Valitse prosessin vaihe

1.7 Päätös hankkeen asettamisesta

Ministeri tai virkamiesjohto päättää lainsäädäntöhankkeen käynnistämisestä. Päätöksestä neuvotellaan tarvittaessa muiden ministerien kanssa, erityisesti jos asia ei ole hallitusohjelmassa. Päätöksenteon vaihtoehdot:

  • lainsäädäntöhanke käynnistetään;
  • palataan vaiheisiin 1.5.-1.6.; tai
  • valmistelua ei jatketa.

EU-säädösten osalta hanke kansallisen lainsäädännön valmistelemiseksi asetetaan heti, kun kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös on hyväksytty.

Hankkeen asettamispäätöksen sisältönä on:

  • yhteiskunnalliset ja oikeusjärjestystä koskevat tavoitteet;
  • lainvalmistelun laatua koskevat tavoitteet, esim. kansalaisten kuuleminen, lain kielen ymmärrettävyys tai erityisesti tiettyjen vaikutusten arviointi, kuten vaikutukset kielellisiin oikeuksiin;
  • tehtävän määrittely ja rajaukset;
  • määräaika;
  • hankkeeseen osallistuvat henkilöt ja heidän roolinsa: valmisteluelimen kokoonpano tai virkatyönä tehtävässä valmistelussa valmistelutiimi;
  • hankkeen ja lain täytäntöönpanon rahoitus; sekä
  • hankkeen seuranta ja raportointi.

Valmisteluelimen asettaa ministeri tai virkamiesjohto. Valtioneuvoston yleisistunto voi asettaa komitean yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten.

Varmistetaan, että hankkeen valmisteluun ja täytäntöönpanoon sitouduttu valtiontalouden kehyksissä ja talousarviossa. Jos sitoutumisesta ei vielä ole päätetty, varmistetaan, että asia tulee käsittelyyn oikea-aikaisesti. Eräissä tapauksissa valmisteluelimen asettaminen käsitellään valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.

Hankkeen käynnistämisestä tiedotetaan ministeriön verkkosivuilla ja tarvittaessa myös muulla tavoin. Päivitetään VAHVAn ja valtioneuvoston yhteisen hanketietopalvelun (Hankeikkuna) tiedot.