Valitse prosessin vaihe

2a Perusvalmistelu – Virkatyö

Perusvalmistelu tehdään joko virkatyönä tai valmisteluelimessä. Ministeriö antaa toimeksiannon valmistelutiimille, kun perusvalmistelu tehdään virkatyönä. Perusvalmistelu on yleensä eniten työpanosta vaativa vaihe lainvalmistelussa. Se alkaa lainvalmisteluhankkeen toimeksiannosta ja päättyy hallituksen esityksen luonnoksen valmistumiseen. Perusvalmistelussa laajennetaan ja tarkennetaan esivalmistelussa koottua tietoa valmisteltavasta asiasta sekä selvitetään tarkemmin perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön liittyvät sekä muut oikeudelliset kysymykset. Tarvittaessa perusvalmistelua varten tilataan tutkimuksia tai selvityksiä. Valmistelun aikana ratkaistaviin kysymyksiin määritellään vaihtoehtoiset ratkaisut ja arvioidaan niiden vaikutukset. Valmisteltavasta asiasta kuullaan sidosryhmiä. Valmistelussa tarvittavia tietoja ja vaikutusten arviointia tarkennetaan työn edetessä. Perusvalmistelun aikana valmistelutiimi kirjoittaa lakitekstin ja sen perustelut hallituksen esityksen luonnokseen. Luonnoksen sisällöstä päättää asian merkittävyydestä riippuen hallitus, ministeri tai virkamiesjohto.

1

Resurssit

Virkamiesjohto

2.1 Valmistelun organisointi

2.1

Valmistelutiimi laatii hankesuunnitelman pohjalta työsuunnitelman, joka sisältää hankkeen toteutuksen tarkemmat työvaiheet ja niiden aikataulut. Työsuunnitelmassa otetaan huomioon prosessin vaiheet lain voimaantuloon asti ja varataan riittävä aika myös muiden toimijoiden suorittamiin vaiheisiin, kuten mahdolliseen lausuntomenettelyyn lainsäädännön arviointineuvostossa, oikeuskanslerin mahdollisesti suorittamaan tarkastukseen sekä laintarkastukseen ja kääntämiseen. Samalla selvitetään, millaista tukea tarvitaan ministeriön sisältä ja muista ministeriöistä sekä sovitaan käytännön yhteistyön järjestämisestä.

Valmistelutiimi suunnittelee yhteistyössä viestinnän ja kuulemisen asiantuntijoiden kanssa, miten hankkeesta tiedotetaan ja miten sidosryhmiä kuullaan valmistelun eri vaiheissa. Suunnittelussa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua.

Virkamiesjohto hyväksyy hankkeen työsuunnitelman ja päättää valmistelun työpanoksesta ja määrärahoista. Lisäksi virkamiesjohto päättää valmistelutiimiin kuuluvista henkilöistä, ellei koko valmistelutiimiä ole nimetty jo kohdassa 1.7. Ministeriä informoidaan, jotta hän voi halutessaan ottaa kantaa työsuunnitelmaan.

Lopputulokset:

 • Hankkeen omat verkkosivut
 • Hankkeen työsuunnitelma
 • Viestintä- ja kuulemissuunnitelma
Sulje

Valmistelutiimi

2.2 Tietopohjan kokoaminen

2.2

Valmistelutiimi täydentää ja syventää esivalmistelussa kerättyä tietoa. Tiedon hankinnassa toimitaan yhteistyössä valtioneuvoston kanslian tietotuki- ja julkaisuyksikön, eduskunnan kirjaston, muiden ministeriöiden, virastojen, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kanssa. Lainvalmistelun tietopohjaan kuuluu esim.:

 • kuvaukset ja analyysit nykytilanteesta;
 • arviot tulevasta kehityksestä;
 • perustuslakia, perus- ja ihmisoikeuksia, yleislakeja, Ahvenanmaan itsehallintoa ja EU-oikeutta koskevien kysymysten selvittäminen;
 • oikeusvertailu pohjoismaiden ja muiden keskeisten maiden lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä;
 • analyysi lain kieliasun parantamisesta; sekä
 • termi- ja nimistötyön tulokset.

Valmistelutiimi arvioi tarpeet ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun käyttöön ja valmistelee tarvittaessa esityksen niiden hankkimisesta ja rahoituksesta. Esityksessä otetaan huomioon virastojen ja laitosten toiminnan ja rahoituksen suunnittelun aikataulut. Jos ulkopuoliset selvitykset koskevat vaikutusten arviointia, valmistelutiimi valmistelee ehdotuksen pääkysymysten ratkaisuvaihtoehdoista, joista selvitykset tehdään.

Lopputulokset:

 • Esitys ulkopuolisten selvitysten tilaamisesta
 • Kansainvälinen vertailu
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
 • Selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
Sulje

Sidosryhmät

2.3 Näkemyksen esittäminen

2.3

Tietopohjasta kuullaan asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty esitys ulkopuolisten selvitysten tilaamisesta
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta
Sulje

Resurssit

Virkamiesjohto

2.4 Hankintapäätös ulkopuolisista selvityksistä

2.4

Virkamiesjohto päättää ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun hankinnasta. Jos hankinta rahoitetaan ministeriön määrärahoista, päätetään myös rahoituksesta.

