Valitse prosessin vaihe

Valmistelutiimi suunnittelee esivalmistelun. Tavoitteena on koota aineisto, jonka pohjalta voidaan päättää säädöshankkeen tarpeellisuudesta ja valmistelun toimeksiannosta. Tarvittaessa esivalmistelua varten asetetaan valmisteluelin, tilataan ulkopuolisia selvityksiä tai hankitaan asiantuntija-apua, esim. keskusteluja tutkijoiden kanssa.

Valmistelutiimi kokoaa ja arvioi seuraavat tiedot:

 • asiaa koskevat aiemmat kannanotot ja ehdotukset;
 • asian nykytila ja muutoksen tarve;
 • kansainväliset kokemukset;
 • tutkimukset ja selvitykset;
 • oikeuskäytäntö;
 • kirjallisuus;
 • muu käytettävissä oleva tietopohja; sekä
 • tarpeet lain kielen selkeyttämiseen sekä termien ja nimistön suunnitteluun.

Valmistelutiimi määrittelee valmisteltavan asian pääkysymykset, kartoittaa pääkysymysten ratkaisuvaihtoehdot ja tunnistaa niiden tärkeimpiä vaikutuksia. Kartoituksessa otetaan huomioon myös mahdollisuus käyttää muita ohjauskeinoja kuin säädöksiä. Pääkysymykset, ratkaisuvaihtoehdot ja alustavat vaikutukset kirjataan.

Esivalmistelun loppuvaiheessa laaditaan hankesuunnitelma, jossa määritellään lainvalmisteluhankkeen tavoitteet, sisältö ja laajuus niin, että valmisteluun voidaan antaa selkeä toimeksianto. Hankesuunnitelmassa käsitellään soveltuvin osin:

 • tausta, ongelmat ja tavoitteet;
 • suhde oikeusjärjestelmään;
 • alustavat ratkaisuvaihtoehdot;
 • alustava arvio vaikutuksista;
 • suunnitelma tietopohjan hankkimisesta ja vaikutusten arvioinnista;
 • suunnitelma ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun hankkimisesta;
 • toimenpiteet lain kielen laadun varmistamiseksi; sekä
 • valmistelun ja täytäntöönpanon rahoitus.