Valitse prosessin vaihe

2b Perusvalmistelu – Valmisteluelin

Perusvalmistelu tehdään joko virkatyönä tai valmisteluelimessä. Ministeriö antaa toimeksiannon erilliselle valmisteluelimelle, kun valmistelu tehdään laajemmassa kokoonpanossa kuin virkatyönä. Perusvalmistelu on yleensä eniten työpanosta vaativa vaihe lainvalmistelussa. Se alkaa lainvalmisteluhankkeen toimeksiannosta ja päättyy hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) valmistumiseen. Perusvalmistelussa laajennetaan ja tarkennetaan esivalmistelussa koottua tietoa valmisteltavasta asiasta sekä selvitetään tarkemmin perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön liittyvät sekä muut oikeudelliset kysymykset. Tarvittaessa perusvalmistelua varten tilataan tutkimuksia tai selvityksiä. Valmistelun aikana ratkaistaviin kysymyksiin määritellään vaihtoehtoiset ratkaisut ja arvioidaan niiden vaikutukset. Valmisteltavasta asiasta kuullaan sidosryhmiä, jotka eivät ole edustettuina valmisteluelimessä. Valmistelussa tarvittavia tietoja ja vaikutusten arviointia tarkennetaan työn edetessä. Perusvalmistelun aikana valmisteluelimen sihteeri kirjoittaa lakitekstin ja sen perustelut hallituksen esityksen luonnokseen. Valmisteluelin päättää puheenjohtajan johdolla luonnoksen sisällöstä.

1

Resurssit

Valmisteluelin

2.1 Valmistelun organisointi

2.1

Virkamiesjohto päättää ministeriön sisäisen valmistelutiimin asettamisesta valmisteluelimen sihteerinä toimivan valmistelijan tueksi, valmistelijan ja valmistelutiimin työpanoksesta sekä valmisteluelimen määrärahoista.

Valmistelutiimi valmistelee hankesuunnitelman pohjalta yhdessä valmisteluelimen puheenjohtajan kanssa työsuunnitelman, joka sisältää hankkeen toteutuksen tarkemmat työvaiheet ja niiden aikataulut. Työsuunnitelmassa otetaan huomioon prosessin vaiheet lain voimaantuloon asti ja varataan riittävä aika myös muiden toimijoiden suorittamiin vaiheisiin, kuten mahdolliseen lausuntomenettelyyn lainsäädännön arviointineuvostossa, oikeuskanslerin mahdollisesti suorittamaan tarkastukseen sekä laintarkastukseen ja kääntämiseen. Samalla selvitetään, millaista tukea tarvitaan ministeriön sisältä ja muista ministeriöistä sekä sovitaan käytännön yhteistyön järjestämisestä.

Valmistelutiimi suunnittelee yhteistyössä valmisteluelimen puheenjohtajan sekä viestinnän ja kuulemisen asiantuntijoiden kanssa, miten hankkeesta tiedotetaan ja miten sidosryhmiä kuullaan valmistelun eri vaiheissa. Suunnittelussa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua.

Valmisteluelin päättää työsuunnitelmasta. Valmisteluelin voi asettaa itselleen alaryhmiä ja jaostoja, ellei niitä ole nimetty jo vaiheessa 1.7.

Lopputulokset:

 • Hankkeen omat verkkosivut
 • Hankkeen työsuunnitelma
 • Päätös alaryhmän/jaoston asettamisesta
 • Viestintä- ja kuulemissuunnitelma
Sulje

Valmisteluelin

2.2 Tietopohjan kokoaminen

2.2

Valmistelutiimi täydentää ja syventää esivalmistelussa kerättyä tietoa yhdessä valmisteluelimen kanssa. Tiedon hankinnassa toimitaan yhteistyössä myös valtioneuvoston kanslian tiedonhallintayksikön, eduskunnan kirjaston, muiden ministeriöiden, virastojen, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kanssa. Lainvalmistelun tietopohjaan kuuluu esim..

 • kuvaukset ja analyysit nykytilanteesta;
 • arviot tulevasta kehityksestä;
 • perustuslakia, perus- ja ihmisoikeuksia, yleislakeja, Ahvenanmaan itsehallintoa ja EU-oikeutta koskevien kysymysten selvittäminen;
 • oikeusvertailu pohjoismaiden ja muiden keskeisten maiden lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä;
 • analyysi lain kieliasun parantamisesta; sekä
 • termi- ja nimistötyön tulokset.

Valmisteluelin arvioi tarpeet ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun käyttöön, ja valmistelija/valmistelutiimi valmistelee tarvittaessa esityksen niiden hankkimisesta ja rahoituksesta. Esityksessä otetaan huomioon virastojen ja laitosten toiminnan ja rahoituksen suunnittelun aikataulut.

Jos ulkopuoliset selvitykset koskevat vaikutusten arviointia, valmisteluelin valmistelee ehdotukset ratkaisuvaihtoehdoista, joiden vaikutuksista selvitykset on tarkoitus tehdä.

Lopputulokset:

 • Esitys ulkopuolisten selvitysten tilaamisesta
 • Kansainvälinen vertailu
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
 • Selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
Sulje

Sidosryhmät

2.3 Näkemyksen esittäminen

2.3

Valmisteluelin kuulee tietopohjasta sidosryhmiä, jotka eivät ole edustettuina valmisteluelimessä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty esitys ulkopuolisten selvitysten tilaamisesta
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta
Sulje

Resurssit

Virkamiesjohto

2.4 Hankintapäätös ulkopuolisista selvityksistä

2.4

Virkamiesjohto päättää ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun hankinnasta. Jos hankinta rahoitetaan ministeriön määrärahoista, päätetään myös rahoituksesta.