Lopputulokset:

 • Hankintasopimus
 • Tulossopimus ministeriön alaisen viraston tai laitoksen kanssa
 • Ulkopuoliset selvitykset
Sulje

Poliittinen päätöksenteko

Ministeri

Valmistelutiimi

2.5 Ratkaisuvaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointi

2.5

Valmistelutiimi täydentää ja syventää esivalmistelussa tehtyä alustavaa vaikutusten arviointia. Valmistelussa esillä olevien pääkysymysten vaihtoehtoiset ratkaisut täsmennetään ja niiden vaikutukset arvioidaan koottua tietopohjaa ja teetettyjä selvityksiä käyttäen. Ministeriä informoidaan ensin ratkaisuvaihtoehdoista ja sen jälkeen valmistuneista vaikutusten arvioinnista. Vaikutusten arviointi kirjataan erilliseen asiakirjaan. Vaikutusten arviointi voidaan myös julkaista ja siitä voidaan tiedottaa.

Lopputulokset:

 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Tiedote
 • Vaikutusten arviointi
 • [:fi]Verkkosivujen ja Hankeikkunan päivitys[:sv]Uppdatering av webbsidorna och projektregistret HARE[:en]Verkkosivujen ja HARE:n päivitys[:]
Sulje

Viestintä

Sidosryhmät

2.6 Näkemyksen esittäminen

2.6

Ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinnista kuullaan sidosryhmiä. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Pyydetään valtiovarainministeriöltä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 9 §:ssä tarkoitettu lausunto, jos arvioidulla muutoksella on merkittäviä taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia tiedonhallintaan tai toimintaan taikka muutos koskee julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakenteiden olennaisia muutoksia.

Lopputulokset:

 • Päivitetty vaikutusten arviointi
 • Päivitetyt selvitykset nykytilasta ja tulevasta kehityksestä
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta
Sulje

Virkamiesjohto

2.7 Arvio tietopohjan riittävyydestä

2.7

Valmistelutiimi arvioi käytettävissä olevan tietopohjan riittävyyden. Virkamiesjohto päättää, voidaanko valmistelussa edetä sisältöä koskeviin ratkaisuihin. Ministeriä informoidaan tarvittaessa. Päätöksenteon vaihtoehdot:

 • valmistellaan ehdotukset hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) sisällön linjauksista;
 • palataan vaiheisiin 2.2.-2.5.; tai
 • valmistelua ei jatketa (ei mahdollinen vaihtoehto, jos poliittisesti on sovittu hankkeen eteenpäin viemisestä).

Lopputulokset:

 • Ehdotus HE-luonnoksen sisällön linjauksista
Sulje

Talousarvio, kehyspäätös

Poliittinen päätöksenteko

Hallitus, Ministeri

Virkamiesjohto

2.8 Linjaukset HE-luonnoksen sisällöstä

2.8

Ministeriä informoidaan ja hän päättää, miten sisällön linjaukset käsitellään. Ministeri voi päättää linjauksista itse, viedä asian käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Linjausten käsittelyn tuloksena:

 • päätetään etenemisestä hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos) pääkysymyksissä;
 • palataan vaiheisiin 2.1.-2.7.; tai
 • valmistelua ei jatketa.

Suunnitellaan lain täytäntöönpanon resursointia ja varmistetaan sen sisältyminen talousarvioon ja kehyspäätökseen.

Lopputulokset:

 • Luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Sisällön linjaukset
Sulje

Valmistelutiimi

2.9 HE-luonnoksen laatiminen

2.9

Valmistelutiimi kirjoittaa lakiehdotuksen ja sen perustelut hallituksen esityksen (HE) muotoon. Valmistelu voi eri kohtien tai kysymysten osalta edetä eri aikataulussa vaiheissa 2.2.-2.8. Vaikutusten arviointia täydennetään sen mukaan kuin ratkaisujen yksityiskohtia täsmennetään ja tiivistelmä siitä kirjoitetaan HE-luonnoksen perusteluihin. Lisäksi laaditaan luonnokset ehdotettavan lain nojalla annettaviksi asetuksiksi.

Termien ja nimien luettelo selityksineen lähetetään tarvittaessa kääntäjille (ruotsi, saame) ja pyydetään palautetta käännettävyydestä.

Lopputulokset:

 • Asetusluonnokset
 • HE-luonnos
 • Päätös sidosryhmien kuulemisesta
Sulje

Sidosryhmät

2.10 Näkemyksen esittäminen

2.10

Säädösluonnoksista sekä niiden täytäntöönpanosta ja vaikutusten seurannasta kuullaan sidosryhmiä. Samalla esitetään arvio lausuntomenettelyn aikataulusta. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen käytännön toteutus suunnitellaan tarvittaessa viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Toteutuksessa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua. Sidosryhmien palaute kootaan.

Lopputulokset:

 • Päivitetty hallituksen esityksen luonnos
 • Päivitetty luonnos täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelmaksi
 • Päivitetyt asetusluonnokset
 • Yhteenveto sidosryhmien palautteesta
Sulje

Poliittinen päätöksenteko

Hallitus, Ministeri

Virkamiesjohto

2.11 HE-luonnoksen hyväksyminen

2.11

Ministeriä informoidaan hallituksen esityksen luonnoksesta (HE-luonnos) ja hän päättää luonnoksen käsittelystä. Ministeri voi päättää asiasta itse, viedä asian käsittelyyn hallituksen piirissä tai delegoida asian virkamiesjohdolle. Esityksen käsittelyn tuloksena:

 • päätetään etenemisestä esityksen valmistelussa;
 • palataan vaiheisiin 2.1.-2.9.; tai
 • valmistelua ei jatketa.

Lopputulokset:

 • Hyväksytty asetusluonnos
 • Hyväksytty HE-luonnos
 • Täytäntöönpano- ja seurantasuunnitelma
Sulje
3