Valitse prosessin vaihe

Esivalmistelu on lainvalmisteluprosessin ensimmäinen vaihe. Siinä kootaan tietoa ja näkemyksiä lainvalmistelua koskevassa aloitteessa ilmaistusta tavoitteesta tai ongelmasta, arvioidaan lainvalmisteluhankkeen käynnistämisen tarve ja suunnitellaan tulevan hankkeen tavoitteet, toimeksianto ja toteuttaminen. Esivalmistelun työtapa ja perusteellisuus riippuu selvitettävän asian laajuudesta. Esivalmistelu voidaan tehdä virkatyönä tai sitä varten voidaan asettaa valmisteluelin. Tiedon keräämistä ja muutostarpeiden arviointia voidaan tilata tutkimuksia tai selvityksiä. Esivalmistelu päättyy lainvalmisteluhankkeen käynnistämiseen tai päätökseen, että lainvalmistelua ei aloiteta.

Aloite

Hallitus

Ministeri

Virkamiesjohto

1.1 Tavoitteen tai ongelman määrittäminen

1.1

Hallitus, ministeri tai virkamiesjohto päättää antaa toimeksiannon lainvalmistelua koskevan aloitteen käsittelystä. Toimeksiannon sisältönä on soveltuvin osin:

 • mikä on esillä oleva ongelma;
 • mikä on tavoitetila ja millaiset tavoitteet toteuttavat sitä; sekä
 • onko kyse selkeästi lainsäädäntöasiasta vai vaatiiko tämä erillistä pohdintaa

EU-säädösten osalta toimeksianto annetaan heti, kun on saatu tieto kansallista täytäntöönpanoa edellyttävän ehdotuksen mahdollisesta vireille tulosta.

Lopputulokset:

 • Toimeksianto alustavan kartoituksen tekemisestä
Sulje

Resurssit

Valmistelija

Valmistelutiimi

1.2 Alustava kartoitus

1.2

Valmistelija/valmistelutiimi selvittää lainvalmistelua koskevan aloitteen pohjalta:

 • mitä asiasta tiedetään;
 • miten asiaa on aiemmin käsitelty;
 • mitä ehdotuksia tai linjauksia asiasta on tehty;
 • mitä julkisuudessa ja mediassa ml. sosiaalinen media keskustellaan asiasta
 • mitä asiaan liittyvää lainsäädäntöä on voimassa; sekä
 • mitä lisäselvityksiä tarvittaisiin.

Valmistelija/valmistelutiimi selvittää vaihtoehtoisia tapoja edetä ongelman ratkaisemisessa tai tavoitteen saavuttamisessa. Selvitettäessä tunnistetaan erilaiset ohjauskeinot, myös sellaiset, jotka eivät kuulu lainsäädäntöön tai julkisen hallinnon toimialaan. Jos kyse on lainsäädäntöasiasta, tunnistetaan myös lainsäädäntöä täydentävät ohjauskeinot.

Lopputulokset:

 • Muistio, arviomuistio tms. taustaselvitys
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
Sulje

Sidosryhmät

1.3 Näkemyksen esittäminen

1.3

Valmistelija/valmistelutiimi tunnistaa asiaan liittyvät viranomaiset, asiantuntijat ja muut sidosryhmät, hankkii niiltä tietoja ja selvittää niiden näkemyksiä uuden sääntelyn tarpeellisuudesta. Sidosryhmien osallistuminen ja vuorovaikutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua.

Lopputulokset:

 • Muistio sidosryhmien palautteesta
 • Päivitetty muistio, arviomuistio tms. taustaselvitys
Sulje

Poliittinen päätöksenteko

Ministeri

Virkamiesjohto

1.4 Päätös esivalmistelun käynnistämisestä

1.4

Virkamiesjohto tekee päätöksen esivalmistelun käynnistämisestä, nimeää valmistelutiimin henkilöt ja informoi ministeriä. Hallitusohjelman ulkopuolisessa, periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävässä asiassa ministeri kuitenkin tekee päätöksen. Päätöksenteon vaihtoehdot:

 • lainsäädäntöhanketta ryhdytään valmistelemaan;
 • palataan vaiheisiin 1.2.-1.3.;
 • lainsäädäntöhankkeen esivalmistelua ei jatketa; tai
 • jatketaan lainsäädäntöä korvaavien ohjauskeinojen valmistelua.

EU-säädösten osalta kansallisen lainsäädännön esivalmistelu aloitetaan heti, kun ehdotus kansallista täytäntöönpanoa edellyttäväksi EU-säädökseksi on tullut vireille.

Esivalmistelun käynnistämisestä viedään tiedot VAHVAan ja julkiset asiakirjat siirretään sieltä Hankeikkunaan.Hankeikkunassa täytetään muutkin hankkeen tiedot kuin VAHVAsta siirrettävät. Tämän jälkeen tehdään hankkeen julkaisu valtioneuvoston verkkosivuille (www.valtioneuvosto.fi/hankkeet). Hankkeen julkaisemisella tiedot siirtyvät verkkoon kansalaisten ja muiden kiinnostuneiden nähtäviksi.

Esivalmistelun käynnistämisestä voidaan tiedottaa myös erikseen.

