Valitse prosessin vaihe

Virkamiesjohto päättää ministeriön sisäisen valmistelutiimin asettamisesta valmisteluelimen sihteerinä toimivan valmistelijan tueksi, valmistelijan ja valmistelutiimin työpanoksesta sekä valmisteluelimen määrärahoista.

Valmistelutiimi valmistelee hankesuunnitelman pohjalta yhdessä valmisteluelimen puheenjohtajan kanssa työsuunnitelman, joka sisältää hankkeen toteutuksen tarkemmat työvaiheet ja niiden aikataulut. Työsuunnitelmassa otetaan huomioon prosessin vaiheet lain voimaantuloon asti ja varataan riittävä aika myös muiden toimijoiden suorittamiin vaiheisiin, kuten mahdolliseen lausuntomenettelyyn lainsäädännön arviointineuvostossa, oikeuskanslerin mahdollisesti suorittamaan tarkastukseen sekä laintarkastukseen ja kääntämiseen. Samalla selvitetään, millaista tukea tarvitaan ministeriön sisältä ja muista ministeriöistä sekä sovitaan käytännön yhteistyön järjestämisestä.

Valmistelutiimi suunnittelee yhteistyössä valmisteluelimen puheenjohtajan sekä viestinnän ja kuulemisen asiantuntijoiden kanssa, miten hankkeesta tiedotetaan ja miten sidosryhmiä kuullaan valmistelun eri vaiheissa. Suunnittelussa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua.

Valmisteluelin päättää työsuunnitelmasta. Valmisteluelin voi asettaa itselleen alaryhmiä ja jaostoja, ellei niitä ole nimetty jo vaiheessa 1.7.