana. Lausuntopyyntö lähetetään keskeisille, tiedossa oleville sidosryhmille. Se myös julkaistaan, jotta kaikilla kiinnostuneilla olisi tilaisuus antaa lausunto. Lausunnoissa saatu palaute kootaan ja julkaistaan.

 

Virkamiesjohto

3.1 Päätös lausuntomenettelystä

3.1

Virkamiesjohto päättää kirjallisten lausuntojen pyytämisestä sidosryhmiltä sekä lausuntomenettelyn aikataulusta ja laajuudesta. Ministeriä informoidaan.

Lopputulokset:

 • Päätös lausuntomenettelystä
Sulje

Valmistelutiimi

3.2 Lausuntopyynnön valmistelu

3.2

Valmistelutiimi laatii sidosryhmille osoitetun pyynnön antaa lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta (HE-luonnos) tai valmisteluelimen loppuraportista, johon sisältyy HE-luonnos. HE-luonnoksen lakiesityksistä laaditaan rinnakkaistekstit, jos niitä ei ole tehty jo aikaisemmin. Lausuntomenettelyyn liittyvä viestintä ja täydentävät kuulemistoimenpiteet, esim. kuulemistilaisuudet, suunnitellaan viestinnän asiantuntijoiden kanssa.

Lopputulokset:

 • Kutsu kuulemistilaisuuteen
 • Lausuntopyyntö
Sulje

Kääntäjä/käännöstoimisto

3.3 Kääntäminen

3.3

Valtioneuvoston hallintoyksikön ruotsin kielen yksikkö kääntää hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) ruotsiksi, jos sitä ei ole käännetty valmisteluelimen loppuraporttia (Perusvalmistelu 2B, vaihe 2.10) tai muuta julkaisua varten. Tarvittaessa lausuntopyyntö ja HE-luonnos käännetään myös saamen kielelle. Saamenkielisen käännöksen hankkimisesta huolehtii valtioneuvoston hallintoyksikössä kielipalveluiden tukiyksikkö. Valmistelutiimi vertaa käännökset ja suomenkieliset tekstit.

Lopputulokset:

 • HE-luonnoksen käännös
 • Lausuntopyynnön käännös
Sulje

Valmistelutiimi

3.4 Lausuntopyynnön lähettäminen

3.4

Valmistelutiimi lähettää virkamiesjohdon allekirjoittaman lausuntopyynnön ja kutsun mahdolliseen kuulemistilaisuuteen keskeisille sidosryhmille. Lausuntopyyntö viedään VAHVAan sekä julkaistaan ministeriön verkkosivuilla ja Hankeikkunassa. Lausuntomenettelystä voidaan tiedottaa myös muulla tavoin. Valmistelutiimi huolehtii kuulemistilaisuuden järjestelyistä.

Lopputulokset:

 • Tiedote
 • Verkkosivujen, Hankeikkunan ja VAHVAn päivitys
Sulje

Viestintä

Sidosryhmät

3.5 Lausunnon antaminen

3.5

Sidosryhmät toimittavat lausuntonsa ministeriölle.

Virkamiesjohto toimii kuulemistilaisuuden puheenjohtajana. Kuulemistilaisuudessa sidosryhmät saavat tietoa valmisteltavasta laista, esittävät vapaamuotoisesti mielipiteitä ja keskustelevat ministeriön edustajien ja toisten sidosryhmien kanssa.

Lopputulokset:

 • Kuulemistilaisuuden palaute
 • Lausunnot
Sulje

Valmistelutiimi

3.6 Lausuntojen läpikäynti ja tiivistelmän laatiminen

3.6

Valmistelutiimi laatii lausunnoista tiivistelmän ja lausunnot sellaisinaan sisältävän lausuntokoosteen. Valmistelutiimi laatii myös muistion lausunnoissa ja kuulemistilaisuudessa esitettyjen ehdotusten huomioon ottamisesta.

Lopputulokset:

 • Lausuntokooste
 • Lausuntotiivistelmä
 • Muistio muutosehdotuksista
Sulje

Valmistelutiimi

3.7 Lausuntopalautteen julkaiseminen

3.7

Lausuntokooste, lausuntotiivistelmä tai molemmat viedään VAHVAan ja julkaistaan valtioneuvoston yhteisessä hanketietopalvelussa (Hankeikkuna). Asiakirjat tai tieto niiden julkaisemisesta lähetetään tiedoksi lausuntojen antajille. Julkaisemisesta voidaan lisäksi tiedottaa muulla tavoin.

Lopputulokset:

 • Tiedote
 • Verkkosivujen, Hankeikkunan ja VAHVAn päivitys
Sulje

Viestintä

Poliittinen päätöksenteko

Hallitus, Ministeri

Virkamiesjohto

3.8 Päätös valmistelun jatkamisesta

3.8

Ministeriä informoidaan palautteesta ja hän päättää, millä tavoin valmistelun jatkamista käsitellään. Ministeri voi päättää asiasta itse, viedä sen käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Käsittelyn tuloksena:

 • päätetään etenemisestä valmistelussa;
 • palataan vaiheeseen 2A tai 2B.; tai
 • valmistelua ei jatketa

Päätöksenteon yhteydessä ratkaistaan, miten lain täytäntöönpanoon varaudutaan valtiotalouden kehyksissä ja talousarviossa, ellei tätä ole ratkaistu jo aiemmin. Lisäksi varmistetaan, että kuntien palveluja koskeva esitys on otettu huomioon peruspalveluohjelmassa ja peruspalvelubudjetissa.

Lopputulokset:

 • Päivitetty luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Päivitetty muistio muutosehdotuksista
Sulje
4