Lopputulokset:

 • Hankkeen tiedot asianhallintajärjestelmässä ja hankerekisterissä
 • Ministeriön verkkosivujen, lainsäädäntösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja tutkimussuunnitelman päivitys
 • Tiedote
Sulje

Viestintä

Valmistelija

Valmistelutiimi

1.5 Esivalmistelun tekeminen

1.5

Valmistelutiimi suunnittelee esivalmistelun. Tavoitteena on koota aineisto, jonka pohjalta voidaan päättää säädöshankkeen tarpeellisuudesta ja valmistelun toimeksiannosta. Tarvittaessa esivalmistelua varten asetetaan valmisteluelin, tilataan ulkopuolisia selvityksiä tai hankitaan asiantuntija-apua, esim. keskusteluja tutkijoiden kanssa.

Valmistelutiimi kokoaa ja arvioi seuraavat tiedot:

 • asiaa koskevat aiemmat kannanotot ja ehdotukset;
 • asian nykytila ja muutoksen tarve;
 • kansainväliset kokemukset;
 • tutkimukset ja selvitykset;
 • oikeuskäytäntö;
 • kirjallisuus;
 • muu käytettävissä oleva tietopohja; sekä
 • tarpeet lain kielen selkeyttämiseen sekä termien ja nimistön suunnitteluun.

Valmistelutiimi määrittelee valmisteltavan asian pääkysymykset, kartoittaa pääkysymysten ratkaisuvaihtoehdot ja tunnistaa niiden tärkeimpiä vaikutuksia. Kartoituksessa otetaan huomioon myös mahdollisuus käyttää muita ohjauskeinoja kuin säädöksiä. Pääkysymykset, ratkaisuvaihtoehdot ja alustavat vaikutukset kirjataan.

Esivalmistelun loppuvaiheessa laaditaan hankesuunnitelma, jossa määritellään lainvalmisteluhankkeen tavoitteet, sisältö ja laajuus niin, että valmisteluun voidaan antaa selkeä toimeksianto. Hankesuunnitelmassa käsitellään soveltuvin osin:

 • tausta, ongelmat ja tavoitteet;
 • suhde oikeusjärjestelmään;
 • alustavat ratkaisuvaihtoehdot;
 • alustava arvio vaikutuksista;
 • suunnitelma tietopohjan hankkimisesta ja vaikutusten arvioinnista;
 • suunnitelma ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun hankkimisesta;
 • toimenpiteet lain kielen laadun varmistamiseksi; sekä
 • valmistelun ja täytäntöönpanon rahoitus.

Lopputulokset:

 • Hankesuunnitelma
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
 • Valmisteluelimen raportti, arviomuistio, alustava vaikutusten arviointi tai muu selvitys
Sulje

Sidosryhmät

1.6 Näkemyksen esittäminen

1.6

Esivalmistelun tulokset, esim. arviomuistio tai valmisteluelimen raportti julkaistaan ja siitä kuullaan sidosryhmiä. Osallistuminen ja vuorovaikutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Esivalmistelun aikana saatu palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty arviomuistio tai muu selvitys
 • Päivitetty hankesuunnitelma
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta
Sulje

Resurssit

Talousarvio, kehyspäätös

Poliittinen päätöksenteko

Ministeri

Virkamiesjohto

1.7 Päätös hankkeen asettamisesta

1.7

Ministeri tai virkamiesjohto päättää lainsäädäntöhankkeen käynnistämisestä. Päätöksestä neuvotellaan tarvittaessa muiden ministerien kanssa, erityisesti jos asia ei ole hallitusohjelmassa. Päätöksenteon vaihtoehdot:

 • lainsäädäntöhanke käynnistetään;
 • palataan vaiheisiin 1.5.-1.6.; tai
 • valmistelua ei jatketa.

EU-säädösten osalta hanke kansallisen lainsäädännön valmistelemiseksi asetetaan heti, kun kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös on hyväksytty.

Hankkeen asettamispäätöksen sisältönä on:

 • yhteiskunnalliset ja oikeusjärjestystä koskevat tavoitteet;
 • lainvalmistelun laatua koskevat tavoitteet, esim. kansalaisten kuuleminen, lain kielen ymmärrettävyys tai erityisesti tiettyjen vaikutusten arviointi, kuten vaikutukset kielellisiin oikeuksiin;
 • tehtävän määrittely ja rajaukset;
 • määräaika;
 • hankkeeseen osallistuvat henkilöt ja heidän roolinsa: valmisteluelimen kokoonpano tai virkatyönä tehtävässä valmistelussa valmistelutiimi;
 • hankkeen ja lain täytäntöönpanon rahoitus; sekä
 • hankkeen seuranta ja raportointi.

Valmisteluelimen asettaa ministeri tai virkamiesjohto. Valtioneuvoston yleisistunto voi asettaa komitean yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten.

Varmistetaan, että hankkeen valmisteluun ja täytäntöönpanoon sitouduttu valtiontalouden kehyksissä ja talousarviossa. Jos sitoutumisesta ei vielä ole päätetty, varmistetaan, että asia tulee käsittelyyn oikea-aikaisesti. Eräissä tapauksissa valmisteluelimen asettaminen käsitellään valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.

Hankkeen käynnistämisestä tiedotetaan ministeriön verkkosivuilla ja tarvittaessa myös muulla tavoin. Päivitetään VAHVAn ja valtioneuvoston yhteisen hanketietopalvelun (Hankeikkuna) tiedot.

Lopputulokset:

 • Hankkeen asettamispäätös
 • Hyväksytty hankesuunnitelma
 • Ministeriön tulossopimus
 • Tiedote
 • VAHVAn ja Hankeikkunan päivitys
 • [:fi]Hankeikkunan päivitys[:sv]Projektregistret uppdateras[:en]Hankerekisterin päivitys[:]
Sulje

Viestintä