Valitse prosessin vaihe

Valmistelutiimi täydentää ja syventää esivalmistelussa kerättyä tietoa. Tiedon hankinnassa toimitaan yhteistyössä valtioneuvoston kanslian tietotuki- ja julkaisuyksikön, eduskunnan kirjaston, muiden ministeriöiden, virastojen, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kanssa. Lainvalmistelun tietopohjaan kuuluu esim.:

  • kuvaukset ja analyysit nykytilanteesta;
  • arviot tulevasta kehityksestä;
  • perustuslakia, perus- ja ihmisoikeuksia, yleislakeja, Ahvenanmaan itsehallintoa ja EU-oikeutta koskevien kysymysten selvittäminen;
  • oikeusvertailu pohjoismaiden ja muiden keskeisten maiden lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä;
  • analyysi lain kieliasun parantamisesta; sekä
  • termi- ja nimistötyön tulokset.

Valmistelutiimi arvioi tarpeet ulkopuolisten selvitysten ja asiantuntija-avun käyttöön ja valmistelee tarvittaessa esityksen niiden hankkimisesta ja rahoituksesta. Esityksessä otetaan huomioon virastojen ja laitosten toiminnan ja rahoituksen suunnittelun aikataulut. Jos ulkopuoliset selvitykset koskevat vaikutusten arviointia, valmistelutiimi valmistelee ehdotuksen pääkysymysten ratkaisuvaihtoehdoista, joista selvitykset tehdään.