Välj fasen av prosessen

Verkställighet

Med verkställigheten av en lag avses de åtgärder med hjälp av vilka den offentliga förvaltningen tillämpar och i praktiken verkställer lagen. Det ministerium som ansvarar för beredningen av lagen planerar i allmänhet verkställigheten under den egentliga beredningen i samarbete med de myndigheter som i praktiken ansvarar för verkställigheten. Verkställigheten kan ankomma på till exempel de ämbetsverk som lyder under ministerierna, regionförvaltningen, kommunerna eller domstolarna.

Ur de verkställighetsansvariga myndigheternas synvinkel främjar bland annat följande faktorer en framgångsrik verkställighet av lagen:

 • tillräcklig personal, kompetens, verktyg och andra nödvändiga resurser
 • smidigt och effektivt samarbete med andra myndigheter som har samma uppgifter
 • stöd och handledning från högre myndigheter, dock så att dessa inte alltför mycket befattar sig med detaljer eller frågor som faller innanför lägre myndigheters behörighet, samt
 • hörande av intressentgrupper som påverkas av lagen i samband med beredningen av lagen.

Det ministerium som ansvarar för lagberedningen kan stödja verkställigheten genom bland annat följande metoder:

 • förordningar och föreskrifter
 • anvisningar och rekommendationer
 • information och utnyttjande av medierna
 • utbildning och rådgivning, samt
 • incitament, till exempel erkännanden eller belöningar för bra prestationer.

Uppföljning

Verkställigheten och konsekvenserna uppföljs från och med det att lagen trätt i kraft. Syftet med uppföljningen är att bedöma lagens effekt och eventuella ändringsbehov. Den information som insamlas i samband med uppföljningen behövs på längre sikt också som underlag för kommande lagrevideringsprojekt.

För uppföljningen ansvarar det ministerium som berett lagen. Uppföljningen planeras under lagberedningen och beskrivs i korthet i motiveringstexten i regeringens proposition. I samband med planeringen fastställs fokusområdena för uppföljningen, och anskaffningen av nödvändiga resurser förbereds. Planeringen gör det också lättare att bedöma hur lagens konsekvenser i praktiken kan observeras.

Uppföljningen verkställs genom bland annat följande metoder och förfaranden:

 • undersökningar och utredningar
 • statistik
 • domstolsavgöranden
 • förvaltningsmyndigheters beslut och praxis
 • respons- och diskussionsmöten, samt
 • förfrågningar och annan insamling av respons.

Uppföljningen av verkställigheten och konsekvenserna kan anses vara tillräcklig om den uppfyller följande krav:

 • uppföljningen är systematisk, rättidig och tillräckligt omfattande
 • resultaten jämförs med målen för lagen och de konsekvenser som lagen i beredningsfasen uppskattats få
 • metoderna, förfarandena och resultaten bokförs på ett sätt som är lätt att verifiera senare.