Lopputulokset:

 • Hankintasopimus
 • Tulossopimus ministeriön alaisen viraston tai laitoksen kanssa
 • Ulkopuoliset selvitykset
Sulje

Poliittiset kannanotot

Ministeri

Valmisteluelin

2.5 Ratkaisuvaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointi

2.5

Valmisteluelin täydentää ja syventää esivalmistelussa tehtyä alustavaa vaikutusten arviointia. Valmistelussa esillä olevien pääkysymysten vaihtoehtoiset ratkaisut täsmennetään ja niiden vaikutukset arvioidaan koottua tietopohjaa ja teetettyjä selvityksiä käyttäen. Valmisteluelimen puheenjohtaja informoi ministeriä ensin ratkaisuvaihtoehdoista ja sen jälkeen valmistuneista vaikutusten arvioinnista. Ministeri ottaa niihin kantaa harkintansa mukaan. Vaikutusten arviointi kirjataan valmisteluelimen loppuraporttiin. Vaihtoehtoisesti se voidaan julkaista erikseen ja siitä voidaan tiedottaa.

Lopputulokset:

 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Tiedote
 • Vaikutusten arviointi
 • Valmisteluelimen väliraportti
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]
Sulje

Viestintä

Sidosryhmät

2.6 Näkemyksen esittäminen

2.6

Valmisteluelin kuulee ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinnista sidosryhmiä, jotka eivät ole edustettuina valmisteluelimessä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Pyydetään valtiovarainministeriöltä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 9 §:ssä tarkoitettu lausunto, jos arvioidulla muutoksella on merkittäviä taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia tiedonhallintaan tai toimintaan taikka muutos koskee julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakenteiden olennaisia muutoksia.

Lopputulokset:

 • Päivitetty vaikutusten arviointi
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta
Sulje

Valmisteluelin

2.7 Arvio tietopohjan riittävyydestä

2.7

Valmistelutiimi arvioi käytettävissä olevan tietopohjan riittävyyden. Valmisteluelin päättää, voidaanko valmistelussa edetä sisältöä koskeviin ratkaisuihin. Päätöksenteon vaihtoehdot:

 • valmistellaan ehdotukset sisällön linjauksista; tai
 • palataan vaiheisiin 2.2.-2.6.

Lopputulokset:

 • Ehdotus sisällön linjauksista
Sulje

Valmisteluelin

2.8 HE-luonnoksen laatiminen

2.8

Valmisteluelin käsittelee sisällön linjauksia. Käsittelyn tuloksena:

 • päätetään etenemisestä hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) pääkysymyksissä; tai
 • palataan vaiheisiin 2.1.-2.6.

Valmistelutiimi kirjoittaa sisällön linjausten perusteella lakiehdotuksen ja sen perustelut hallituksen esityksen (HE) muotoon. Valmistelu voi eri kohtien tai kysymysten osalta edetä eri aikataulussa vaiheissa 2.2.-2.8. Vaikutusten arviointia täydennetään sen mukaan kuin ratkaisujen yksityiskohtia täsmennetään ja tiivistelmä siitä kirjoitetaan HE-luonnoksen perusteluihin. Lisäksi laaditaan luonnokset ehdotettavan lain nojalla annettaviksi asetuksiksi ja suunnitelma täytäntöönpanosta ja seurannasta. HE- ja asetusluonnokset sekä täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmat käsitellään valmisteluelimessä.

Lakitekstin termien ja nimien luettelo selityksineen lähetetään tarvittaessa kääntäjille (ruotsi, saame) ja pyydetään palautetta käännettävyydestä.

Lopputulokset:

 • Asetusluonnokset
 • HE-luonnos
 • Luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
Sulje

Sidosryhmät

2.9 Näkemyksen esittäminen

2.9

Valmisteluelin kuulee säädösluonnoksista sekä niiden täytäntöönpanosta ja vaikutusten seurannasta sidosryhmiä, jotka eivät ole edustettuina valmisteluelimessä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty hallituksen esityksen luonnos
 • Päivitetty luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Päivitetyt asetusluonnokset
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta
Sulje

Valmisteluelin

2.10 HE-luonnoksen hyväksyminen valmisteluelimessä

2.10

Valmisteluelin päättää puheenjohtajan esityksestä hallituksen esitys (HE)- ja asetusluonnoksista sekä muista ehdotuksistaan, jotka sisältyvät valmisteluelimen loppuraporttiin. Valmisteluelimen jäsenet voivat liittää loppuraporttiin lausuman tai eriävän mielipiteen.

Lopputulokset:

 • Valmisteluelimen loppuraportti
Sulje

Kääntäjä/käännöstoimisto

2.11 Kääntäminen

2.11

Loppuraportti laaditaan pääsääntöisesti suomeksi. Säädösehdotukset ja tiivistelmä käännetään ruotsiksi. Loppuraportti ja säädösehdotukset tai niiden tiivistelmät käännetään tarvittaessa myös saamen kielille.

Lopputulokset:

 • Säädösehdotuksen ja tiivistelmän käännös
Sulje

Valmistelutiimi

2.12 Valmisteluelimen loppuraportin julkaiseminen

2.12

Valmistelutiimi viimeistelee valmisteluelimen ehdotuksen loppuraportin muotoon. Valmisteluelin luovuttaa loppuraportin ministeriölle. Ministeriö julkaisee loppuraportin ja tiedottaa siitä.

Lopputulokset:

 • Tiedote
 • Valmisteluelimen julkaistu loppuraportti
 • [:fi]VAHVAn, verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av ärendehanteringssystemet, webbsidorna och projektregistret[:en]Asianhallinnan, verkkosivujen ja hankerekisterin päivitys[:]
Sulje

Viestintä

3