Valitse prosessin vaihe

6.3 Esittelijän muistion laatiminen ja taustaselvitysten toimittaminen valiokunnalle

Esittelijä/valmistelutiimi laatii asiaa käsittelevien valiokuntien kuulemisia varten muistiot, joissa selostetaan hallituksen esityksen (HE) taustaa ja pääkysymyksiä. Valmistelutiimi] toimittaa valiokunnille asian käsittelyä varten tarpeellisen, valmistelun aikana syntyneen aineiston kuten vaikutusten arvioinnit, asetusluonnokset ja lausuntotiivistelmät.