Valitse prosessin vaihe

Valmistelutiimi toteuttaa vaiheessa 4.3. päätetyt muutokset hallituksen esityksen luonnoksen (HE-luonnos). Lisäksi HE:n perusteluihin kirjoitetaan yhteenveto valmistelun aikana toteutetusta kuulemisesta, saadusta palautteesta ja sen vaikutuksista esitykseen.

Lain täytäntöönpanon resursointia tarkennetaan lausuntopalautteen pohjalta ja varmistetaan resursoinnin sisältyminen talousarvioon ja kehyspäätökseen.

Jos lainsäädännön arviointineuvosto ottaa hallituksen esityksen käsiteltäväkseen, siitä ilmoitetaan viipymättä asianomaiselle valmistelijalle. Hallituksen esityksen valmistelusta vastaava ministeriö lähettää arvioitavaksi valitun hallituksen esitysluonnoksen valtioneuvoston kanslian kirjaamoon ja neuvoston sihteeristölle. Arvioitavaksi toimitettavan esitysluonnoksen tulee olla mahdollisimman valmis versio, johon on tehty lausuntokierroksen myötä tarvittavat muokkaukset. Arviointineuvosto julkaisee lausunnon, kun se on hyväksytty. Käsittelyyn arviointineuvostossa on varattava neljä viikkoa.

Myös oikeuskansleri voi pyytää hallituksen esityksen etukäteen tarkastettavaksi ennen kuin sitä koskeva esittelylista jaetaan käsiteltäväksi valtioneuvoston yleisistunnossa. Oikeuskansleri valitsee tarkastettaviksi esityksiä, jotka ennalta arvioituina ovat merkittäviä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen, perustuslain tulkinnan, yhteiskunnallisten vaikutusten, oikeusvaltion toimivuuden tai hyvän hallinnon kannalta. Ministeriö voi myös omasta aloitteestaan lähettää hallituksen esityksen etukäteen tarkastettavaksi oikeuskanslerinvirastoon. Molemmissa tapauksissa tarkastuksen keskeisenä kohteena on se, onko esityksessä tunnistettu perustuslakia koskevat kysymykset, onko kysymykset käsitelty riittävän laajasti ja tarkasti sekä onko kysymyksiin esitetyt ratkaisut asianmukaisesti perusteltu. Tarpeen mukaan kiinnitetään huomiota myös lainsäädännön kokonaisuuden ristiriidattomuuteen, esitysten johdonmukaisuuteen ja virheettömyyteen, eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen sekä lainvalmisteluohjeiden noudattamiseen. Tarkastukseen on aihetta varata viikosta kahteen.