Valitse prosessin vaihe

Valmistelutiimi laatii hankesuunnitelman pohjalta työsuunnitelman, joka sisältää hankkeen toteutuksen tarkemmat työvaiheet ja niiden aikataulut. Työsuunnitelmassa otetaan huomioon prosessin vaiheet lain voimaantuloon asti ja varataan riittävä aika myös muiden toimijoiden suorittamiin vaiheisiin, kuten mahdolliseen lausuntomenettelyyn lainsäädännön arviointineuvostossa, oikeuskanslerin mahdollisesti suorittamaan tarkastukseen sekä laintarkastukseen ja kääntämiseen. Samalla selvitetään, millaista tukea tarvitaan ministeriön sisältä ja muista ministeriöistä sekä sovitaan käytännön yhteistyön järjestämisestä.

Valmistelutiimi suunnittelee yhteistyössä viestinnän ja kuulemisen asiantuntijoiden kanssa, miten hankkeesta tiedotetaan ja miten sidosryhmiä kuullaan valmistelun eri vaiheissa. Suunnittelussa voidaan käyttää Otakantaa.fi:n palveluita tai lausuntopalvelu.fi-palvelua.

Virkamiesjohto hyväksyy hankkeen työsuunnitelman ja päättää valmistelun työpanoksesta ja määrärahoista. Lisäksi virkamiesjohto päättää valmistelutiimiin kuuluvista henkilöistä, ellei koko valmistelutiimiä ole nimetty jo kohdassa 1.7. Ministeriä informoidaan, jotta hän voi halutessaan ottaa kantaa työsuunnitelmaan.